Obchodní podmínky

Platné a ú?inné od 28. ledna 2015

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované slu?by a produkty spole?nosti Effectix.com, s.r.o.

1.OBECNá USTANOVENí

1.1. Spole?nost Effectix.com, s.r.o. se sídlem U Nesypky 1255/3, 150 00, Praha 5, I?O 28512669, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném Městskym soudem v Praze, oddíl C, vlo?ka 147031 (dále jen “Poskytovatel”) je poskytovatelem slu?eb v oblasti internetu a reklamy a dal?ích slu?eb uvedenych na stránkách www.kookai-web.com.

1.2. Zadavatel je fyzická ?i právnická osoba, a to bu? p?ímy zákazník (kone?ny p?íjemce slu?eb), nebo reklamní ?i mediální agentura, poptávající některou ze slu?eb Poskytovatele.

2. ZADáVáNí SLU?EB

2.1. Slu?by budou poskytovány na základě písemné, faxové nebo emailové objednávky nebo smlouvy. Jsou-li slu?by poskytovány na základě smlouvy uzav?ené v jiné ne? písemné formě, je smlouva uzav?ena teprve úhradou zálohové (pro-forma) faktury Poskytovatele. Minimální vy?e objednávky je 500,- K? bez DPH.

2.2. Objednávka je pro Poskytovatele závazná teprve její písemnou akceptací. Za písemnou akceptaci se pova?uje i akceptace formou e-mailové nebo faxové zprávy. Akceptací objednávky ze strany Poskytovatele nebo, nejde-li o smlouvu v písemné formě, úhradou zálohové faktury ze strany Zadavatele, je mezi stranami uzav?ena smlouva o poskytování slu?eb. Zahájení poskytování slu?eb je podmíněno splněním dohodnutych platebních ?i jinych, ve smlouvě uvedenych, podmínek.

2.3. Objednávka musí obsahovat: I?O Zadavatele; DI? Zadavatele; adresu sídla Zadavatele; po?tovní adresu Zadavatele v p?ípadě, ?e je odli?ná od adresy sídla; kontaktní osobu; telefon; fax; e-mail; specifikaci slu?by; typ slu?by, termín poskytování slu?by a cenu.

2.3. Ve?keré podklady a materiály pot?ebné pro poskytování slu?eb musí Zadavatel poskytnout Poskytovateli nejpozději 3 pracovní dny p?ed datem po?átku poskytování slu?by. V období od uzav?ení smlouvy mezi Poskytovatelem a Zadavatelem a? po ukon?ení poskytování slu?eb je Zadavatel povinen poskytnout Poskytovateli ve?kerou sou?innost, která je nezbytná k ?ádnému poskytování smluvenych slu?eb.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zru?it poskytování slu?eb, jestli?e:

2.4.1 Dodané podklady nejsou v souladu s po?adavky Poskytovatele ?i neodpovídají těmto V?eobecnym obchodním podmínkám,

2.4.2. Podklady nebyly dodány nejpozději 3 pracovní dny p?ed po?átkem poskytování slu?by,

2.4.3. Po?adavky Zadavatele jsou v rozporu s dobrymi mravy, etickymi pravidly a/nebo ohro?ují ve?ejny po?ádek,

2.4.4. Po?adovaná slu?ba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standard?m nebo oprávněnym zájm?m Poskytovatele,

2.4.5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování slu?eb Poskytovatele.

3. POSKYTOVáNí SLU?EB

3.1. Poskytovatel je oprávněn vyu?ít p?i plnění smlouvy t?etích osob (subdodavatel?), za plnění smlouvy v?ak odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

3.2. Poskytovatel je oprávněn p?i poskytování slu?eb postupovat i bez pokyn? Zadavatele. Poskytovatel je v?ak oprávněn si pokyny Zadavatele kdykoli vy?ádat. A? do poskytnutí pokyn? je Poskytovatel v takovém p?ípadě oprávněn p?eru?it poskytování slu?eb. Odpovědnost Poskytovatele za ?kodu ?i nemajetkovou újmu vzniklou Zadavateli je vylou?ena, pokud Poskytovatel postupoval v souladu s pokyny Zadavatele.

3.3. Ve?kerá autorská práva k díl?m vytvo?enym p?i plnění této smlouvy pat?í Poskytovateli. Poskytovatel poskytuje Zadavateli nevylu?nou, nepostupitelnou licenci k u?ití těchto děl pro vlastní vnit?ní ú?ely Zadavatele. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, je sou?ástí ceny za poskytování slu?eb.

3.4. Zadavatel uděluje souhlas se zve?ejněním jména spole?nosti, loga, ukázky vystup? ?innosti Poskytovatele ?i URL adresy v referencích Poskytovatele. Po?ádá-li Zadavatel z vá?nych d?vod? písemně o vylou?ení z referencí, ?Poskytovatel tak u?iní.

3.5. Zadavatel se zavazuje dodr?ovat zásady bezpe?ného u?ívání po?íta?e p?i práci s produkty Poskytovatele i jeho subdodavatel?. P?i jejich nedodr?ení Zadavatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Poskytovateli po?adovat p?ípadnou náhradu ?kody nebo nemajetkové újmy.

3.6. Celková odpovědnost Poskytovatele za ?kodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním slu?eb je omezena ?ástkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto slu?eb (bez DPH). Poskytovatel v?ak neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, u?ly zisk, ztrátu obchodní p?íle?itosti ani za jakékoli nep?ímé nebo následné ?kody.

3.7. Právo domáhat se náhrady ?kody, pop?ípadě nemajetkové újmy, se proml?íve lh?tě jednoho (1) roku od dne, kdy toto právo mohlo byt uplatněno poprvé.

3.8. Nebude-li vyslovně sjednáno něco jiné, bude Poskytovatel poskytovat slu?by vyhradně Zadavateli. Poskytovatel nenese ?ádnou odpovědnost za p?ípadnou újmu vzniklou t?etím osobám. Budou-li ze strany t?etí osoby vzneseny v??i Poskytovateli jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním slu?eb, je Zadavatel povinen nahradit Poskytovateli ve?kerou ?kodu a jinou újmu, která Poskytovateli v souvislosti s takovymi nároky vznikne.

4. FINAN?Ní PODMíNKY

4.1. Poskytovatel je oprávněn po?adovat zálohu z ceny nebo platbu p?edem. P?íslu?ná ?ástka, musí byt p?ipsána na ú?et Poskytovatele nejpozději pět (5) pracovních dn? p?ed zahájením poskytování slu?by. V p?ípadě, ?e platba nebude na ú?et Poskytovatele p?ipsána ?ádně a v?as, není Poskytovatel povinen slu?bu poskytnout.

4.2. K ?ádně uhrazenym platbám, podle platebního kalendá?e (není daňovym dokladem dle § 31 zákona o DPH), ktery je sou?ástí Smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendá?ních dn? ode dne p?ijetí platby. Za den dodání slu?by a den uskute?není zdanitelného plnění se bude pova?ovat den p?ijetí platby nebo poslední den, kterym podle Smlouvy kon?í poskytování slu?eb a to podle toho, která skute?nost nastane d?íve.

V souladu s § 21 ods. 8 zákona o DPH, v p?ípadech, kdy je Smlouva o poskytování slu?eb dohodnuta na dobu del?í ne? 12 měsícu se za den dodání slu?by a den uskute?není zdanitelného plnění pova?uje poslední den 12. kalendá?ního mésíce. Faktura, daňovy doklad, bude vystavená do 14 kalendá?ních dn? od dne uskute?není zdanitelného plnění.

4.3. Za ?ádně uhrazenou se pova?uje platba, která byla uhrazena úhradou ve vy?i stanovené p?íslu?nou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, ktery je na p?íslu?né smlouvě (objednávce) uveden.

4.4. Cena slu?eb je uvedena bez DPH. DPH ve vy?i dle platnych právních p?edpis? bude p?ipo?tena k ceně slu?eb.

4.5. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V p?ípadě prodlení s jejich úhradou je Poskytovatel oprávněn ú?tovat Zadavateli za ka?dy i zapo?aty den prodlení úrok z prodlení ve vy?i 0,05 % z dlu?né ?ástky

5. UKON?ENí SMLOUVY

5.1.1 Vypově? smlouvy: V p?ípadě, ?e si Zadavatel p?eje zru?it ji? potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, m??e smlouvu vypovědět s vypovědní lh?tou v délce jednoho měsíce. Vypově?ní lh?ta za?íná bě?et prvním dnem následujícího měsíce po obdr?ení vypovědi Poskytovatelem.

5.2. Odstoupení od smlouvy: V p?ípadě prodlení Zadavatele s úhradou ceny slu?eb nebo jiné platby nebo s dodáním pot?ebnych podklad? nebo poskytnutím jiné sou?innosti ze strany Zadavatele je Poskytovatel oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit.

5.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v p?ípadě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v p?ípadě insolven?ního ?ízení proti druhé smluvní straně nebo v p?ípadě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.4. Ukon?ením smlouvy není dot?eno právo Poskytovatele na úhradu slu?eb poskytnutych v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukon?ena Zadavatelem nebo z d?vod? na straně Zadavatele a nevzniklo-li Poskytovateli právo na úhradu ceny některych slu?eb, je Poskytovatel oprávněn po?adovat rovně? náhradu náklad? vynalo?enych na poskytnutí nebo p?ípravu na poskytnutí těchto slu?eb.

5.5. Ukon?ením smlouvy není dot?ena platnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skon?ení smlouvy.

6. REKLAMACE

6.1. V p?ípadě vadného poskytnutí slu?eb z d?vodu na straně Poskytovatele je Zadavatel v rámci reklama?ního ?ízení oprávněn po?adovat p?imě?enou slevu. Právo na p?imě?enou slevu Zadavateli nenále?í, pokud ji? p?ed poskytnutím slu?by věděl o její vadě ?i pokud Zadavatel vadu slu?by sám zcela nebo z?ásti zp?sobil, nap?íklad udělením nevhodnych pokyn? nebo neposkytnutím nutné sou?innosti.

6.2. Zadavatel musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla Poskytovatele, fax Poskytovatele nebo kontaktní e-mail Poskytovatele (info@effectix.com). Reklamace musí byt uplatněna do 3 dn? ode dne, kdy vada p?i nále?ité pé?i mohla byt Zadavatelem zji?těna, nejpozději v?ak do 6 měsíc? od poskytnutí slu?by. Uplynutím kterékoli z?těchto lh?t právo Zadavatele namítat vady slu?eb zaniká.

6.3. Záru?ní doba je poskytována na jednotlivé produkty a slu?by dle zákona. Poskytovatel si vyhrazuje lh?tu 30 dn? pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. Zadavatel je povinen p?i reklamaci uvádět zejména následující informace: ozna?ení Zadavatele a p?íp. i koncového zákazníka, název slu?by, ?íslo objednávky, sjednany termín poskytování slu?by, podrobny popis reklamované vady.

6.5. V p?ípadě vypadku v poskytování slu?by se za vadu slu?by pova?uje pouze vypadek v poskytování slu?eb zp?sobeny Poskytovatelem trvající po dobu del?í ne? 24 hodin.

6.7. Námitky v??i vystavenym fakturám je Zadavatel povinen uplatnit do 7 dn? po doru?ení faktury písemně na adresu sídla Poskytovatele s tím, ?e nesporné ?ástky z?stávají nadále splatnymi. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

7. ZáVěRE?Ná USTANOVENí

7.1. Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny v “Definici nabízenych slu?eb” na adrese http://www.kookai-web.com/obchodni-podminky/?nebo jiné internetové adrese Poskytovatele.

7.2. Smluvní strany se zavazují chránit ve?keré skute?nosti a informace tykající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterych se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (d?věrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezp?ístupnit nebo neumo?nit zp?ístupnění d?věrnych informací t?etí osobě a d?věrné informace nevyu?ít pro sebe nebo t?etí osobu jinak, ne? v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v p?ípadě zp?ístupnění d?věrnych informací v nezbytném rozsahu p?i plnění povinnosti ulo?ené právním p?edpisem nebo orgánem ve?ejné moci a v p?ípadech, kdy jsou d?věrné informace v nezbytném rozsahu zp?ístupněny právním, daňovym a jinym odbornym poradc?m nebo subdodavatel?m, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájm? smluvní strany.

7.3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce.

7.4. Zadavatel zcela odpovídá za obsah ve?kerych jím dodávanych podklad? a jejich soulad s? právními p?edpisy a dobrymi mravy. V p?ípadě, ?e dodané podklady nebudou v takovémto souladu, odpovídá Zadavatel Poskytovateli za ve?kerou zp?sobenou ?kodu a nemajetkovou újmu. Zadavatel odpovídá rovně? za to, ?e p?edané podklady jsou správné a úplné.

7.5. Zadavatel souhlasí s tím, aby statistická data, tykající se jednotlivych prvk? jeho internetového marketingu, mohla byt Poskytovatelem vyu?ívána za ú?elem dal?ího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z ú?tu Google Analytics, PPC systém?, apod.

7.6. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto V?eobecnych obchodních podmínek, je mo?né sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pova?uje i forma faxové nebo e-mailové zprávy.

7.7. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou sou?ástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Poskytovatelem (respektive potvrzené objednávky). V p?ípadě rozpor? mezi obsahem smlouvy (respektive potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má v?dy p?ednost smlouva (respektive potvrzená objednávka).

7.8. Nedílnou sou?ástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i ve?keré odkazy ve formě tzv. proklik? v textu těchto Ochodních podmínek.

7.9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zadavatelem se ?ídí právem ?eské republiky. Jsou-li pro slu?by vytvo?eny zvlá?tní Smluvní ujednání ?i Zvlá?tní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

7.10. Poskytoval je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Zadavateli nejpozději 15 dn? p?ede dnem její ú?innosti. Zadavatel je v takovém p?ípadě oprávněn smlouvu vypovědět s vypovědní lh?tou 30 dní. Vypově? musí byt doru?ena Poskytovateli nejpozději v den p?edcházející dni ú?innosti změny. Do uplynutí vypovědní lh?ty se pou?ijí tyto Obchodní podmínky v p?vodním znění.

7.11. Tyto Obchodní podmínky jsou ú?inné od 28. ledna 2015 a nahrazují p?edchozí V?eobecné smluvní podmínky.

电影天堂网-官方网站