Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 1.: V?e je v ?e?tině

 • 04. 01. 2019
 • Ob?as je t?eba – podle toho, na jaké pozici v marketingu se nacházíte byt kreativní a rychle vytvo?it ?ivy a originální obsah. Kde ale brát inspiraci, aby va?e vysledná díla nebyla moc na sílu? Vyho?elí profíci i nad?ení amaté?i, vítejte u na?eho několikadílného instantního návodu, v?jakych luzích a hnojích hledat perly pro va?e s… sledující.

  Copywriting

  Pokud chcete ze sebe lusknutím prstu vysypávat kreativní nást?ely, které během chvíle dotáhnete do spole?ensky p?ínosného finále, je nutné změnit cely styl va?eho my?lení a uva?ování. Musíte p?inutit vá? mozek, aby se stal neúnavnym chrli?em nápad? a neustále zpracovával, vyhodnocoval a vzájemně kombinoval co nejvíce podnět? a my?lenek. Aby to v něm zkrátka ?rotovalo. A dneska si povíme, jak takové studnice nápad? dosáhnout.

  Obklopte se ?eskymi reáliemi

  Je v?dy d?le?ité byt s?ity s jazykem a prost?edím, v něm? tvo?íte. Aby vám va?e cílovka – a nejen ona, ale i dal?í respondenti, co se k va?emu contentu náhodu nachomytnou – vě?ila, je nutné byt srozumitelny a komunikovat jejím jazykem – se v?emi kulturními aspekty, co k tomu nále?í. Ostatně: to uvidíte v dal?ích bodech sami.

  A proto?e se nacházíme a tvo?íme – nebo spí? tvo?ím, abych mluvil sám ze sebe – v ?echách, je zcela logické se orientovat na ?eskou kulturu.

  ?těte

  Abyste nejen dokázali plodit nápady, ale dokázali je v u? rodící fázi levou zadní zachytit na papír, je t?eba mít bohatou slovní zásobu. Slovní zásoba vám ale pom??e i s kreativitou samotnou, proto?e ?ím více slov znáte, tím více jich vám bude v hlavě běhat. A obsáhlé slovní zásoby samoz?ejmě nejú?inněji dosáhnete ?etbou.

  Abyste nejen dokázali plodit nápady, ale dokázali je v u? rodící fázi levou zadní zachytit na papír, je t?eba mít bohatou slovní zásobu. Slovní zásoba vám ale pom??e i s?kreativitou samotnou, proto?e ?ím více slov znáte, tím více jich vám bude v?hlavě běhat. A obsáhlé slovní zásoby samoz?ejmě nejú?inněji dosáhnete ?etbou.

  M??ete prakticky ?íst v?e, co chcete – t?eba i zahrani?ní autory p?elo?ené do ?e?tiny. Osobně jsem ?etl v??e?tině t?eba Kafku, ?echova nebo Nietzscheho a ?e by mě to nějak jazykově ochudilo ?íci nem??u – spí?e naopak (mimochodem: t?etí jmenovany je ideál, pokud hledáte kombinaci agresivity a noblesnosti). Ale zase to úplně nep?ehánějte: takovy Harry Potter v??e?tině z?vás textového el maestra nevykouzlí.

  Pokud ale chcete obohatit i více, ne? jen slovní zásobu, zkuste ?íst autory, kte?í jsou skute?nymi mistry ve vy?e?nosti – a takoví se v?na?í kotlině zrodili hned dva.

  První je Jaroslav Ha?ek. Jeho schopnost vystihnout a dokonale popsat jakoukoliv osobu (?…takovy ten typ politika pro? bych nebral?“) ?i situaci je fenomenální. Ha?kovy postavy navíc mají tu moc kdykoliv a cokoliv ú?inně okecat, tak?e pokud t?eba pracujete na tiskovém oboru ve firmě, která ?asto musí hasit pr??vihy, tak jedině doporu?uji. Ha?ek je navíc dost sarkasticky a jízlivy, tak?e do sou?asné doby, kdy je cynicky humor v?kurzu, se jím inspirovat vyplatí.

  Druhym autorem je Miloslav ?vandrlík. V?některych ohledech je Ha?kovi podobny, ale je sou?asněj?í. ?vandrlíkovou největ?í zbraní je schopnost vystihnout vyjad?ování typickych a pr?měrnych ?eskych lidi?ek. A to je vět?inou vět?ina va?í cílovky – no ne? ?vandrlík vám navíc pom??e, pokud máte problémy s?vymy?lením trefnych jmen pro va?e fiktivní postavy. V?dy? ktery ?tená? ?vandrlíka by si nevzpomněl na vojíny Kefalína s?Cimlem, ?áky Kopyta a Mňouka, ?ízného hajného Breburdu ?i ?estného, ale poněkud útlocitného u?itele Pěni?ku?

  Ha?ek se ?vandrlíkem mají ale jednu nevyhodu: oba jsou obecně dost ukecaní, tak?e kdy? je p?eberete, nemusí se to v?dy hodit – t?eba kdy? tvo?íte statusy na Facebook nebo dokonce na Instagram, kde je spí? místo vy?e?nosti pot?eba byt p?ímy, jasny a stru?ny.

  No a pokud jste na klasickou ?etbu p?íli? líní, tak se vzmu?te a sáhněte po Ren?ínovi (p?vodně jsem měl za tím sáhněte slovo alespoň, ale smazal jsem jej, proto?e jeho u?ití mi p?i?lo jako svatokráde?). Jeho kreslené vtipy jsou famózní a inspirující. P?edev?ím jeho tituly To nás tě?í, ?e jsme ?e?i a In vino veritas jsou nefal?ované bible: Ren?ínovo utahování si z ?eské povahy v?kombinaci s?nadhledem, filozofickym cítěním a alkoholickymi sklony vám rovně? dodá spoustu podnět? – navíc díky zmíněnému filozofickému aspektu vás Ren?ín obohatí i vyt?íbenou mluvou.

  Tímto dnes neméně vyt?íbeně kon?íme. Zachovejte nám věrnost i pro díl p?í?tí, v něm? u kultury je?tě chvíli z?staneme.

  Dal?í díly seriálu o copywritingu:

  Díl 2.: ?erpejte v chaosu

  Díl 3.: TV je sázka na jistotu

  电影天堂网-官方网站