“PPC reklama je zp?sob, jak za?ít rychle inzerovat s mě?itelnymi vysledky.”

Miroslav Rebicer / Leader CZ PPC

KOMPLEXNí
SPRáVA

PODROBNY
AUDIT
STáVAJíCíCH
KAMPANí

VYKON

BRAND
AWARENESS

Co vám PPC od nás p?inese?

Transakce

Tr?by

Relevantní
náv?tevníky

Cíle

Jak toho dosáhneme?

1. Stanovením si reálnych cíl?
2. Návrhem strategie k dosa?ení těchto cíl?
3. Analyzou stávajícího stavu kampaní
4. Tvorbou nové struktury ú?t?
5. Pravidelnou optimalizaci a testování změn

Pro? s námi?

● Spravujeme více ne? 200 ú?t?
● Ro?ně investujeme p?es 100 mil. v kreditech
● Individuální p?ístup
● Klí?ovy partner pro Google a ově?ená agentura Sklik

Chcete zlep?it své vysledky
v placené reklamě?

Máme v PPC vysledky

Sní?ení CPA

%

Navy?ení tr?eb

%

U?et?eny kredit

%

Navy?ení tr?eb

%

Zvy?ení náv?těvnosti

%

Reference od zákazník?

 • 9

  “Effectix se pro nás stal klí?ovym partnerem pro oblast online reklamy. Minuly rok jsme spolu otestovali reklamní kampaň zamě?enou na získávání novych lead?. Pro tento rok jsme si opakovaně vybrali pro spolupráci Effectix, tentokrát pro realizaci brandové kampaně.”

  Vendula Seibertová / Marketing manager
 • 8

  “Dob?e jsme si uvědomovali, ?e online je pro nás v rámci marketingu jedním z klí?ovych témat a jsme rádi, ?e právě Effectix nám pomáhá v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.”

  Luká? Kordule / Marketing manager
 • 6

  ?So spolo?nos?ou Effectix sme za?ali spolupracova? v roku 2015, realizovali sme spolo?ne nieko?ko on-line kampaní a reálne hodnotíme na?u spoluprácu za prínosnú. Kreativita, inovatívny prístup k media mixom, prakticky a efektívny prístup k on-line médiám ako aj k sociálnym sie?am, dobry mana?ment komunikácie s klientom z nich robia agentúru s ktorou sa dobre spolupracuje.”

  www.up-slovensko.sk / Up Slovensko, s. r. o.

 • 5

  ?Spolupracujeme so spolo?nos?ou Effectix u? vy?e 2 rokov, po?as ktorych nás postupne zasv?tili do ?tajov“ online marketingu . Aj preto mo?eme s istotou napredova?,? a zlep?ova? na?e slu?by.”

  www.dublino.sk / DUBLINO SLOVAKIA, s. r. o.

 • 4

  ?S Effectix sme za?ali spolupracova? v rámci SEO a dnes u? pre nás zabezpe?ujú cely online marketing pre dva e-shopy. Zastre?ujú nám teda v?etko od vytvorenia kampane a jej kreatívy po celú propagáciu v rámci v?etkych kanálov. Vysledky sa stále zlep?ujú a v?aka Effectix máme pravidelne medziro?né nárasty v tr?bách, v?aka ?omu stále rastieme a otvárajú sa nám nové mo?nosti. So spoluprácou sme ve?mi spokojní.”

  www.mojnabytok.sk a www.omega-nabytok.sk / TRUEONE, s. r. o.

 • 2

  ?Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a pol stará a spravuje PPC kampane a vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o ?o najv???iu optimalizáciu a funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a za vyborné a vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a ve?a krát aj po pracovnej dobe. Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele."

  Mgr. Radka Obertová / RIJA - Bavaria s.r.o.

 • 3

  ?S agentúrou Effectix spolupracujeme u? nieko?ko rokov a postupne sme im odovzdali cely online marketing. S ich prácou a rychlym prístupom sme ve?mi spokojní. Investície do marketingu sa nám v?aka nim u? nieko?konásobne vrátili a spolu tvoríme stále nie?o nové ?o nás posúva ?alej.”

  www.kociky.sk / Ko?íky.sk, s.r.o

Správa kampaní

Pomáháme klient?m s vykonnostními kampaně v Google Ads a Seznam Sklik.

Měsí?ně trávíme na PPC kampaních více ne? 1500 hodin. Klient?m spravujeme kampaně hlavně v ?esku a na Slovensku, ale také v dal?ích 19ti zemí. A abychom pracovali efektivně, pou?íváme aktuálně 16 script?.

Audit PPC kampaní

V rámci auditu budeme pot?ebovat p?ístupy k ú?t?m a ideálně i? Google Analytics. S klientem se pobavíme o cílech.

Na základě auditu identifikujeme v ú?tech největ?í chyby a ?áste?ně navrhneme ?e?ení.

Vyu?ijte této mo?nosti.

Napi?te si o lep?í PPC!

souhlas GDPR

5 + 13 =

电影天堂网-官方网站