3 p?íklady zajímavého content marketingu

,
 • 30. 08. 2019
 • V?tomto p?íspěvku na?eho blogu vám chceme ukázat několik p?ípadu tvorby zajímavého obsahu a jeho p?ínosu pro SEO. A pro? byste měli po?ádny obsah v?bec vytvá?et? ?Content marketing“ neboli ?po?ádny obsah“ vám m??e p?inejmen?ím p?inést tyto 4 ?vedlej?í efekty“:

  • P?ivést u?ivatele na vá? web (nap?. něco se dozví, něco se nau?í nebo ho pobavíte)
  • Tyto u?ivatele proměnit v?zákazníky (díky d?věryhodnosti nebo díky proklik?m na vá? e-shop)
  • Zlep?it pozice ve vysledcích vyhledávání (vyhledáva?e kvalitní obsah nále?itě ocení)
  • Budovat zna?ku (kdy? budete dělat kvalitní obsah lidé vám budou d?vě?ovat)

  To, jakym zp?sobem content marketing m??u tvo?it, omezuje jen moje p?edstavivost. Oblíbené jsou infografiky, checklisty, posty, jak vyrobit něco, nebo studie na ur?ité téma, doplněné o názory odborník? z oboru.

  Vybral jsem 3 p?íklady tvorby obsahu, které více rozeberu na následujících ?ádcích.

  1) Svatební studie

  Vstupní stránka svatební studie

  Zdroj: https://www.kartenmacherei.de

  Německy e-shop www.kartenmacherei.de, ktery se p?edev?ím věnuje tvorbě v?emo?nych oznámení, pozvánek a p?ání spojenych s?r?znymi ?ivotními milníky, p?ipravil zajímavy obsah v?podobě studie o svatbách v?Německu. Tato studie prováděná pomocí on-line dotazník? na za?átku roku 2019 p?iná?í rozsáhlé statistiky o ?enění a vdávání v?Německu. Tento vy?erpávající pohled na svatby v?Německu p?iná?í statistiky od nej?astěj?í zp?sob? seznámení, spole?ném sou?ití p?ed svatbou, p?ípravách na svatbu v?etně pr?měrnych náklad? a? po kategorii ?Po Svatbě“. Jedná se v?podstatě o kompletní statistiku, která ukazuje, jak vypadá pr?měrná německá svatba od prvního seznámení a? po statistiky o líbánkách.

  Stránka p?iná?í spoustu zajímavych graf?, srovnání a vlastně i inspirace tykající se svateb.

  Celou studii v?něm?ině si m??ete prohlédnout zde.

  Content marketing v Německu

  Zdroj: https://www.kartenmacherei.de

  ?

  2) Pr?vodce vyběrem trekové obuvi

  Dal?ím p?íkladem content marketingu je pr?vodce vyběrem trekingové obuvi vytvo?enym pro e-shop Eobuv.cz. Tento pr?vodce shrnuje, na co si dát pozor p?i koupi takové obuvi, jaké typy pohorek se vyrábějí a pro které podmínky jsou vhodné. Zároveň p?iná?í jakéhosi malého pr?vodce (v?etně doporu?ení na vhodnou obuv pro danou lokalitu) po nejoblíbeněj?ích turistickych destinacích v??R. Ne ?e by takovy obsah ji? neexistoval, ale v?tomto p?ípadě jsou v?echny informace na jednom místě, p?ehledně grafiky se?azené a obohacené o zajímavá doporu?ení p?i chození po oblíbenych ?eskych destinacích.

  Content marketing pro Eobuv

  Zdroj: https://www.eobuv.cz/jak-vybrat-trekove-boty

  3)? Infografika

  Na závěr bych zmínil je?tě jeden p?íklad dobrého content marketingu s vyu?ití interních dat.? ?ím se zabyvá server Pornhub není t?eba p?íli? rozebírat. Tento server ka?doro?ně vydává v podstatě ro?enku, ve které shrnuje statistiky vyhledávání pro r?zné regiony, věkové skupiny nebo t?eba rozdíly ve vyhledávání mezi ?enami a mu?i. V?echna tato data shrnuje do zajímavych graf? a infografik, které jsou doplněny komentá?i a srovnáním s minulymi roky.? Je to vyborná ukázka vyu?ití dat, která máte p?ímo ve firmě. Pornhub vydává během celého roku díl?í statistiky a zajímavá zji?tění tykající se vyhledávání. letos v ?ervenci vydal statistiky ohledně vyhledávání dotaz? obsahující slovo ?alien“. A díky tomu jsme se tak mohli dozvědět, ?e ?e?i jsou národ, ktery vyhledává tento druh ?videí“ o 67 % více ne? je celosvětovy pr?měr. A to je sakra zajímavá informace.

  Infografika content marketing

  Zdroj: www.pornhub.com/insights

  电影天堂网-官方网站