Peter Nem?ek

CTO Slovensko

O mně

V Effectixe mám na starosti SK SEO oddelenie, kompletné nastavenie SEO stratégií a následne správu webu. Venujem sa primárne SK webom, ale mám skúsenosti aj so zahrani?nym SEO – ma?arsko, po?sko, rakúsko, USA. Pravidelne navrhujem nové úpravy na stránkach. Návrhy realizujem s prihliadnutím na podnikanie a primárne ciele klienta. Som zástanca frameworku STDC. V rámci SEO nastavujem analytické nástroje, nasadzujem heatmapy a vytváram UX návrhy pre lep?í pou?ívate?sky zá?itok z webu klienta. Sna?ím sa maximálne prepojova? SEO aj s ostatnymi kanálmi, a to nie len v rámci Effectixu.

Moje odbornost

Optimalizícii pre vyh?adáva?e a celkovo online marketingu sa venujem u? od roku 2009. Som sk?r technicky typ ?loveka a nezná?am odpove? “toto nejde spravi?”. Mám preh?ad a skúsenosti naprie? v?etkymi online marketingovymi kanálmi. Je mi jasné, ?e SEO je dynamické a musíme sa prisp?sobova? vyh?adáva?om a ich aktualizáciam, a preto sa pravidelne vzdelávam, chodím na konferencie a rád si vymieňam skúsenosti s ostatnymi konzultantmi. Penalizácia webu a technické chyby na webe sú pre mňa vyzva, nie stra?iak ??

Adresa kancelá?e

Jakubovo nám. 19,
Bratislava,
Slovenská republika

电影天堂网-官方网站