Effectix je sou?ástí BlueAlliance

,
 • 04. 10. 2017
 • Autor: Effectix | 4. ?íjna 2017

  Po dlouhych měsících p?íprav s?hrdostí oznamujeme vznik BlueAlliance. Effectix a osm dal?ích digitálních agentur ze zemí st?ední a vychodní Evropy vytvo?ili platformu pro mezinárodní spolupráci.

   

   

  Devět evropskych digitálních agentur z?Chorvatska, ?eské republiky, Ma?arska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny vytvo?ilo BlueAlliance s cílem roz?í?it svou ?innost mimo domovské státy a nabídnout tak klient?m slu?by na ostatních trzích st?ední a vychodní Evropy. Hlavní my?lenka dohody spo?ívá v?koordinaci jednotlivych aktivit a vyměně zku?eností a postup?, které jsou zalo?eny na znalosti místních trh? a chování zákazník?. Ka?dá z agentur je zcela nezávislá, s dlouhodobymi zku?enostmi a vybornou znalostí oboru digitálního marketingu – v?echny jsou certifikované jako Google Premier Partner.

   

  BlueAlliance v sou?asnosti sdru?uje devět ?len?:

  • Aweb (Ukrajina)
  • Bluerank (Polsko)
  • Effectix (?eská Republika)
  • eStrategai (Litva)
  • Growww Digital (Ma?arsko)
  • INTREN (Ma?arsko)
  • KG Media (Chorvatsko)
  • Pizza SEO (Slovensko)
  • WebDigital (Rumunsko).

   

  ?Pevně vě?ím, ?e jedině lokální agentury, líd?i v oboru, mají nejlep?í povědomí o vyvoji trhu v daném regionu. Kromě znalosti jazyka mají tyto agentury také znalosti o zvycích a specifickém chování internetovych u?ivatel? v konkrétní zemi ? vysvětluje Karol Veleba, CEO Effectix.

   

  BlueAlliance v??íslech – 388 expertních certifikací, 317 zaměstnanc?, 1474 aktuálně bě?ících projekt?, 61 lokálních i mezinárodních oceněními, ve správě p?es 390 milion? korun media budgetu klient?.

   

  Více na webu BlueAlliance.eu

  #BlueAlliance #UnitedWeClick #CEEPremierPartnersAlliance

  电影天堂网-官方网站