Co p?ineslo ?kolení SEO pro copywritery s Pavlem Ungrem?

,
 • 20. 01. 2019
 • Autor: Roman ?elechovsky | 20. ledna 2019

  P?ed Vánoci jsem vyrazil na SEO ?kolení ur?ené pro copywritery od Pavla Ungra. Jaké bylo a co v?e mi dalo?

  Ka?dy dnes ví, ?e pokud chce byt na internetu vidět a prodávat, tak se bez SEO prostě neobejde. Pro mě osobně – jako?to copywritera – to znamená, ?e pokud vymy?lím témata pro ?lánky, musím v?dy zjistit, co ve světě vyhledáva?? aktuálně fr?í. Jsem tedy zběhly v práci s některymi, za tímto ú?elem ur?enymi, nástroji (Sklik, Marketing Miner ?i Ahrefs), na druhou stranu si ale uvědomuji, ?e v této disciplíně vylo?eně p?eborník nejsem a ?e by nebylo ?patné se ně?emu p?iu?it.

  Tak?e kdy? jsem těsně p?ed Vánoci zmer?il, ?e Pavel Ungr po?ádá ?kolení s názvem SEO pro copywritery, bylo to jako na zavolanou.

  Pavla Ungra asi net?eba nějak zvlá?? p?edstavovat, ale pokud jste o něm p?ece jen moc nesly?eli, tak stru?ně: Ungr je největ?í guru kapacita ?eského SEO. Této disciplíně se věnuje témě? 15 let a asi toho neexistuje mnoho, co by o SEO nevěděl. Tak?e pokud se chcete ně?emu z této oblasti p?iu?it, erudovaněj?ího ?lověka u nás nenajdete.

  ?kolení nenalákalo jen texta?e

  A tak jsem několik dn? p?ed Vánoci vyrazil směr Nusle, abych nakrmil sv?j SEOchtivy mozek. Místo pod Nuselákem nacházím snadno, po zazvonění jsem ihned vpu?těn dovnit? a mí?ím do 1. patra. Zaseda?ka byla docela malá: napo?ítal jsem v ní jen 17 míst, ale zase v?echna byla obsazená – tak?e plno.

  V 10:00 je Pavel Ungr je na místě a za?ínáme. Po základních organiza?ních vysvětleních (harmonogram, kde jsou v budově záchody apod.) byl vlastní program zahájen vzájemnou p?edstavova?kou. Pavel Ungr nám něco ?ekl o sobě a pak jsme pro změnu něco prohodili my: kdo jsme, co děláme, kde pracujeme ?i zda jsme freelance?i. Pro mě osobně bylo docela p?ekvapující zji?tění, ?e mezi náv?těvníky je ve skute?nosti asi jen p?lka copywriter? a ostatní byli pracovníci jinych marketingovych pozic.

  Poté ji? ?kolení odsypalo dle p?edem daného plánu. Během necelych ?ty? hodin jsme se tak dozvěděli celou ?adu zajímavych informací ohledně analyzy klí?ovych slov, algoritmech Googlu, ur?ující, zda va?e SEO bude ?i nebude úspě?né, textaci webu a dal?ích nále?itostí okolo SEO. Za sebe musím ?íct, ?e ?kolení pro mě bylo p?ínosné, proto?e principy celé ?ady algoritm? a pravidel jsem víceméně pouze tu?il a jejich vyvrácení ?i potvrzení bude mít na mé budoucí práce p?íznivy vliv.

  Rovně? jsem si na workshopu p?ipsal i jedno drobné, osobní vítězství: opakovaně na ?kolení zazněly některé informace, které byly pro náv?těvníky nové – ale já jsem je ji? z minulosti znal. To mě docela potě?ilo – p?ece jen jak jsem psal na za?átku, nepova?uji se za nějakého SEO mastera, a tak zji?tění, ?e v této oblasti nejsem a? zas takovy amatér, jak jsem si doposud myslel, bylo povzbuzující.

  P?íjemny rovně? byl i sám Pavel Ungr. ?kolení vedl jistě, v?e srozumitelně vysvětlil a p?ípadné dotazy zodpověděl. Pravidelně nás testoval r?znymi otázkami, co? náv?těvníky p?irozeně vtáhlo do tématu. ?lo zkrátka vidět, ?e Ungr je prot?ely ?kolitel a má s p?edná?kami bohaté zku?enosti. Workshopem jsme tak propluli zcela p?irozeně a ty ?ty?i hodinky utekly jako voda. Zp?sob, jakym Pavel Ungr ?kolení pojal, byl vylo?eně vhodny a zapadl tak do celkově pozitivního vyznění celého workshopu.

  Na prezentaci z workshopu jsem si musel po?kat

  Díky v?em vy?e zmíněnym aspekt?m tak ?kolení hodnotím kladně. Ov?em úplně 100% to také nebylo. Pokud bych měl zmínit nějaká negativa, tak mě napadají hned dvě.

  Za prvé: úplně mě nenadchl závěr ?kolení – konkrétně blok o tom, zda je z hlediska obsahu lep?í WordPress, nebo Shoptet. Osobně myslím, ?e tuto otázku si doká?e během dvou vte?in zodpovědět ka?dy trochu znalej?í texta?, tak?e skute?nost, ?e Pavel Ungr této problematice věnoval celou ?tvrthodinku, mě úplně nepotě?ila a raději bych se vzdělal v některém jiném, mně ne tak úplně známém tématu.

  Za druhé: na workshopu nám bylo p?islíbeno, ?e nám bude v PDF podobě zaslaná celá prezentace – co? jsem kvitoval. Mail s odkazem jsem druhy den skute?ně dostal, ale link byl nane?těstí nefunk?ní. Samoz?ejmě jsem asistentku hned kontaktoval, jenom?e… ony zrovna byly Vánoce. Prezentaci jsem tak s omluvou dostal a? po Novém roce, co? bylo sice fajn – za mě to je ?pi?kovy materiál – ale kdy? jsem ji projí?děl s ji? tak dlouhym ?asovym odstupem, nebylo to úplně ono: p?ece jen jsem p?es svátky celou ?adu drobnych, le? d?le?itych detail? zapomněl a vinou prodlevy je m?j mozek ji? nedokázal vyvolat zpátky. ?koda!

  SEO zdar
  Celkově se mi ?kolení SEO pro copywritery líbilo a mohu jej v?em doporu?it – p?edev?ím pro ty, co se SEO oblastí teprve za?ínají je tento workshop ideálka.

  A co se mě ty?e: já rozhodně budu dál získávat nové SEO poznatky na workshopech. Jestli u toho i p?í?tě bude Pavel Ungr, to uvidíme. Pokud ale ano, budu se tě?it.

  电影天堂网-官方网站