5 tip?, jak vyjít z krize vítězně

 • 17. 03. 2020
 • Asi tě?ko bychom hledali firmu, kterou by nyněj?í situace neovlivnila. Je d?le?ité nepropadat panice a spí?e se sna?it hledat cestu, jak z krize vyjít jako vítěz. Proto jsem sepsal 5 tip?, které Vám pomohou projít tímto tě?kym obdobím bez ztráty kyti?ky.

  Jak vyhrát nad krizí

  1. Bu?te oporou pro své zaměstnance

  Postarejte se o své zaměstnance a pomozte jim p?ekonat toto krizové období. M??ete mít zaměstnance, kte?í mají zdravotní problémy nebo danou situaci ?patně psychicky sná?í. Někte?í mohou mát děti ?kolou povinné a pot?ebují se o ně ?ádně postarat. Proto zaměstnanc?m nabídněte mo?nost pracovat z domu p?ípadně upravte re?im pracovní doby.

  2. Vytvo?it si finan?ní plán

  Vytvo?te si finan?ní analyzu a zkontrolujte si, zda někde nemáte zbyte?né finan?ní vydaje. Mějte p?ehled v tom, co a kdy je pot?eba zaplatit. Spo?ítejte si dle krizového scéná?e vyvoj financí a pop?emy?lejte, jak nahradit p?ípadné krátkodobé vypadky v cash flow.

  3. Kontaktujte dodavatele

  Zkontaktujte se s Va?imi dodavateli a ujistěte se, zda mají naskladněno dostatek zbo?í. Zda je negativně neovlivnil vypadek uzav?ení továren v ?íně. Pokud odebíráte z jiného nákazou ohro?eného státu, tak zda má dodavatel zaji?těnou p?eshrani?ní logistiku. Dá se o?ekávat, ?e ?ada jeho odběratel? bude mít problémy s ?ádnym zaplacením faktur, tak zda je v dobré finan?ní kondici, aby mohl pro Vás kontinuálně nakupovat / vyrábět zbo?í.

  4. Z?staňte na dosah svym zákazník?m

  V rámci ?krtání marketingovych rozpo?t?, nezapomínejte na kontakt se svymi zákazníky. Vyty?te si prioritní touchpointy. Brandové kampaně m??ete na ?as utlumit, ale vykonnostní kampaně v rámci mo?ností posilněte. Je mo?né, ?e Va?i konkurenti budou ?krtat rozpo?ty a Vy tak m??ete snadněji obsadit jejich pozice a získat nové zákazníky.

  5. Inovujte

  Sna?te se najít nové cesty, jak roz?í?it po?et zákazník?. Vydefinujte si znovu zákaznickou cestu a najděte kanály, které nevyu?íváte a které by Vám mohly p?inést rychly profit.

   

  电影天堂网-官方网站