#Digicamp aneb vycvik social media

 • 24. 04. 2018
 • Autor: Kate?ina Churá | 24. dubna 2018

  Digicamp je kurz, ktery nabízí nejen základy v?social media, ale také v?oblasti PPC. Profíkem za pár tydn?, off-line a v?Praze. Jak kurz probíhal a více, se do?tete v??lánku.

  Jak to celé probíhalo?

  Na za?átku sta?í vybrat vhodny kurz, na vyběr máte ze t?í mo?ností: 1) Junior Social 2) Junior PPC 3) Advanced PPC. Jak ji? napovídá název, moje volba byla jasná! Pak u? se jen p?ihlásit a vy?kat na potvrzující e-mail ohledně p?ijímacího telefonátu. Dostanete na vyběr pár termín?, up?esníte si ?as callu a pak u? jen nezapomenout.

  ?ekám, ?ekám a nikdo mi nevolá, u? jsem p?ipravená s?papírem a tu?kou i nějakymi vlastními poznámkami. Proto?e furt nikdo nevolá, rozhodla jsem se vzít věci do vlastních rukou a asi tak ?tvrt hodinky po stanovém ?ase volám já, a to spoluzakladateli Jakubovi Chourovi. No jo, hodně práce… ?tak jsem se do toho zabral, ?e jsem úplně zapomněl“, zněla omluva (v?ichni jsme jen lidé ?). A tak jsme se do toho pustili. P?ijímací pohovor je spí?e taková formalita na ujasnění náro?nosti a obsahu kurzu, aby jedna ze stran nebyla p?ekvapená. Také jsem byla informována o ?asové náro?nosti kurzu – ten vy?aduje hodně samostudia plus docházení na workshopy.

  Pět workshop? a je to!

  Cely kurz je zalo?eny na ?tení a samostudiu pomocí odbornych tuzemskych i zahrani?ních ?lánk?, proto jsou nutné alespoň základy angli?tiny. P?ed danym kurzem dostanete v?dy odkazy na prostudování a domácí úkol. Na hodinu tak p?ijdete ji? s?povědomím o dané problematice a workshop je tu pro ujasnění si teorie a zkou?ení na praktickych zadáních.

  Na workshopech bylo fajn, ?e v?e se vysvětlovalo jasně a srozumitelně. Byla p?íjemná a p?átelská atmosféra. Diskutovalo se na probíraná témata a po workshopu se skoro v?dy ?lo na pivo. Tak?e máte mo?nost se se v?emi seznámit. Ani lekto?i nechyběli, a tak se probírala r?zná témata, kdo kde pracuje, záliby apod., jak je to u piva zvykem.

  Tímto kurzem nás provázel Michal Krhut a Lucka Jebavá z Boomerang Communicaton. Poj?me se mrknout na náplň kurz?. Takhle budete mít p?edstavu, co p?ibli?ně vás ?eká a nemine. Pravdou v?ak je, ?e Lucka a Michal dost p?izp?sobovali obsahy lekcí na?im po?adavk?m. A tak je ka?dy termín kurzu svym zp?sobem jedine?ny.

  1 – Jak na obsah, ktery zbo?í ty internety: jak se ptát na ty správné otázky, práce se zna?kou a personami, “must have“ neboli co musí mít ka?dy p?íspěvek.

  2 – Facebook jako performace platforma: teorie nastavování kampaní a zkou?ení v?praxi.

  3 – Jak pracovat s?Instagramem: rozdíl mezi Facebookem a Instagramem, co musíte vědět o Instagramu, rozpoznávání p?íspěvk?, co budou fungovat, jak rozvíjet profil a jak nastavit reklamu.

  4 – Vyhodnocování kampaní a Facebook stránky: teorie vyhodnocování kampaní, orientace a práce v?Business manageru a ukázka vyhodnocení na reálnych kampaních.

  5 – Opakování, doplňování a ujasňování znalostí.

  A? u? jste úplní nová?ci, nebo pracujete v?onlajnu a pot?ebujete oprá?it nebo získat základní pilí?e pro svou práci v?social, tento kurz je p?esně pro vás. A jak budete s?informacemi nakládat dál, vzdělávat se a rozvíjet, to u? je jen na vás.

  电影天堂网-官方网站