?ást 1: Obchodník, kdo je víc?

 • 29. 06. 2017
 • Autor: Blanka Velebová | 29. ?ervna 2017

  Obchodník, to zní témě? hanlivě. Tak tedy vzne?eněji – account manager. Mě se ale líbí obchodník, proto?e na té práci nic hanlivého nevidím. Naopak. Ti, kte?í jsou akvizi?ními obchodníky a jsou v tom dob?í, mají m?j obdiv. Kdo je tedy obchodník? Co je náplní jeho práce? Jak pracuje a kde? V tomto seriálu si postupně rozebereme, co v?echno tato pozice ve firmě obná?í, co jsou vlastně ti obchodníci za ?ivo?i?ny druh. Zamě?íme se na obchodníka z prost?edí online marketingu, tedy z digitálních agentur, ale vět?ina toho, o ?em budu psát má v?eobecnou platnost pro jakykoliv segment byznysu.

  Kdy? komukoliv ?eknu, ?e jsem obchodník, tak okam?itá reakce zní: ?To bych dělat nemohl/a.“ Mě ale velmi naplňuje byt obchodníkem, proto?e jsem sama sobě pánem. Já rozhoduji, kdy budu pracovat, jak budu pracovat, s kym budu spolupracovat, sama si organizuji svoji práci, sv?j ?as. Nesedím na zadku v kancelá?i a nekoukám celé dny do po?íta?e na tabulky a grafy. Jsem stále v pohybu. Setkávám se s mnoha zajímavymi lidmi, kte?í jsou na vysokych pozicích ve firmách nebo jsou majitelé firem a ve vět?ině p?ípad? jde o velmi inspirující lidi, se kterymi opravdu stojí za to se bavit.

  Tahle práce ale skute?ně není pro ka?dého. Kdo chce mít tu takzvanou jistotu, teplou ?idli?ku a svou jistou vyplatu ve stejné vy?i ka?dy měsíc, kdo se bojí zvednout telefon a nabídnout slu?by nebo produkty, ten a? raději z?stane sedět a věnuje se tomu, v ?em je skute?ny odborník.

  Proto?e obchodník je extrovert, miluje změnu, nesná?í neměnnost, baví ho setkávat se s lidmi, baví ho mluvit s nimi, jednat, obchodovat. Obchodník za?ívá p?ímo vzru?ení, kdy? dojde na vyjednávání. Je to hra. A dobry obchodník, ktery má v zádech kvalitní zázemí odborník? své firmy, má co nabídnout a zná kvalitu nabízenych slu?eb ?i produkt?, ten si za svym v?dy stojí a domluví s potenciálním partnerem takovou spolupráci, která je oboustranně vyhodná, tzv. win-win. Z takové spolupráce pak agentura i klient tě?í a pro obě strany je velmi obohacující.

  A o to jde p?edev?ím – pomáhat klient?m rozvíjet jejich byznys. Pomáhat jim r?st, plnit jejich cíle a p?ání. Největ?í satisfakcí je pak spokojenost klienta, dobrá reference ?i doporu?ení a fakt, ?e spokojeny klient s vámi z?stává, neodchází ke konkurenci, ba ani ho nenapadne po ní po?ilhávat a va?i práci si prově?ovat. Takoví klienti se pak stávají va?imi témě? p?áteli, se kterymi na pravidelnych setkáních proberete nejen byznys, ale i spoustu osobních témat prostě ze ?ivota.

  Mě tahle práce naplňuje neuvě?itelnym adrenalinem a radostí a v?ele doporu?uji v?em, kdo se nebojí jít tzv. s k??í na trh a chtěli by to vyzkou?et, a? ten krok udělají. T?eba zjistí, ?e je to právě ta jejich práce sn?. P?esně tak, jako se to stalo p?ed pár lety mě.

  V p?í?tím díle tohoto seriálu se podíváme na práci obchodníka trochu více zblízka a rozebereme podrobněji téma telefonování neboli coldcalling.

  Blanka Velebová
  Key Account Manager

  电影天堂网-官方网站