Autogenní trénink jako jedna z relaxa?ních mo?ností, jak uvolnit stres zp?sobeny pracovním p?etí?ením

  • 10. 07. 2017
  • Autor: Alexander Visnyai | 10. ?ervence 2017

    Autogenní trénink jako jedna z relaxa?ních mo?ností, jak uvolnit stres zp?sobeny pracovním p?etí?ením.

    Lidé pracující v oblasti marketingu, managementu a slu?eb se se stresem v nějaké podobě potkávají pravidelně na témě? dennodenní úrovni. Ani? si to uvědomujeme, bereme stres jako bě?nou sou?ást na?ich ?ivot?. A to i p?es to, ?e ob?as slycháme, jak stres ?kodí na?emu zdraví. Málo kdo toti? ví, ?e stres se doká?e v těle dlouhodobě hromadit a pokud nenajdeme cestu, jak ho ú?inně odbourávat, tak se negativně projeví v nějaké podobě na na?em zdraví.

    Jak p?edcházet stresu

    Co je tedy stres a co ho zp?sobuje ?

    Stres se v těle projevuje tak, ?e je nadměrně produkován hormon kortizol, ktery se tvo?í v nadledvinkách. A i kdy? si to cíleně neuvědomujeme, tak hladinu kortizolu vám nap?íklad zvy?uje:

    • hlad a ?ízeň
    • sledování displej? (mobily, tablety, notebooky, televize atd.)
    • pravidelny nedostatek spánku
    • kofein
    • fyzická únava z intenzivního nebo dlouhodobého cvi?ení
    • dlouhodoby tlak v ?ivotě (práce, rodina, fin. situace, …)

    atd.

    Ka?dy konzultant, marketér, obchodník nebo mana?er zná ze své praxe situace, kdy je ob?as vyvíjen tlak na deadliny, vykony, cash flow a cíle. Av?ak na úkor spánku a pár p?es?as? se s danou situací popere. V p?ípadě, ?e tyto krizové situace nejsou na?im dennodenním chlebem, tak nám takovy stres víceméně nemá jak ublí?it.

    Pokud ale máte nepravidelny a nedostate?ny spánek, snídaně je jen rychlé kafe cestou na sch?zku, hlavní jídlo je pozdní ve?e?e a úkoly plníte na poslední chvíli, ve 2 hodiny ráno, tak ani? si to uvědomujete, va?e tělo vystavujete neustálému dlouhodobému stresu a nedáváte prostor tělu, aby hladinu kortizolu postupně sní?ilo. V tom p?ípadě se riziko kolapsu p?i náhlé vy??í stresové zátě?i velice zvy?uje.

    Jak se vyrovnat se stresem

    Jak se projevuje stres?

    Krátkodobé p?sobení stresu m??e byt pro tělo pozitivní. Pom??e vám zvy?it vykon nebo zvládnout obtí?nou situaci, v krizovych situacích i p?e?ít. Oproti tomu vystavení se dlouhodobému stresu má pro tělo velmi mnoho negativních d?sledk?.

    Dlouhodoby stres sni?uje na?i mentální kapacitu nebo hladinu serotoninu v mozku a má ?asto i fyzické projevy. P?íklady stresovych projev?:

    • ?asté bolesti hlavy
    • koktání, zadrhávání se
    • t?es rukou
    • sk?ípání zub?
    • svalové k?e?e
    • bolesti zadsucho v ústech
    • vysoky tlak
    • ?astá nachlazení, infekce, ?asté alergie
    • zácpa, pr?jem, nadymání
    • úzkost, nervozita, deprese, změny nálad
    • problémy s u?ením a p?ijímáním novych informací
    • l?i a omluvy pro zamaskování ?patného pracovního vykonu
    • ?asté u?ívání lék? (i volně prodejnych)
    • hazard

    atd.

    Ve chvíli, kdy se za?ne stres negativně projevovat na zdraví, sáhne mnoho lidí k tlumícím lék?m typu lexaurin, diazepam, rivotril, guajacuran apod. Problém je, ?e tyto léky jsou ve vět?ině p?ípad? silně návykové a pro dosa?ení pocitu uvolnění je nutné postupně zvy?ovat dávky, p?ípadně léky r?zně kombinovat.

    Autogenní trénink

    Autogenní trénink je relaxa?ní technika, kterou vytvo?il a rozvinul Johannes Heinrich Schultz ve 30. letech minulého století. Je to jedna z relaxa?ních technik, které pomáhají k odbourání negativních projev? dlouhodobého stresu. Trénink vyu?ívá sugesce k navození ur?itych tělesnych stav?, které vedou k uvolnění organismu a mysli. Základem tréninku je navození si

    6-ti pocit?:

    1. tíhy
    2. tepla
    3. klidného dechu
    4. pravidelné srde?ní ?innosti
    5. pocitu tepla v oblasti solaru
    6. chladného ?ela

    Cely základní trénink je zalo?eny na pravidelném opakování si navozováním těchto pocit?. Trénink m??e probíhat bu? vle?e nebo vsedě. Cca po t?ech měsících pravidelného cvi?ení se za?nou projevovat první ú?inky. V pokro?ilej?í fázi cvi?ení je mo?né pracovat i na vlastní sugesci, která m??e mít podobu povzbuzující (budu klidněj?í a vykonněj?í) nebo i odvykací (cigareta mi nechutná, alkohol mi je lhosteny). Na internetu lze najít mnoho textovych i audio návod?, jak autogenní trénink cvi?it, které vám pomohou minimálně v za?átku, jak si tuto metodu relaxace osvojit.

    Alexander Visnyai
    Obchodní ?editel CZ

    电影天堂网-官方网站