P?ípadová

studie

Budování zna?ky

epet pomocí 

online kampaní

#1

Elekt?ina a plyn

s lidským p?ístupem

Dodavatel elekt?iny a plynu, který se rozhodl změnit zp?sob prodeje energií na ?eském trhu - to je epet. P?esto?e p?ichází s novým p?ístupem není to ?ádný nová?ek, na  trhu existuje ji? od roku 2005. Spole?nost epet je sou?ástí skupiny EP infrastructure, která je 2. největším výrobcem energie v ?R.
My spole?ně s epetem dáváme energii jejich propagaci v online prost?edí.

#2

Online marketing pot?eboval dostat tu správnou energii

V době navázání spolupráce se spole?ností epet, tehdy ještě EP Energy, jí online marketing nep?inášel takové výsledky, jaké by se v tomto segmentu dalo o?ekávat.
V rámci onlinu epet nebyl uplným nová?kem, aby však dostaly jejich kampaně tu správnu energii, bylo pot?eba stanovit p?esnou strategii a otestovat, který směr bude ten nejlepší. Leads nebo Brand?

 

#3

S novou zna?kou nová strategie marketingu

Skvělý dodavatel energií musí mít skvělý brand, EP Energy proto p?išlo se zcela novým konceptem zna?ky - z EP Energy se stal epet. Rebranding si ?ádal zcela novou strategii marketingu, navrhli jsme proto zcela nové brandové kampaně se vším, co by měly obsahovat.

 

Spustili jsme brandové PPC kampaně v?etně bannerových reklam, cílili jsme na u?ivatele na facebooku prost?ednitvím placené reklamy, za?ali jsme tvo?it obsah na YouTube, v?etně videoreklamy. Stranou nestála ani kompletní optimalizace pro vyhledáva?e nebo zast?ešení digitální komunikace hlavní maketingové akce - Sázavafest 2018.
 

#4

Nár?st návštěv

webu díky PPC

182,65 %

150,56 %

89,41 %

S p?íchodem nového webu bylo t?eba p?ivést co nejvíce relevantních zákazník?. Díky kampaním v rámci Google Adword se nám poda?ilo p?ivést na web epet o více ne? 150 % u?ivatel? více ne? v p?edchozím roce. P?ilákali jsme i mno?ství nových u?ivatel?, jejich nár?st ?inil 182,65 %. Díky atraktivnímu obsahu a jednosuchosti vzrostla i doba strávená na webu o 89%.

?
 

#6

Vlastní YouTube obsah a více jak 200 000 shlédnutí  

Tradi?ním kanálem pro segment energetiky není nic jiného ne? televize s velmi vysokými náklady a minimálními mo?nostmi mě?ení výsledk?. Pot?ebovali jsme silný kanál jakým je televize a p?itom mít jistotu, ?e kampaň p?ináší výsledky. Proto YouTube.
Spole?nost epet p?išla s konceptem reklamního spotu, který jsme pou?ili pro p?esko?itelný TrueView formát i krátký 6s bumper. S cenou za p?ehrání jsme se dokázali dostat na hodnotu 0,40 ha a p?i?em? jsme p?inesli více ne? 200 000 shlédnutí.
Dob?e víme, kolik toho jsme schopni videem sdělit. Za?ali jsme proto tvo?it i další video-obsah a budujeme tak identitu spole?nosti epet.

Snímek obrazovky 2018-08-22 v?22.46.40.p
Snímek obrazovky 2018-08-22 v?23.02.40.p
Snímek obrazovky 2018-08-22 v?23.09.10.p
1000x1000-1524467834-no-name.png

#7

2000 konverzí z Facebooku nebo vylepšení pozic ve vyhledávání

?ádná moderní kampaň na posílení brandu se neobejde bez Facebookových kampaní. Díky Facebooku jsme dokázali...

Proto?e epet s novou zna?kou změnil i sv?j web, museli jsme zajistit, aby v o?ích vyhledáva?? měl co nejlepší pozici. Rozmístili jsme p?es 50 ?lánk? v rámci linkbuildingu. Pracovali jsme i na všech onpage faktorech, aby vše fugovalo, jak má.


 

Chcete abychom nastartovali i váš

online marketing?

Nejsme klasická marketingová agentura, marketing nás doopravdy baví.

A baví nás hledat takové cesty, které posunou váš business ke hvězdám.

Zavolejte nám:

Napište nám:

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
电影天堂网-官方网站