Ecommerce Expo Prague

 • 13. 02. 2018
 • Autor: Martin Jirásek | 13. únor 2018

  30. ledna 2018 se na vystavi?ti v?Letňanech konal veletrh Ecommerce Expo. Na veletrhu byly p?edstaveny nové technologie, nástroje pro on-line marketing, agentury a dal?í subjekty p?sobící ve sfé?e on-line marketingu. V?areálu bylo mo?né nalézt tak?ka 100 r?znych vystavovatel?.

  Na veletrhu se nacházely stánky a prezentace r?znych spole?ností p?sobících v?on-line marketingu. Mezi vystavovatele, které asi není t?eba p?edstavovat, pat?il nap?íklad Seznam.cz, ktery se zde prezentoval sérií p?edná?ek zamě?enych p?evá?ně na reklamu na ?eském vyhledáva?i. Nechyběl ani Google, ktery svoje slu?by p?edstavoval odli?nym zp?sobem – ?na místě bylo několik stánk?, u ka?dého z?nich byl specialista z?Google, ktery konzultoval konkrétní dotazy náv?těvník?. Mezi vystavovateli byl i zbo?ovy srovnáva? Heureka.cz a dal?í zbo?ové srovnáva?e, které p?sobí na vychodoevropském trhu a pomáhají expandujícím e-shop?m se vstupem na tyto specifické trhy.

  Zamě?eno na e-shopy

  Pro za?ínající ale i zavedené e-shopy tu svoje slu?by nabízely platformy pro tvorbu e-shop?, za zmínku jistě stojí Shoptet a Shopsys, které nejen v??eské republice provozují tisíce e-shop?. Pro více náro?né provozovatele elektronickych obchod? zde byly k?vidění i platformy pro tvorbu e-shop? na míru podle specifickych pot?eb provozovatel?, které umo?ňují napojení na interní, ú?etní a dal?í systémy. Majitelé elektronickych obchod? si zde mohli promluvit s provozovateli dal?ích slu?eb, jako jsou nap?. platební brány, slu?by na financování nákup? pro zákazníky, dopravce zbo?í jako jsou nap?. PPL nebo Po?ta bez hranic. Pro obchodníky, kte?í si zakládají na komunikaci se zákazníky, zde p?edstavovali své slu?by nástroje na správu mailingovych kampaní, r?zné chatovací moduly a spole?nosti, které pomáhají s?komunikací s?koncovymi zákazníky nejen v??eské republice. I v?p?ípadě profesionálních videoprezentací zde byli k?zasti?ení vystavovatelé, kte?í se této oblasti věnují. V?oblasti prezentace produkt? na e-shopu zde byli k?zasti?ení produktoví fotografové, ale i automatizované systémy na tvorbu fotografií ve velkém objemu.

  Rád jsem na Ecommerce Expu viděl prezentace nástroj? pro sběr a analyzu dat Marketing Miner a Collabim, které u nás v?Effectixu vyu?íváme. Byli zde p?edstaveny dal?í plánové funkce a vylep?ení těchto nástroj?, které ocení ka?dy, kdo se věnuje webové analytice nebo optimalizaci pro vyhledáva?e.

  Ecommerce Expo byla zajímavá událost pro v?echny, kdo podnikají v ecommerce. Bylo dobré vidět, ?e se do ?eska dostává tento formát vystav a jsem si jisty, ?e p?í?tí rok bude Ecommerce Expo je?tě vět?í událostí, na kterou se ji? nyní tě?ím. Pokud jste leto?ní Ecommerce expo nestihli, tak nevě?te hlavu – ji? v?b?eznu se bude konat podobná akce E-shop summit & expo, na které budeme mít sv?j stánek i my a budeme se na vás a va?e p?ípadné dotazy tě?it.

  Martin Jirásek
  SEO konzultant

  电影天堂网-官方网站