Alternativy k placenym nástroj?m pro marke?áky

 • 09. 04. 2020
 • Někdy se hodí ka?dá koruna navíc. Proto jsme p?ipravili seznam marketingovych nástroj?, které lze pou?ít zdarma a legálně.

  Alternativy ke grafickym program?m

  Adobe Photoshop, Illustrator, InDesing a dal?í produkty spole?nosti Adobe p?edstavují pr?myslovy standard, bez kterého se profesionální grafik tě?ko obejde. Pokud jste v?ak marke?ák a graficky software pot?ebujete tak na ob?asné o?íznutí fotografií a drobné úpravy, pravděpodobně nebudete pot?ebovat Photoshop, ale bude vám sta?it jedna z alternativ zdarma.

  GIMP

  https://www.gimp.org/

  GIMP

  GIMP je asi nejznáměj?í alternativou k Photoshopu. Pravidelně aktualizovany software pro Windows, OS X i Linux v sobě obsahuje profesionální nástroje stejně jako Photoshop. Celé UI je i podobné Photoshopu. Jediné co je pot?eba na za?átku pou?ívání, je namapovat si klávesové zkratky, tak jak jsme na ně zvyklí. Jednodu??í manipulace s obrázky je zcela dosta?ující. Nevyhoda je, ?e v základu pokulhává kompatibilita s .PSD soubory.

  TIP: V nastavení GIMPu doporu?uji zapnout Single window mode (Window > Single-Window mode) v horní li?tě. U?ivatelské prost?edí bude mnohem podobněj?í produkt?m od Adobe.

  GIMP v jednom okně

  Photopea

  https://www.photopea.com/

  Photopea

   

  ?esky projekt Ivana Kuckira Photopea bě?í p?ímo v prohlí?e?i. To je obrovská vyhoda. Není nutné nic nikde instalovat. Cena za to je, ?e appka je někdy trochu pomalej?í a samoz?ejmě závislej?í na rychlosti va?eho p?ipojení k internetu, proto?e ka?dy zdrojovy soubor se musí nahrát na server, ne? jej budete moci za?ít upravovat. Obrovská vyhoda nástroje Photopea je, ?e doká?e korektně otev?ít i .PSD soubory v?etně vrstev, masek a dal?ích element?. Soubory potom m??ete exportovat do mnoha r?znych formát?.

  TIP: Pro nahrání nového souboru sta?í p?etáhnout drag&drop soubor do okna, kde je otev?ená Photopea a ta si soubor ji? na?te.

  Photopea editor

  Dal?í alternativy k Adobe nástroj?m

  Za zmínku ur?itě stojí Inkscape (https://inkscape.org/cs/), alternativa k vektorovému editoru Illustrator a Scribus (https://www.scribus.net/) jako alternativa k programu InDesign primárně pou?ívaného pro sazbu textu.

   

  Alternativy ke kancelá?skym balí?k?m

  Microsoft Office je po?ád univerzální a v?eobecně pou?ívany software pro kompletní paletu kancelá?skych prací. Word, Excel, Powerpoint jsou základy, které pou?íváme pravděpodobně v?ichni. P?esto existuje několik zajímavych alternativ.

  Google dokumenty

  https://www.google.com/intl/cs_ALL/drive/using-drive/

  Google dokumenty

  Pod Google ú?tem najdeme kromě Google disku i Dokumenty, Tabulky a Prezentace. Google Dokumenty jsou sto nahradit Microsoft Word, Tabulky zase Excel a Prezentace Powerpoint. Bohu?el ka?dy z těchto nástroj? má jisté limity oproti MS Office nástroj?m. Dokumenty nap?íklad oproti Wordu nemají tak dob?e udělanou kontrolu pravopisu. Tabulky oproti Excelu nabízejí o něco men?í ?kálu pokro?ilych funkcí a Google Prezentace oproti Powerpointu p?sobí poněkud osekaně.

  TIP: Pracujte s u?ivatelskymi oprávněními. Existuje celá ?ada nastavení pod Sdílet > Roz?í?ená nastavení. Zde m??ete nastavit bu? individuální p?ístupy, nebo podmínky kdo a co m??e dělat v dokumentu.

  Na druhou stranu mají Google jednu obrovskou vyhodu, a to velmi jednoduché sdílení a mo?nost spolupráce více lidí v jednom dokumentu. Microsoft takovouto funkcionalitu také nabízí, nicméně je mnohem slo?itěj?í se k ní dostat. V rámci Google slu?eb sta?í Google ú?et a dostate?ná práva pro editaci soubor?. Cely tym m??e pracovat v jedné tabulce, na jednom dokumentu, nebo upravovat a komentovat p?ipravovanou prezentaci. Pro firmy Google nabízí tzv. G Suite, co? je placená verze pro firmy, nicméně nabízí za velmi p?ijatelné peníze celou ?adu vylep?ení.

  TIP: Google Tabulky v sobě integrují dal?í nástroje Google, nap?. Google Translate – =GOOGLETRANSLATE([text];[zdrojovy_jazyk];[cílovy_jazyk]).

  Libre office

  https://cs.libreoffice.org/

  Libre Office

  Libre Office p?edstavuje klasickou desktopovou alternativu k Microsoft Office. Opět nabízí kompletní balí?ek program? pro tvorbu dokument?, pro práci s tabulkami i pro tvorbu prezentací. Osobně vidím nevyhodu v tom, ?e pokulhávala kompatibilita s Microsoft Office, co? p?edstavuje problém, pokud vět?ina ostatních lidí vyu?ívá právě toto. Nicméně nástroje Libre Office se po?ád vyvíjejí, tak?e se nebojte je zkusit.

  Komunika?ní programy

  Nástroje pro komunikaci jsou v dne?ní době extrémně d?le?ité nejen pro plynuly chod projekt?, ale v zásadě i pro p?e?ití celé firmy. Toto bychom jako marketingoví specialisté neměli za ?ádnych okolností podcenit.

  E-mail klient

  Velká ?ást firem funguje na Outlooku, ktery je standardní sou?ástí MS Office. Rozhodně se jedná o velmi komplexní a skvěle funk?ní program. Pokud v?ak aktuálně nedisponujete MS Office, nabízí se celá ?ada jinych ?e?ení.

  Mozilla Thunderbird

  https://www.thunderbird.net/cs/

  Mozilla Thunderbird

  Pod licencí Creative Commons je k dispozici emailovy klient Thunderbird. Klient je k dispozici pro Window, Mac i Linux. Jedná se o p?ehledny program pro vy?izování po?ty. Velmi p?ehledně je zobrazeno ?etězení email?. K tomu je k dispozici celá ?ada doplňk? od propojení s r?znymi kalendá?i, p?es kontrolu gramatiky, a? po r?zné nástroje pro práci se zprávami. Nevyhodou je, ?e program je lokálně nainstalovany na daném za?ízení a, by? existuje i portable verze, na univerzální pou?itelnost webového rozhraní nedosahuje.

  Obrázek thunderbird

  Gmail

  https://www.google.com/intl/cs/gmail/about/

  Gmail

  Aktuálně se jedná o jeden z nejdostupněj?ích a nejv?estranněj?ích nástroj?. Ke Google ú?tu dostává u?ivatel automaticky i Gmail. V p?ípadě G-suite lze vyu?ít Gmail i na vlastní adrese. Odpadá nastavování server?, problémy se zálohováním, apod. Hlavní vyhoda je v?ak v tom, ?e Gmail je komplet ve webovém rozhraní. K emailu se dostanete odkudkoliv, z jakéhokoliv za?ízení. Navíc má velmi dob?e udělanou aplikaci do mobilních telefon?, ve které lze jednodu?e p?epínat mezi Google ú?ty a emailovymi schránkami. Vyhoda je i v integraci s ostatními Google slu?bami. Nap?íklad, pokud p?ilo?íte moc velkou p?ílohu, automaticky se nahraje na Google Drive a link na ni se nasdílí v emailu.

  TIP: Pokud vám nevyhovuje defaultní nastavení zpráv pod sebou, lze si zapnout rozdělení obrazovky na dvě ?ásti (stejně jako u jinych klient?). V nastavení v zálo?ce Doru?ená po?ta sta?í zapnout podokno ?tení a zvolit, kde se mají zobrazovat zprávy.

  Gmail rozdělení dva sloupce

   

  Nástroje pro rychlou komunikaci

  Pro rychlou efektivní komunikaci lze vyu?ít celou ?adu nástroj?. V Effectixu pou?íváme k těmto ú?el?m primárně Slack, ale existuje celá ?ada dal?ích nástroj?.

  Slack

  https://slack.com/intl/en-cz/

  Slack

  Sice není v plné verzi zdarma, lze jej ale dob?e pou?ívat i ve free verzi. Bohu?el omezení ve free verzi jsou někdy poněkud nep?íjemná – limit ca cely ú?et je 10 000 zpráv. Co? se poměrně rychle vy?erpá, na druhou stranu je t?eba si dát jasná pravidla pou?ívání. Pokud tedy Slack bereme jako platformu pro instant messaging, kde bychom neměli dávat d?le?ité úkoly, nebo dlouhodobá sdělení, dá se s tímto omezením ?ít. Vyhodou je, ?e i ve free verzi lze jednodu?e volat (bez obrazu) p?es Slack.

  TIP: Věděli jste, ?e si m??ete do Slacku i ve free verzi nahrát vlastní emotikony a to i animované GIFy?

  Discord

  https://discordapp.com/

  Discord

  Discord je primárně ur?en pro hrá?e po?íta?ovych her, nicméně v mnoha funkcionalitách konkuruje vy?e zmíněnému Slacku. Systém je velmi podobny, p?epínáte se mez r?znymi servery, kde jsou skupiny – uzav?ené nebo otev?ené, m??ete ?etězit zprávy do vláken pod p?íspěvky. Hlasová komunikace je samoz?ejmostí. Vyhodou Discordu je, ?e je zdarma ve velmi slu?né verzi. Za p?íplatek m??ete dostat mo?nost vlastních emotikon, vět?í úlo?ny prostor, p?ípadně mo?nost sdílet video ve vy??ím rozli?ení.

  Nástroje pro video call

  Velmi aktuální téma se tyká právě video hovor?. Vidět se s ostatními lidmi, by? jen na obrazovce, je mnohem osobněj?í, ne? jen telefonát bez videa. Existuje opět celá ?ada platforem. Tady zmíním ty nejzásadněj?í.

  Google Hangouts Meet

  https://meet.google.com/

  Google Hangouts Meet

  Sice základní ale velmi univerzální ?e?ení pro video cally. Sta?í mít ú?et Google (ani nemusí byt v G-suite pro firmy) a vygenerovat kód daného video hovoru a ten rozposlat u?ivatel?m. Nástroj umo?ňuje nahrávání hovor?, sdílení obrazovky, p?ípadně na dálku vypnout mikrofon nedisciplinovanym ú?astník?m video konference.

  Zoom

  https://zoom.us/

  Zoom videokonference

  Velmi populární aplikace pro video konference. Ji? ve free verzi nabízí velmi zajímavé funkce, by? s omezeními, jako je nap?íklad maximální délka video konference 40 minut.
  S těmito dvěma programy bychom měli byt p?ipraveni pracovat. Plus doporu?uji oprá?it p?ihla?ovací údaje na Skype, p?eci jenom je stále v mnoha spole?nostech pou?íván.

  Dal?í zdroje

  Proto?e je na trhu nep?eberné mno?ství nástroj?, které pokryvají vět?inu oblastí komunikace a podnikání, doporu?uji si projít zdroje ní?e.

  Odkaz na tabulku s více komunika?ními nástroji a jejich hodnocením naleznete ZDE.

  Seznam nástroj? pro remote work.

  Ze specializovanych nástroj? doporu?uji i tento ?lánek o SEO nástrojích zdarma od Zdeňka Dvo?áka

  https://linki.cz/seo-nastroje-zdarma/

  电影天堂网-官方网站