DSA – dynamické reklamy ve vyhledávání

 • 22. 04. 2017
 • Autor: Miroslav Rebicer | 22. dubna 2017

  V pr?běhu ?asu m??eme sledovat změnu u?ivatelského chování. Jak se vyvíjejí slo?ité algoritmy vyhledáva??, stávají se pohodlněj?í i u?ivatelé a nemusí věnovat tolik úsilí k nalezení hledanych informací, nebo produkt?.

  Tyto aspekty nám PPC?ka??m neusnadňují práci. D?íve byli nejkonverzněj?í tzv. longtailové vyrazy, ?ili konkrétní názvy produkt? (nap?. obyvací stěna belmondo bé?ová). Dnes je vyst?ídali obecněj?í fráze (obyvací stěna), které mají vysokou hledanost, ale ni??í konverzní poměr a ni??í relevanci. Tento trend je celosvětovy a demonstrovat ho m??eme na Google trendech. K demonstraci nám poslou?í obecny vyraz Nikeshoes (?erveně) a Nik air max (modry).

  DSA reklamy - graf
  K p?esné interpretaci by bylo pot?eba vyu?ít je?tě vyu?ít koeficienty.

  Co to znamená v praxi? Historická klí?ová slova s dobrym vykonem dnes mění stav v AdWords na ?nízky objem ve vyhledávání“. Tato KWs nejsou dobrá pro celou kvalitu ú?tu a v praxi nemají vyznam. ?e?ením jsou Shopping Ads (nákupy) anebo dynamické reklamy ve vyhledávání (DSA). O nich bude následujících pár ?ádk?.

  DSA kampaně nabízejí zp?sob, jak co nejjednodu?eji a p?itom p?esně zasáhnout u?ivatele i potenciální zákazníky. Klí?ová slova jsou dynamicky generována na základě obsahu webovych stránek, hledaného sousloví, které umo?ní zobrazení reklamy. To má své vyhody a samoz?ejmě i nevyhody.

  Vyhody:

  • Kampaně flexibilně reagují na měnící se sortiment a informace na webu
  • Nadpis je dynamicky generován, co? zvy?uje relevanci
  • Nové vyhledávací dotazy, na které p?i analyze klí?ovych slov zapomeneme

  Nevyhody:

  • Nemo?nost vyu?ít ETA (roz?í?ené inzeráty)
  • Pokrytí webovych stránek je závislé na struktu?e a kvalitě
  • Ob?as irelevantní vyhledávací dotazy

  Aby nám DSA kampaně p?iná?ela ky?eny vysledek, musíme je umět dob?e nastavit. Základní cílení se tyká kategorií, kde hned vidíme procentuální pokrytí stránek a doporu?enou CPC. Osobně tuto mo?nost nevyu?ívám, ale jak jsem psal vy?e, je to závislé na struktu?e webu.

  Nastavení DSA reklam

  Nejjednodu??í, nejhor?í, ale hojně vyu?ívanou mo?ností je cílení na v?echny webové stránky. Touto mo?ností zahrneme cely klient?m web a ochudíme se tak o mo?nost konkretizace reklamy a porovnání vykonu na úrovni reklamní sestavy. Kdy? se rozhodneme vyu?ít tuto mo?nost, je pot?eba vylou?it nerelevantní stránky (kontakty, obchodní podmínky atd.).

  Jak nastavit DSA reklamy
  Vylu?ujeme v zálo?ce ?automatické cíle“ p?idáním ?ásti url adresy (nap?íklad. /kontakty/)

  Poslední a dle mě nejlep?í mo?ností, je cílení na konkrétní webové stránky. Jinymi slovy si sami vybíráme cílení na základě url. Opět musíme reflektovat strukturu stránek, je zde více mo?ností. Nejlep?í se mi zdá ?Adresa URL obsahuje“, tam vlo?íme ?ást url., kterou chceme obsáhnout a v?e za ní. V p?ípadě webové stránky effectix.com/ppc/analyza, sta?í p?idat /ppc/, robot pak p?e?te v?e na stránce effectix.com/ppc a i na stránce effectix.com/ppc/analyza.

  Cílení DSA

  Aby se nám vyhledávací dotazy nep?ekryvali s ostatními kampaněmi, je pot?eba vylou?it v?echna KWs ve volné shodě a chceme-li i ve frázové. Nejd?íve si vyfiltrujeme v?echna KWs, stáhneme cely seznam, která následně vlo?íme do Sdílená knihovna -> vylu?ující klí?ová slova kampaně -> +seznam.

  Vylu?ující slova DSA kampaní

  Ozna?íme dany seznam, klikneme na ?Pou?ít pro kampaně“ a vybereme svou. V DSA kampaních je také d?le?ité ?istit vyhledávací dotazy. M??e se stát, ?e narazíte na velmi vykonny vyhledávací dotaz s vysokym konverzním poměrem, ktery si zaslou?í vlastní sestavu, nebo i celou kampaň.

  Závěrem je pot?eba ?íci, ?e DSA kampaně jsou dobry sluha ale zly pán. P?i ?patném nastavení dosahují ?patnych vysledk? a nízké ROI. P?i dobrém nastavení nám mohou uleh?it spoustu práce a nahradit méně frekventovaná klí?ová slova ve standardních kampaních.

  Miroslav Rebicer
  Leader PPC teamu

  电影天堂网-官方网站