Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 4.: HR trochu jinak

 • 17. 02. 2020
 • Lidské zdroje – ty jsou nevy?erpatelné. Jak k?nim p?istupovat? Jak s?nimi jednat a následně zpracovávat p?ijatou energii? A co dělat, kdy?… O tom v?em pojednává 4. díl na?eho copyspeciálu.

  Networking

  Inspirace je v?ude kolem nás – a to i v?práci, v?rodině ?i v?hospodě s?p?áteli v?podobě lidského faktoru. Je vyborné, kdy? si o své kreativní práci m??ete pohovo?it se známymi z?profesních kruh?. Pravidelně se po hospodách potkávám se spolu?áky z?vej?ky a?ex-kolegy z?Topzine.cz, kde jsme kdysi v?ichni jako studenti za?ínali a dnes jsme samoz?ejmě v?oboru ji? dál.

  Moji kamarádi tak jsou t?eba ?éf jedné marketingové agentury, editorka z?iHNed.cz, redakto?i ?eské televize ?i MF Dnes (mimochodem: u ?eské l?zy to je krajně neoblíbeny noviná? – i to je jeden z?d?vod?, pro? bych noviná?e dělat nechtěl, by? i v?této oblasti nějaké zku?enosti mám). Samoz?ejmě se v?dy bavíme o tom, co aktuálně děláme a já tak mám jedine?nou mo?nost dostat erudovanou zpětnou vazbu, kterou mi kolegové v?práci ?i klienti nem??ou z?odborného hlediska poskytnout. A opět tak sbírám inspiraci pro budoucí práci. Z?tohoto ohledu je zkrátka fajn, kdy? máte p?átele z?oboru.

  No ale funguje to i naopak: jindy zase jdu do hospody s?kamarády, kte?í p?sobí v?úplně jinych oblastech. A i jim uká?u své práce. Dostanu tak spontánní zpětnou vazbu od lidí, kte?í na mé vytvory koukají nezasvěcenyma a laickyma o?ima. A tahle zpětná vazba má úplně stejnou hodnotu, jako ta z?odbornych kruh?.

  Pijte!

  Tenhle bod p?ímo navazuje na ten p?edcházející. Pravidelná konzumace alkoholu je?tě z?nikoho chyt?ej?ího ?lověka sice neudělala, ale kdy? k?popíjendu správně p?istoupíte a pácháte jej s těmi?pravymi lidmi, i tato zdánlivě kratochvilná aktivita vás m??e posunout dál. Jde o to, ?e st?ízliví lidé obecně vět?inou ne?íkají, co si doopravdy myslí. Proto je dobré ?as od ?asu se hodit s?kolegy ?i p?áteli do pohody a od od?něrované lidské existence p?ijímat zpětnou vazbu na své pracovní aktivity i na sebe sama. Ob?as sice nemusíte sly?et to, co úplně chcete, ale i tímto se posouváte v?lize nahoru a sbíráte inspirace.

  Dobré také je jezdit t?eba na chaty, kde se konzumuje několik dn? v?kuse. Z?vlastní zku?enosti znám, ?e kdy? parti?ka expert? s?nakopnutym zbytká?em za?ne brainstormovat, stojí to za to. A ?asto se sám sebe ptám: jak je mo?né, ?e kdy? pot?ebuju v?kancelá?i něco v rychlosti vymyslet, pro? to tak bolí a trvá, kdy? tady se správnymi lidmi a ve správném rozpolo?ení to jde úplně samo?!

  Ale up?ímně: v?echny podměty, které z?chování?tohoto bodu sesbíráte, budou z?90 % odpad. Ale těch zbyvajících 10 % – ty mohou mít pro va?i kreativitu cenu zlata. Jenom je t?eba nebyt úplně namol, aby vá? mozek ty diamanty, a? p?ijdou, dokázal zaznamenat a ulo?it. Pokud jste alkoholik, tak si raději v?e zapisujte do mobilu – nebo raději do notysku, pokud pat?íte jako já k?lidem, kte?í v?opilosti ztrácejí mobily.

  A v?p?í?tím díle si povíme, jak se naopak neztratit ve světě nevyzpytatelnych internet? a?drsnych diskuzních fór.

  Pokud vás tento ?lánek zaujal p?e?těte si i ostatní ?ásti tohoto seriálu:

  Díl 1.: V?e je v ?e?tině

  Díl 2.: ?erpejte v chaosu

  Díl 3.: TV je sázka na jistotu

  电影天堂网-官方网站