Automatizace a reklama na Facebooku

 • 17. 07. 2017
 • Autor: Jakub Jamrich | 17. ?ervence 2017

  Automatizace v souvislosti s reklamou na Facebooku je kombinace, která donedávna nedávala smysl. Ale automatizace je dlouhodobym trendem nejen v pr?myslu, ale také u? několik let v online marketingu. Zatímco skripty a r?zné automatiza?ní metody se v klasickych (AdWords, Sklik) PPC platformách vyu?ívají dlouhodoběji, svět sociálních médií dote? z velké ?ásti obcházeli.

  Tento trend se ale pomalu mění. Hlavně z pohledu Facebooku, ktery v posledních dnech dosáhl po?tu 2 miliard aktivních u?ivatel?.

  Facebook Rules

  Nebo-li v ?e?tině pravidla jsou prvotní odpovědí Facebooku. Jedná se o jednoduchy mezikrok mezi psaním vlastních skript a manuální optimalizací p?ímo ve Správci reklam ?i v Powereditoru. A jak vlastně pravidla fungují? V zásadě úplně stejně jako to, co si p?edstavíte, kdy? se ?ekne slovo pravidla. Jednodu?e si nastavíte podmínky, které bude pravidlo splňovat a v?e za?ne fungovat.

  Automatická pravidla na Facebooku

  Co se dá udělat s pomocí pravidel

  Pravidla v zásadě umo?ňují 3 základní věci:

  • Vypnutí reklamy – po splnění pravidla, nebo nesplnění cíle pravidlo automaticky vypne reklamu nebo vám po?le notifikaci
  • úprava rozpo?tu – díky tomuto parametru doká?ete automaticky zvy?ovat, nebo sni?ovat rozpo?ty podle aktuálního vykonu
  • úprava manuálního bidu – Automatické zvy?ování, nebo sni?ování manuálního bidu v reklamní sadě podle aktuálního vykonu

  Facebook rules - jak an to

  Následně si nastavíte parametry jednotlivych ?inností podle p?eddefinovanych pravidel, kterym se budu věnovat podrobněji v některém z budoucích blog?. V zásadě je v?ak mo?né ?íci, ?e optimalizovat m??ete FB Pixel eventy nebo klasické metriky FB reklam jako CPC, CTR, CPM, reach…

  Na závěr:

  Celkově jsou Facebook Rules jednozna?ně uleh?ením ?ivota pro ka?dého social specialistu. Stále jim je?tě chybějí některé vlastnosti bě?né v Power editoru – nap?íklad duplikace. Ale rozhodně jsou velkym krokem dop?edu a doká?ou inzerent?m v budoucnosti u?et?it nejen ?as, ale hlavně peníze za kredit, nebo zabránit zbyte?nym ztrátám na tr?bách.

  Já osobně je postupně nasazuji v?em mym klient?m a rozhodně se s vámi v budoucnosti podělím o získané zku?enosti. Pokud u? Facebook Rules vyu?íváte, budu rád, jestli mi napí?ete také va?e zku?enosti.

  Jakub Jamrich
  Social Media Specialist

  电影天堂网-官方网站