Zásady zpracování osobních údaj? spole?nosti Effectix.com, s.r.o.

Správce osobních údaj? a subjekt údaj?

Správcem osobních údaj? je spole?nost Effectix.com, s.r.o., I?: 285 12 669, se sídlem U Nesypky 1255/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném Městskym soudem v Praze, oddíl C, vlo?ka 147031 (dále jen správce). Správce je mo?né kontaktovat písemně na vy?e uvedené adrese nebo emailem na info@effectix.com.

Spole?nost Effectix.com, s.r.o. v rámci své ?innosti vystupuje té? jako zpracovatel osobních údaj?. V takovém p?ípadě je správcem osobních údaj? subjekt, pro kterého spole?nost Effectix.com, s.r.o. provádí zpracování. Typicky jde o právnickou osobu ?i fyzickou osobu podnikající, které spole?nost Effectix.com, s.r.o. poskytuje své (marketingové) slu?by. Zpracování v těchto p?ípadech je v?dy popsáno v jednotlivych zásadách zpracování osobních údaj? p?íslu?nych správc?.

Subjektem údaj? je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o poskytování slu?eb ?i jiné smlouvy uzav?ené se správcem nebo na základě opat?ení p?ijatych p?ed jejím p?ijetím na ?ádost této fyzické osoby (poptávka slu?eb). Dále je subjektem údaj? fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě souhlasu s pou?itím cookies na webové stránce správce http://www.kookai-web.com/. Subjektem údaj? m??e byt té? fyzická osoba, její? osobní údaje správce získal z jinych zákonnych zdroj?.

Rozsah zpracování osobních údaj?

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údaj?, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jinych zákonnych zdroj?. Jedná se o: jméno, p?íjmení, datum narození, bydli?tě, místo podnikání, identifika?ní ?íslo, daňové identifika?ní ?íslo, platební údaje, e mail, telefon, podpis, sí?ové identifikátory a osobní údaje získané z cookies.

ú?el zpracování osobních údaj?

Správce zpracovává osobní údaje subjekt? údaj? za ú?elem splnění smlouvy uzav?ené mezi subjektem údaj? a správcem (zejména poskytování marketingovych slu?eb), plnění právních povinností (jako jsou nap?. daňové a ú?etní povinnosti) a ochrany oprávněnych zájm? správce (zejména ochrana majetku správce a ochrana právních nárok? správce).

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, v?etně profilování, uvedenému v ?l. 22 obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? ?. 2016/679.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjekt? údaj?, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené ú?ely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údaj?

Právním základem zpracování osobních údaj? obsa?enych v cookies je souhlas subjekt? údaj?. V ostatních p?ípadech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněnych zájm? správce a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údaj?

V p?ípadě osobních údaj? zpracovávanych za ú?elem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dal?ích 10 let, a to s ohledem na délku proml?ecí lh?ty u náhrady ?kody ?i újmy. V p?ípadě zpracování za ú?elem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními p?edpisy. V p?ípadě osobních údaj? zpracovávanych na základě souhlasu subjektu údaj? s ulo?ením cookies správce zpracovává osobní údaje po dobu ur?enou v konkrétním cookie souboru, nejdéle v?ak po dobu 2 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údaj? do té doby odvolán.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj?

Jestli?e subjekt údaj? udělil správci souhlas se zpracováním osobních údaj?, m??e sv?j dobrovolně uděleny souhlas se zpracováním osobních údaj? kdykoli bezplatně odvolat, a to prost?ednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@effectix.com. Odvoláním souhlasu není dot?ena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, ktery byl dán p?ed jeho odvoláním. Odvolání souhlasu té? nemá vliv na zpracování osobních údaj?, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, ne? je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti ?i z jinych d?vod? uvedenych v platnych právních p?edpisech).

P?ístup k osobním údaj?m

K osobním údaj?m subjekt? údaj? má p?ístup správce a p?ípadně té? t?etí osoby – p?íjemci, kte?í poskytují vhodné záruky a jejich? zpracování splňuje po?adavky dle platnych právních p?edpis? a které zaji??uje nále?itou ochranu práv subjekt? údaj?. P?íjemci osobních údaj? jsou:

  • poskytovatelé daňovych/ú?etních slu?eb: spole?nost EK Partners, s.r.o., I?: 04599624;
  • poskytovatelé informa?ních slu?eb a systém?;
  • správci IT systém?;
  • poskytovatelé právního poradenství;
  • poskytovatel slu?by Google Analytics pro monitorování náv?těvnosti webovych stránek správce, slu?by Google Ads pro ú?ely marketingu a slu?by Google suite pro správu soubor? a komunikaci: spole?nost Google Ireland Limited, reg. ?. 368047 a Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • poskytovatel slu?by Facebook Ads pro ú?ely marketingu: spole?nost Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA;
  • poskytovatel marketingové slu?by Sklik: spole?nost Seznam.cz, a.s., I?: 26168685;
  • poskytovatel marketingové platformy: spole?nost Adform A/S, se sídlem Wildersgade 10B, DK-1408 Copenhagen, Dánské království;
  • poskytovatel marketingovych slu?eb: spole?nost ETARGET CZ, s.r.o., I?: 28466977;
  • orgány ve?ejné moci, kterym má správce povinnost osobní údaje poskytovat.

Osobní údaje jsou p?edávány pouze v rámci ?lenskych stát? Evropské unie s vyjimkou poskytovatel? Google a Facebook, u kterych m??e docházet k p?edávání osobních údaj? do USA. P?edávání těmto p?íjemc?m je zalo?eno na systému p?edávání osobních údaj? mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield.

Prokazování toto?nosti subjekt? údaj?

Správce je oprávněn po?adovat prokázání toto?nosti subjekt? údaj? za ú?elem zamezení p?ístupu neoprávněnych osob k osobním údaj?m.

Práva subjekt? údaj? ve vztahu k osobním údaj?m

Ve vztahu k osobním údaj?m má subjekt údaj? zejména následující práva:
a) právo sv?j souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit ?i doplnit;
c) právo po?adovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku ?i stí?nost proti zpracování v ur?itych p?ípadech;
e) právo po?adovat p?enesení údaj?;
f) právo na p?ístup k osobním údaj?m;
g) právo byt informován o poru?ení zabezpe?ení osobních údaj? v ur?itych p?ípadech;
h) právo na vymaz osobních údaj? (právo byt ?zapomenut“) v ur?itych p?ípadech; a
i) dal?í práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údaj? a v obecném na?ízení o ochraně osobních údaj? ?. 2016/679.

Co to znamená, ?e subjekt údaj? má právo vznést námitku?

Dle ?l. 21 obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? ?. 2016/679 má subjekt údaj? mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj?, jestli?e je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, v?etně zpracování za ú?elem p?ímého marketingu. Námitku je mo?né podat správci písemně ?i na emailovou adresu: info@effectix.com. V p?ípadě, ?e subjekt údaj? vznese námitku proti zpracování, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neproká?e záva?né oprávněné d?vody pro zpracování, které p?eva?ují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údaj?, nebo pro ur?ení, vykon nebo obhajobu právních nárok?. Jestli?e jsou osobní údaje zpracovávány za ú?elem p?ímého marketingu a subjekt údaj? proti takovému zpracování vznese námitku, správce osobní údaje v tomto rozsahu ji? dále nezpracovává.

Bli??í informace o tomto právu obsahuje zejména ?l. 21 obecného na?ízení o ochraně osobních údaj? ?. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údaj? poskytuje zcela dobrovolně. Nemá ?ádnou povinnost je poskytnout. V p?ípadě, ?e osobní údaje neposkytne, nehrozí mu ?ádná sankce. Nicméně pokud subjekt údaj? své osobní údaje správci neposkytne v p?ípadě, kdy je to nutné pro plnění smlouvy, nebude mo?né uzav?ít mezi subjektem údaj? a správcem smlouvu ani ji ?ádně plnit. Je v?ak ?istě a pouze na rozhodnutí subjektu údaj?, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, ?i nikoliv.

Zabezpe?ení osobních údaj?

Ve?keré osobní údaje jsou zabezpe?eny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou p?ístupné pouze oprávněnym u?ivatel?m pracujícím s těmito osobními údaji prost?ednictvím za?ízení zabezpe?enych p?ihla?ovacím jménem a heslem. Správce pou?ívá profesionální antivirovou ochranu a firewall, je? pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a pou?ívá taková bezpe?ností opat?ení, která je mo?né po správci rozumně vy?adovat, aby nedo?lo k neoprávněnému p?ístupu k poskytnutym osobním údaj?m, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostate?né zabezpe?ení. Osobní údaje, je? jsou zpracovávány v písemné formě, jsou ulo?eny v zabezpe?enych prostorách správce, do kterych mají p?ístup pouze oprávněné osoby. V?echna p?ijatá bezpe?nostní opat?ení jsou pravidelně aktualizována.

P?esto?e správce zabezpe?uje osobní údaje pomocí vhodnych technickych a organiza?ních opat?ení, není objektivně mo?né zcela zaru?it jejich bezpe?nost. Proto není ani mo?né 100% zajistit, ?e k poskytnutym osobním údaj?m nem??e t?etí osoba získat p?ístup, nemohou byt zkopírovány, zve?ejněny, pozměněny nebo zni?eny prolomením bezpe?nostních opat?ení správce. V této souvislosti nicméně správce zaru?uje, ?e ?iní v?e proto, aby osobní údaje byly v bezpe?í, a pravidelně kontroluje, zda nedo?lo k poru?ení jejich zabezpe?ení.

Cookies

Správce na svych webovych stránkách http://www.kookai-web.com/ vyu?ívá tzv. cookies, které jsou ukládány na za?ízeních subjekt? údaj?. Cookies jsou malé soubory, které zaji??ují lep?í funk?nost webovych stránek, p?izp?sobují obsah webovych stránek pot?ebám subjekt? údaj?, pomáhají zobrazovat relevantněj?í reklamy a slou?í k zapamatování si zvoleného nastavení.

Prost?ednictvím webovych stránek jsou na za?ízeních subjekt? údaj? ukládány cookies provozovatel? reklamních systém?, které jsou na stránkách správce provozovány. V rámci remarketingu vyu?ívá správce systémy Google Ads, Facebook Ads, Sklik, AdForm, AppNexus a Etarget. Pro analyzu náv?těvnosi správce pou?ívá slu?bu Google Analytics. Pokud subjekt údaj? nechce poskytovat data o pou?ívání webu slu?bě Google Analytics, m??e pou?ít plugin poskytovany spole?ností Google. Po nainstalování do prohlí?e?e a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a vyu?ití dat lze nalézt ve smluvních podmínkách spole?nosti Google.

Standardní webové prohlí?e?e (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlí?e?? m??e subjekt údaj? jednotlivé cookies ru?ně mazat, blokovat ?i zcela zakázat jejich pou?ití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailněj?í informace m??e subjekt údaj? pou?ít nápovědu svého prohlí?e?e.

Správce na svych webovych stránkách pou?ívá tzv. do?asné cookies a trvalé cookies. Do?asné cookies jsou ulo?eny v za?ízení jen do ukon?ení programu internetového prohlí?e?e. Do?asné cookies umo?ňují uchovávání informací p?i p?echázení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují pot?ebu opakovaného zadávání některych údaj?. Trvalé cookies pomáhají identifikovat za?ízení subjekt? údaj? v p?ípadě opakované náv?těvy webovych stránek a umo?ňují p?izp?sobovat webové stránky zájm?m subjekt? údaj?.

V následující tabulce naleznete, jaké druhy souboru cookies správce vyu?ívá:

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Popis

PHPSESSID

Zlep?ení funk?nosti stránky

Do?asná

Slou?í k?zaji?tění lep?í funk?nosti stránky (zapamatování si zvoleného nastavení apod.)

leady_session_id

Zlep?ení funk?nosti stránky

Do?asná

Slou?í k?zaji?tění lep?í funk?nosti stránky (zapamatování si zvoleného nastavení apod.)

Polylang / pll_language

Zlep?ení funk?nosti stránky

Trvalá (1 rok)

Zapamatování si zvolené jazykové verze stránky

Facebook / _fbp

Marketingová

Trvalá (4 měsíce)

Slou?í pro ú?ely marketingu a propojení se sociální sítí Facebook

Google /
_ga,_gid, _gat, _gcl

Analytická, marketingová

Trvalá (max. 2 roky)

Slou?í pro ú?ely marketingu a analyzu náv?těvnosti

电影天堂网-官方网站