CEE Digital Alliance – nové jméno, vět?í ambice

,
 • 19. 11. 2019
 • Ji? t?i roky je Effectix sou?ástí mezinárodní aliance online agentur z?CEE regionu, která byla známá jako BlueAlliance. Nyní uskupení mění sv?j název na CEE Digital Alliance a s?tím souvisí celá ?ada dal?ích změn.

  BlueAlliance, uskupení Google Premier Partner agentur ze st?ední a vychodní Evropy (CEE), dnes oznámila p?elomovy rebranding, ktery odrá?í p?eměnu aliance ve svébytny právní subjekt. Nové jméno uskupení zní CEE Digital Alliance, co? oproti p?vodnímu názvu lépe koresponduje s tím, ?e sdru?ení je dlouhodobě schopné poskytovat kvalitní online marketingové slu?by pro cely CEE region. To CEE Digital Alliance doká?e díky 15 ?pi?kovym, nezávislym, digitálním agenturám, které p?sobí v?11 zemích st?ední a vychodní Evropy.

  CEE Digital Alliance

  CEO Effectix.com Karol Veleba k tomu ?íká: ?BlueAlliance, nyní CEE Digital Alliance, pro Effectix jako nezávislou agenturu p?edstavuje skvělou p?íle?itost v?mnoha ohledech. V?rámci CEEDA si umíme efektivně vyměňovat know-how, pracovat na mezinárodních projektech a máme k?dispozici sí? ově?enych partner?. Nyní víme, ?e jsme jako CEEDA schopni zaji??ovat komplexní marketingové slu?by nap?í? CEE regionem i pro největ?í klienty.“

  Tento pohled sdílí i Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director polské agentury Bluerank a zakladatel uskupení CEEDA: ?Vě?ím, ?e dal?í vyvoj digitálních slu?eb stojí na mezinárodní expanzi. Poskytování slu?eb klient?m na několika evropskych trzích dnes ji? není nic vyjime?ného. Naopak: v rozvojovém plánu agentury to je ji? bě?ny standard. CEE Digital Alliance je dal?í logicky krok v upevňování vztah? mezi nejlep?ími digitálními agenturami v?regionu st?ední a vychodní Evropy.”

  Od svého zalo?ení p?ed dvěma lety se aliance rozrostla z 9 na 15 ?len?, a to p?i udr?ení vysokych standard? a kvality odvedené práce. Po celou dobu bylo hlavním cílem splnit po?adavky klient? na rozvoj a expanzi na dal?í trhy ve st?ední a vychodní Evropě. Nejlep?í cestou, jak toho dosáhnout, je spolehnout se v?ka?dé jednotlivé zemi na odborníky místních sp?átelenych agentur, kte?í znají charakteristiky svého domácího trhu nejlépe. Tito odborníci nejsnáze dodají detailní analyzy a nejlépe rozumí spot?ebitel?m na daném trhu. Vysledkem je propojení r?znych aktivit digitálního marketingu, které je vytvo?eno na míru lokálním standard?m a zvyk?m. To poskytuje klient?m optimální vysledky a nabízí lep?í návratnost investic. Aliance byla v?dy postavena na d?vě?e, odbornosti a d?věryhodnosti. To p?ispívá k?nar?stajícímu po?tu mezinárodních projekt?, jako jsou Adesa, Bolf, Eobuv, atd.

  CEE Digital Alliance zaji??uje klient?m znalosti a expertízu místních odborník? v digitálním marketingu a rodilych mluv?í v:

  Bulharsku, Chorvatsku, ?eské republice, DACH regionu, ?ecku, Ma?arsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

  ?O CEE Digital Alliance:

  CEE Digital Alliance sdru?uje a zast?e?uje 15 oceněnych nezávislych agentur. Díky tomu vznikl jeden celek nabízející nejlep?í lokální pokrytí na trzích st?ední a vychodní Evropy s jedinym kontaktním místem. Kromě obchodních aspekt? je CEEDA hrdá na vyměnu znalostí mezi svymi ?leny. Jedním z?hlavních cíl? je rozvíjet tuto spolupráci i do budoucna.

  CEE Digital Alliance se skládá z následujících agentur:

  Basta Digital (Slovensko), Bluerank (Polsko), Dinetix (Slovinsko), DWF (Rumunsko), Effectix (?eská republika), Fragile (?eská republika), GoUp (Slovensko), Growww Digital (Ma?arsko), Intren (Ma?arsko), KG Media (Chorvatsko), KOKOS Agency (Slovinsko), Netpeak (Bulharsko), Omnicliq Digital (?ecko), SlopeLift (Německo, Rakousko), WebDigital (Rumunsko).

  电影天堂网-官方网站