Google CSS partner. Pro? se zapojit co nejd?íve?

,
 • 19. 02. 2020
 • O co se jedná? Zjednodu?eně. Inzerent m??e u?et?it a? 20 % CPC v Google Shopping kampaních. Jak na to a pro? do toho jít, zjistíte ní?e.?

  Co je Google CSS?

  CSS je zkratka pro ?Comparison Shopping Services, tedy srovnáva?e zbo?í. V roce 2017 dostala spole?nost Google rekordní pokutu 2,42 miliardy eur od Evropské komise. Hlavním argumentem bylo, ?e Google up?ednostňoval svou vlastní slu?bu Nákupy (Google Shopping) na úkor ostatních srovnáva?? zbo?í a tím poru?il antimonopolní pravidla. Následně vzniklo ujednání, kdy se Google zavázal dát ostatním srovnáva??m zbo?í 20% vyhodu oproti své vlastní slu?bě. Díky tomu vznikl program Comparison Shopping Partners, p?es ktery lze inzerovat se sní?enou CPC.

   

  Jak se projevuje existence Google Shopping Partners p?ímo ve vyhledávání? U?ivatel v podstatě změnu nepozná. Jen místo “Z webu Google” v reklamě bude zmíněn konkrétní CSS partner.

  Google CSS partner

   

  Google CSS partner

   

  Co p?inese p?echod pod CSS partnera?

  P?echod p?edev?ím p?inese velmi rychlé zlevnění kampaní díky ni??ímu CPC. Kampaně tedy teoreticky za stejnou cenu získají více impresí a proklik?.

  Jak probíhá p?echod pod CSS partnera?

  Aktuálně spolupracujeme se dvěma partnery, kte?í poskytují Google CSS slu?by. Jako klient rozdíl prakticky nepoznáte. My zajistíme v?echny technické zále?itosti p?echodu.? Jediná komplikace je, ?e bude nutné vytvo?it nové Google Merchant Center a kampaně si budou muset projít fází u?ení znovu. Ve?kerá nastavení kampaní v?ak lze p?enést z p?vodních Merchant Center. Není nutné ani vytvá?et novy Google Ads ú?et. Kontinuita inzerce bude, a? na do?asnou u?ící fázi, nep?eru?ena. Ni??í cena prokliku to v?ak bohatě vykompenzuje.

  Pro koho je vhodné p?ejít pod CSS partnera?

  Aby se p?echod na Google CSS partnera klientovi vyplatil doporu?ujeme mít v rámci Google Nákup? spend alespoň? 40 000 K? měsí?ně. ?ím vět?í útraty, tím se samoz?ejmě více projeví ono zlevnění CPC.

  Kolik stojí p?echod pod CSS partnera?

  V?dy s klienty jednáme férově, proto jsme p?ipravili dva modely spolupráce dle utraceného kreditu v Google Nákupech. Bu? p?ipravíme nabídku fixní měsí?ní ceny nebo procento z útraty. Doporu?íme vám variantu, která bude pro vás vyhodněj?í.

   

  Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku

   

  电影天堂网-官方网站