3 tipy na cílení na Facebooku

 • 22. 07. 2019
 • Autor: Klára Faiglová | 22. ?ervenec 2019

  Ka?dy reklamní online nástroj má své vyhody, ov?em Facebook nad nimi vy?nívá díky jedné nezaměnitelné věci: a tou je bezkonkuren?ní zamě?ení na po?adovanou cílovou skupinu. Co dělat, abyste díky cílení kampaní na Facebooku dosáhli co nejlep?ích vysledk??

  Sta?í vám jen dr?et se chytré a efektivní kombinace těchto 3 tip?.

  1) Vyu?ijte vypsání zájm? v Business Manageru

  Co obecně spojuje lidi nap?í? věkem, pohlavím ?i t?eba vy?i plat?? Ano, spole?né zájmy. Díky koní?k?m reklamu ú?inně p?edáte své cílové skupině.

  Nejjednodu??ím zp?sobem, jak navolit po?adovanou cílovou skupinu, je ji prostě naklikat. V Business Manageru si otev?ete oddíl ?Okruh u?ivatel?“, následně ?Vytvo?it okruh u?ivatel?“ a zvolte ?Ulo?eny okruh u?ivatel?“. Pak vyspecifikujte svou cílovou skupinu pomocí zájm?.

  Cílení podle zájm? navíc m??ete dotáhnout k perfektnosti pomocí mo?nosti ?Chování“, díky které vyběr cílové skupiny m??ete je?tě více konkretizovat pomocí chování u?ivatel?, které souvisí se zájmy.

  cileni-publika-facebook

  Cílení pomocí zájm? je jednoduché a naprosto ú?inné.

  TIP: Nedávejte v?echny zájmy do jednoho okruhu, vytvo?te si r?zné okruhy pro r?zné persony.

  2) Nainstalujte a analyzujte Facebook Pixel

  Navolit cílovku podle zájm? v Business Manageru je snadné a intuitivní, ov?em bez vykonněj?ích analytickych nástroj? se neobejdete. A od toho tu je Facebook Pixel.

  Vytvo?te si v Business manageru Facebook Pixel a nastavte jeho script na sv?j web. Pokud ho máte na Shoptetu je to snadné, jeliko? v jeho administraci máte p?edprogramovanou mo?nost pro vlo?ení ID Facebookového Pixelu. A pokud ne, tak je t?eba vlo?it cely kód pixelu do zdrojového kódu stránky, s tím vám pom??e vá? programátor. Dal?í mo?ností je i vlo?ení p?es Google Tag Manager.

  Za odměnu tak dostanete celou ?adu u?ite?nych informací, proto?e Facebook Pixel pe?livě monitoruje chování u?ivatel? na va?em e-shopu – navíc vás v p?ípadě zisku novych informací sám upozorní. Díky Pixelu tak zjistíte, kdo zavítal na va?i stránku, co si prohlí?el, jaké zbo?í nakoupil nebo co naopak vlo?il do ko?íku, ani? by nákup dokon?il.

  Ov?em Pixel toho doká?e mnohem víc. Nap?íklad umí:

  • vytvo?it Podobny okruh u?ivatel? z lidí, kte?í provedli konverzi,
  • vytvo?it remarketingové publikum (s va?í pomocí),
  • jeho prost?ednictvím m??ete detailně prozkoumat Facebook Analytics,
  • zjistit, kolik u?ivatel? provedlo konverzi p?es PC ?i mobil,
  • pom??e algoritm?m Facebooku ur?it, jakym relevantním u?ivatel?m ukázat va?í reklamu.

  V?echny zmíněné získané informace m??ete jednodu?e shromá?dit a zanalyzovat. Nové poznatky potom m??ete vyu?ít p?i sestavování novych reklamních kampaní, tak?e budou vykonněj?í. Postupem ?asu tak pomocí Pixelu dotáhnete cílení na Facebooku k pomyslné dokonalosti.

  3) Facebook Engagement Audiences

  ?asto opomíjenym publikem jsou Facebook Engagement Audiences, tedy publikum projevující zájem o nějakou va?i aktivitu na Facebooku ?i Instagramu. Prost?ednictvím těchto publik m??ete zpětně zasáhnout u?ivatele, kte?í ji? d?íve provedli nějakou interakci s va?ím obsahem.

  Vytvo?te si okruh z u?ivatel?, kte?í viděli va?e videa na Facebooku ?i Instagramu. M??ete tak vybrat u?ivatele, kte?í shlédli va?e video ze 75 a více procent a o?ekávat vět?í p?edpoklad k dokon?ení konverze.

  V p?ípadě sbírání lead? m??ete vytvo?it okruh z formulá?e pro potenciální zákazníky a pracovat tak s reklamou pro ji? registrované u?ivatele – a to je vhodné pro remarketingové kampaně.

  Dal?ím u?ite?nym zdrojem dat jsou facebookové události, pokud jste ji? v minulosti nějakou po?ádali, tak m??ete vytvo?it publikum ze zú?astněnych u?ivatel? nebo z těch, kte?í o událost měli zájem.

  facebook-cileni-okruh-uzivatelu

  Pokud pracujete s obsahem na Facebooku ?i Instagramu, tak neopomíjejte publikum tvo?ené ze zájmu o p?íspěvky. Reklamou pak oslovíte u?ivatele, kte?í ji? mají informace o va?í zna?ce a mohou tedy zvy?it konverzní poměr.

  Klára Faiglová
  Social Media Ads and Content Specialist

  电影天堂网-官方网站