Automatizace e-mailového marketingu

,
 • 21. 08. 2017
 • Autor: Alica ?romovská | 21. srpna 2017

  Automatickou e-mailovou komunikaci vyu?íváme do jisté míry v?ichni. Sta?í, kdy? víme, ?e budeme pár dní bez p?ístupu do e-mailu a hned si nastavujeme automatické odpovědi, aby v?ichni věděli, ?e jim nem??eme odpovědět, p?ípadně je odká?eme na někoho dal?ího, kdo vy?e?í jejich akutní problémy.

  V?ichni majitelé e-shop? chtějí prodávat své produkty a slu?by. Proto také posílají a i pot?ebují posílat automatické e-maily. Se?adila jsem nejvíce vyu?ívané formy takovychto e-mailovych kampaní – od úplně bě?nych, a? po ty, které normálně neuvidíte, ale existují v rámci ?eskych a slovenskych trh?.

  Automatizace e-mail marketingu

  Potvrzení objednávky, poděkování, stavy objednávky

  Tyto e-maily pou?ívají alespoň v minimálním rozsahu v?echny e-shopy. Potvrzení a odeslání objednávky mají toti? nastavené z?ejmě v?ichni, já jsem se v poslední době nesetkala s opakem. Poděkování za objednávku po p?evzetí a zaplacení má málokdo, stojí tedy za to se nad tím zamyslet a vyu?ít p?íle?itost k tomu se odli?it od jinych e-shop?. P?ípadně m??ete nabídnout maly dárek v p?ípadě dal?í objednávky do 30 dní.

  Sem pat?í i odeslání hodnotících formulá??, nap?íklad p?es Heureka nebo Pricemania.

  V?echno nejlep?í

  Pokud máte v databázi e-mailovych kontakt? datum narození, svátky, datum registrace do NL, … umíte je vyu?ít na nenásilné p?ipomenutí va?eho e-shopu.

  Nemusíte ani v e-mailu p?ipomenout svoje produkty, sta?í u? jen to, ?e napí?ete ?V?echno nejlep?í“a doplníte pár osobních vět. M??ete navíc nabídnout slevu na dal?í nákup, p?ípadně maly dárek k objednávce. Není to sice nutné, ale druhou stranu to pozitivně naladí.

  Kampaň opu?těny ko?ík

  Celkem ?asto se stává, ?e si zákazník vlo?í vyrobek do ko?íku, ale objednávku u? nedokon?í. D?vod? m??e byt více, o nich napí?u někdy jindy. Jedním z nich je i to, ?e u?ivatele něco, nebo někdo, vyru?í a zapomene, ?e si v?bec chtěl něco objednat. Vy mu v?ak umíte obsah jeho nezrealizované objednávky (nebo její ?ásti) poslat do e-mailu, on si vzpomene a vy tak máte reálnou ?anci, ?e sv?j nákup dokon?í. Dobrym impulzem je i dodate?ná sleva 5 % nebo dárek k objednávce.

  Pot?ebuje? ?o?ky?

  Tento druh e-mailingu se dá celkem dob?e naplánovat u vyrobku, ktery vá? zákazník pravidelně nakupuje a u kterého víte, ?e má ur?itou ?ivotnost. Vy mu p?ipomenete, ?e za chvíli bude pot?ebovat nap?íklad nové ?o?ky, zákazník na to u? nemusí myslet a je velká pravděpodobnost, ?e si vyrobek hned objedná. Podobné je to i u krmiva pro psy a u ?kolních pom?ckek.

  Mohlo by se ti hodit

  Na základě statistik z va?eho e-shopu umíte rozpoznat, co s ?ím si nej?astěji kupují zákazníci. Nap?íklad, někdo si koupí novy notebook. Vy mu po tydnu nabídnete ta?ku, novou verzi kancelá?ského softwaru, antivirovy program, my?, klávesnici… Mnozí zákazníci u? tyto věci mít budou, ale některé odchytíte právě během rozhodování a vybírání vhodného p?íslu?enství. P?ípadně jim po dvou letech po?lete nabídku na koupi nového a odkoupení starého.

  Pot?ebuje? pomoci?

  Velké mno?ství zákazník? se ne v?dy umí rozhodnout, jaky produkt si koupit. Zejména pokud jde o nákup vyrobku, o kterém toho moc neví a jeho? nabídka je obrovská (po?íta?e, fotoaparáty, vrta?ky, jízdní kola, ?perky…) Potom jste tu vy jako odborník. Napi?te na sv?j Blog několik ?lánk?, jak si správně vybrat, na co v?echno si dát pozor a co v?echno zvá?it. Nerozhodnému zákazníkovi po?lete odkazy na tyto ?lánky a p?ipomenete mu, ?e jste tu pro něj. ?e tu jste se v?emi svymi vědomostmi, abyste mu pomohli.

  Díky automatickému e-mailingu je toho mnohem víc, co m??ete udělat pro klienta, jak dostat do jeho povědomí informaci o va?em produktu, nebo va?í zna?ce.

  Na závěr je?tě jedna dobrá rada – personalizace musí byt. V?echno, co víte o zákazníkovi, vyu?ijte ve vá? prospěch. V ka?dém emailingu ho oslovte jménem ?Dobry den Danieli“ nebo více neformálně ?Ahoj Anabelo“. Klidně pou?ijte i informace o posledním nákupu, nebo náv?těvě va?eho e-shopu ?U? jsme tě neviděli dva tydny a chybí? nám“.

  Alica ?romovská
  Projektovy specialista

  电影天堂网-官方网站