Aktuální trendy v on-line marketingu cestovního ruchu diktuje videoreklama

 • 01. 10. 2018
 • Autor: Karol Veleba | 1. ?íjna 2018

  V?útery 11. zá?í v?pra?ském Florentinu proběhla pracovní snídaně na téma Aktuální trendy v?on-line marketingu v?cestovním ruchu. V?panelové diskuzi, kterou ve spolupráci s?Hospodá?skou komorou ?eské republiky zorganizovalo vydavatelství C.O.T., vystoupil i?vykonny ?editel a?hlavní stratég spole?nosti Effectix, Karol Veleba.

  Snídaně oficiálně za?ala v?9 hodin ráno, ale ji? p?ed samotnym za?átkem se za?ali trousit první náv?těvníci z??ad cestovních agentur a oblasti hoteliérství ?i?dopravy. Těch nakonec dorazilo p?es 70.

  Vět?ina diskuze se to?ila okolo aktuálního smě?ování on-line marketingu. Na p?et?es nap?íklad do?lo, ?e jeho hlavními sou?ástmi ji? nejsou jen PPC reklama a?SEO, ale ?e sou?asné trendy on-line marketingu dnes ur?uje videoreklama ve v?ech jejích podobách.

  Influence?i dnes rozhodují, jak moc bude vá? on-line marketing úspě?ny

  Samostatnou kapitolou jsou pak influence?i, je? jsou novymi marketingovymi hvězdami a kte?í doká?í p?ímo ovlivnit úspě?nost sezóny v konkrétní destinaci. Na toto téma posléze z úst Radany Koppové, ?editelky SMK oboru CzechTourismu, zazněla velká pravda, kdy? vyslovila my?lenku, ?e pokud má influencer úspě?ně propagovat zna?ku, musí byt s klientem v co neju??ím kontaktu a perfektně mu rozumět.

  Specialistka na on-line video obsah Andrea Hurychová z?agentury WeDigital Prague pak detailněji p?edstavila, jak konkrétně probíhá spolupráce s?influencery. Následně si notovala s?Karolem Velebou ohledně smě?ování aktuálních trend? on-line marketingového světa ohledně sociálních sítí, p?edev?ím s?d?razem na?Facebook a Instagram.

  Rock video, Amadeus

  Pokud jde o?samotny video obsah, tak na konferenci byl náv?těvník?m p?edveden systém Amadeus, jen? ukázal, co v?echno je mo?né, kdy? se k?oby?ejnému videu na správnych místech p?i?adí intuitivní call to action prvky.

  Byla to zkrátka hodně vydatná dvouhodinová snídaně, plná zajímavych informací, dobrého jídla a?pohodové atmosféry.

  A?nějaké shrnutí na závěr? Snad jen, ?e oblast cestovního ruchu je dynamicky obor, jen? se plynule mění ka?dé dva měsíce, díky ?emu? je naprosto specificky – a podle toho s?k?němu musí i p?istupovat.

  Karol Veleba
  CEO

  电影天堂网-官方网站