5 trend?, jak si na svém webu udr?et náv?těvnost během aktuální krize

 • 26. 03. 2020
 • Sou?asná krize vyplyvající z?karantény kv?li korona viru poznamenala ?ivot ve v?ech ohledech – internet nevyjímaje. Jaké je aktuální chování u?ivatel? a jak jej vyu?ít ve sv?j prospěch?

  Zde je 5 trend?, které vám pom??ou udr?et si v?aktuální situaci náv?těvnost.

  1. E-shopy se základními pot?ebami

  Jasnym trendem je nár?st náv?těvnosti e-shop? se základními pot?ebami. Ty vyu?ívají u?ivatelé, kte?í nap?íklad hledají toaletní papír, dezinfek?ní prost?edky, rukavice ?i teploměry. Je zcela evidentní, ?e se jedná o vyhledávání produkt? souvisejících s pandemií.

  Tato nová, ?ekněme nouzová poptávka dokonce p?inesla nová klí?ová slova, p?es které se m??ete ve vyhledáva?i umístit. Lokální optimalizace tedy nabírá smysl i u produkt?, které to jindy nepot?ebují, nap?íklad rou?ka Bratislava nebo dezinfek?ní prost?edek na ruce Ko?ice.

  Na druhé straně jsou momentálně nepodstatné vyrobky, jako nap?íklad make-up, ktery zaznamenává ni??í prodejnost, jako? i vyrobky spojené s cestováním, nap?íklad zavazadla.

  Nicméně věci, které te? nejsou podstatné, se zase mohou jednoho dne stát nezbytnymi.

  V době, kdy jsou zav?ené fitness centra, m??eme pozorovat nár?st prodeje domácích posilovacích stroj? a jinych pom?cek na cvi?ení doma. Stejně te? kdy v?ichni pracují z?domu, zaznamenáváme nár?st prodeje kancelá?skych pot?eb, zejména ?idlí a stol?.

  Jak na tento trend reagovat?

  Poptávka je momentálně vysoká, ale ta se ve velké mí?e p?esunula na produkty, které se vá?ou na pandemii.

  M??ete zvá?it vytvo?ení segmentu produktovych stránek s vysokou poptávkou na základě va?ich zobrazení/údaj? o náv?těvnosti, které je t?eba pe?livě sledovat. Tak?e monitorujte stránky pravidelně, abyste se ujistili, ?e nezobrazují chyby robot? vyhledávacích nástroj?: zjednodu?te jejich navigaci na webu a sledujte údaje poptávek na těchto stránkách, abyste se ujistili, ?e vá? obsah odrá?í nejaktuálněj?í záměry vyhledáva?e.

  2. Stránky o zdraví a ?ivotním stylu

  Vysoky nár?st volatility zaznamenávají i stránky o zdraví a ?ivotním stylu. Opět se ale jedná o oblast, která úzce souvisí s?pandemií, nap?íklad téma p?st p?ed letem je okraji zájmu. Vy??í náv?těvnost zaznamenávají i obchody, které mají v nabídce antivirové byliny, antibakteriální éterické oleje ?i antivirové potraviny.

  Jak tvo?it obsah?

  Snaha o odbornost, autoritu a d?věryhodnost ohledně tohoto typu obsahu je dnes d?le?itěj?í ne? kdykoliv p?edtím. Lidé se obracejí na vyhledáva?e, aby jim odpověděly na jejich otázky o zdraví. Tuto odpovědnost nelze brát na lehkou váhu.

  Pokud za?nete publikovat ?lánky s radami, které se tykají zdraví, pamatujte, ?e je d?le?ité, aby byl obsah pravdivy a jeho autorem byl odborník, ktery se v?této oblasti orientuje. Vyu?ívejte také odkazy na studie a jiné hodnověrné zdroje, ?ím? zvy?íte d?věryhodnost svého obsahu.

  3. Na nudu jsou dobré návody a recepty

  T?etí oblastí, která reaguje na aktuální vlnu, jsou webové stránky domácích recept?. A?koliv tento trend nemá takovy raketovy nár?st jako trendy p?edchozí, je pravděpodobné, ?e se náv?těvnost stránek s recepty bude zvy?ovat, pokud budou restaurace a bary déle zav?ené. S tím souvisí prodej kuchyňskych pot?eb, kávovar? ?i méně známych potravin.

  Publikujte manuály

  Pomocí strukturovanych dat m??ete vylep?it zp?sob, jakym se va?e recepty zobrazují ve vysledcích vyhledávání, abyste zachytili některé z těchto zvy?enych poptávek po receptech.

  Zva?te publikování nebo propagaci recept?, které jsou náro?né na mno?ství ingrediencí. Vyu?ijte zejména ty produkty, které se nyní dají snadněji získat.

  Pokud nemáte ve své nabídce potraviny, m??ete vyu?ít jiné formy návod?: nap?íklad pracovní návody pro kutily, návod na u?ití oble?ení a jiné.

  4. Zpravodajské weby své pozice je?tě více upevňují

  Tato zpráva asi nikoho nep?ekvapí: zpravodajské portály zaznamenávají obrovské nár?sty v po?tech zobrazení a náv?těvnosti.

  Lidé vyhledávají nejaktuálněj?í informace ve v?ech formách, od koronavirové online mapy po vliv sou?asné situace na akciovy trh.

  Tvo?te i vy aktuální obsah

  Jeliko? se v?dy něco děje, m??ete tento trend vyu?ít ve sv?j prospěch.

  • Sledujte v rámci SEO prací Google Search Console, abyste se ujistili, ?e nemáte problém s indexovym prohledáváním a mobilní pou?itelností.
  • Monitorujte stránky podle data zve?ejnění, abyste se ujistili, ?e roboti vyhledáva?? prohledávají nové stránky co nejrychleji.
  • Publikujte ?lánky i o jinych aktuálních tématech, ne? je pandemie (jarní témata apod.), abyste kompenzovali sezónní a aktuální nestálost.

  5. Restaurace a rozvoz

  Situace ohledně restaurací je v?em známá: na mnoha místech fungují restaurace s omezenym provozem, nej?astěji ty, co disponují rozvozem jídel. Za?ízení, která tyto slu?by nenabízí, jsou zav?ená úplně.

  ?asto se m??ete setkat se solidárností ze strany rozvoz?: některé kuryrní spole?nosti do?asně upou?tí od poplatk?, které ú?tují některym restauracím, aby jim během tohoto slo?itého období pomohly udr?et se nad vodou.

  Změňte sv?j profil na GBM

  P?esto?e jsou restaurace zav?ené, m??ete komunikovat mo?nost rozvozu jídel. Doporu?ujeme také změnit otevírací hodiny na Google My Business, aby u?ivatelé viděli, kdy p?esně mohou tyto slu?by vyu?ít. Je to ur?itě lep?í ne? se zápisem nedělat nic, p?ípadně ozna?it provoz jako momentálně zav?eny.

  电影天堂网-官方网站