?ást 2: Co je po?átkem v?eho?

 • 19. 07. 2017
 • Autor: Blanka Velebová | 19. ?ervence 2017

  Telefonát. Pro mnoho lidí nep?íjemná věc. Copak zavolat známému, to umí ka?dy. Ale zavolat do neznáma? A něco jim nabízet? Co jim nabízet? A kam vlastně zavolat? Co ?íkat? A jak? Aby to mělo ky?eny vysledek. To si popí?eme postupně v následující sérii ?lánk?.

  Mít rád telefonování, to je základní p?edpoklad. Ale to samoz?ejmě nesta?í. Prvním krokem by mělo byt ujasnit si, koho vlastně chci za klienta. Kdo je m?j potenciální klient? Je to malá firma, velká firma, mezinárodní firma? Je to eshop? B2B firma, nebo B2C?

  Pokud mám jasno, kdo je m?j vytou?eny klient, p?ichází krok 2 – kde ho najít? Jak? Existuje celá ?ada mo?ností, jak najít potenciálního klienta. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném ?lánku.

  Jsem obchodník, ráda telefonuji, vím, kdo je m?j klient. Co te?? Za?ít telefonovat. Ideálně podle p?edem p?ipraveného scéná?e, co? velmi usnadní práci zejména za?áte?ník?m. D?le?ité je si uvědomit, co je cílem telefonátu. Mo?ná vás p?ekvapí, ?e cílem není prodej va?ich produkt? a slu?eb. To toti? po telefonu dost dob?e nejde. Jedinym cílem telefonátu je domluvit si sch?zku.

  Jednoduché to ale není. Vět?inou se dovoláte na recepci nebo asistentce. Tito lidé jsou pe?livě instruováni, ?e za ?ádnou cenu nesmějí p?edat kontakt na osobu, se kterou chcete mluvit, ?asto neprozradí ani jméno doty?né osoby. Obchodník musí byt skoro detektiv, aby se dozvěděl ?i vymámil na spojovatelce alespoň email na ?lověka, ktery v dané spole?nosti rozhoduje o investicích do online marketingu. Tito lidé jsou toti? ve vět?ině p?ípad? v utajení. Nechtějí se snad dozvědět o fantastickém ?e?ení, které pro ně máte?

  Nechtějí. Volá jim toti? asi tak 10 obchodník? denně, mo?ná 100, tak?e vám nezbyvá ne? jediné – odli?it se, zaujmout v prvních vte?inách, aby vám to rovnou nepolo?il. Existuje mnoho zp?sob?, jak byt jiní, ne? ti ostatní. Mě ale snad nejvíc funguje sebevědomí a fakt, ?e děláme a nabízíme něco, co má opravdu smysl, co od nás má u? spousta jinych, vět?ích a mo?ná vyznamněj?ích firem, ne? do které se právě pokou?ím dostat, a to dlouhodobě a jsou spokojení.

  Telefonát pak není ?adonění o sch?zku. Ten na druhém konci drátu se s vámi prostě chce sejít, proto?e je mu z?ejmé, ?e v tomto p?ípadě jde o něco opravdu zajímavého.

  A maly tip na závěr: jste-li za?ínající obchodník, budete telefonovat opravdu hodně. Po?i?te si hads-free, jinak si u?enete telefonní loket ??

  Blanka Velebová
  Key Account Manager

  电影天堂网-官方网站