Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 5.: Vzh?ru za trpícími du?emi diskuzních fór

 • 24. 02. 2020
 • Po dvou spole?enskych bodech se v 5. a závěre?ném dílu zase vracíme k samostudiu. Konkrétně k internetu a jeho obsahu. Vezměte si rukavice, dneska nás ?ekají pěkné s… stoky.

  Online forum

  Správné internetové a facebookové stránky vás rovně? vnit?ně obohatí. Prima jsou odleh?ené a zábavné on-line magazíny typu ?ilichili, G.cz a podobně. P?edev?ím ten druhy zmíněny je u?ite?ny v?tom, ?e neposkytuje jen vtipy, ale i seriózní ?lánky, polemiky, TOP X ně?eho, vyběry zajímavych ?i bizarních fotek apod.

  Nav?těvujte ji? jednou zmíněné internetové televize, cho?te na Wikipedii a náhodně ?těte ?lánky, na Facebooku sledujte stránky, které pravidelně p?icházejí s?pro vás d?le?itym obsahem. A? u? jde o seriózní a kariérní magazíny ?i srandu (nap?íklad takovy Svět neúspě?nych – ten spousta u?ivatel? hodnotí jako nejlep?í facebookovou stránku v?bec) – v?echen tento obsah va?e podvědomí vst?ebává a ?ím více toho absorbováno v?sobě máte, tím snadněji to v?p?ípadě pot?eby vyvoláte.

  Zkrátka: sbírejte podněty a krmte sv?j mozek. Kdy? jej nebudete cvi?it, ?asem zakrní.

  Sledujte diskuzní fóra

  Diskuzní fóra by se daly za?adit do p?edcházejícího bodu, ale já jim stejně vyhradím samostatnou kapitolu. Diskuzní fóra jsou toti? nefal?ovanou a naprosto spolehlivou studnicí nápad? a inspirace.

  Největ?í vyhodou diskuzních fór je, ?e sdru?ují v?echny zájemce o dané téma nap?í? v?emi skupinami obyvatel. Najdete zde jak puber?áky, tak seniory, pravi?áky i levi?áky, odborníky i laiky, úspě?né a bohaté kariéristy i nezaměstnané na podpo?e, intelektuály i naprosté blbce, tolerantní pluralisty i zap?isáhlé xenofoby. A kdy? tyhle v?echny mo?né kombinace u?ivatel? za?nou prezentovat své názory a vzájemně na sebe reagovat, tak je to ob?as TAKOVá smr?? a studnice zákoutí lidskych du?í, ?e… no co vám budu povídat. Pokud jste ?lenem nebo nav?těvujete nějaké diskuzní fórum, znáte to sami.

  Já t?eba osobně – jako?to fotbalovy fanda – chodím na Eurofotbal.cz, kde ?ije svérázná a ?asto i mimo?ádně vtipná komunita. T?eba zrovna te? několik ?len? zorganizovalo ji? 2. ro?ník ankety Dement Eurofotbalu roku – no vě?ili byste tomu? Pokud jde konkrétně o mě, tak se ziskem 9 hlas? jsem se dělil o 38. p?í?ku, ?ím bych chtěl touto cestou v?em svym fanou?k?m poděkovat!

  Ale to jsme odbo?ili, zpátky k?vyhodám internetovych diskuzí: jednou z vyhod diskuzních fór je také spontánnost a nízká autocenzura diskutujících – u?ivatelé chránění anonymitou se nějak zvlá?? nehlídají a sdělují v?e narovinu – ?asto velmi osobitym zp?sobem.

  Velkou vyhodou diskuzních fór je, ?e celá ?ada ne úplně bystrych u?ivatel? pravidelně doká?e p?ijít s naprosto vysti?nou my?lenkou ?i dokonce geniálním obratem, ani? by si sami p?i svych du?evních mantinelech uvědomili, jak p?ínosny masterpiece se jim povedl. A vy jej tak m??ete ve vhodné situaci hotovy ?i mírně upraveny p?evzít a publikovat. Va?e námaha nulová, pozitivní dopad na va?i cílovku zna?ny. No nekupte to.

  Jak vidíte, inspiraci lze brát leckde. Sta?í jen vědět, kde hledat a po jistém ?ase i vy za?nete nacházet v?písku zlatá zrnka.

  Copywriting je mix tvrdé disciplíny a bezb?ehé anarchie. Mo?ná vám některé metody získávání inspirace p?ijdou bláznivé (To mi p?ipomíná: inspiraci je?tě m??ete brát t?eba i krátkodobymi pracemi mimo obor – to je taky někdy sranda…). A máte pravdu. Proto?e pokud ze svého mozku vybudujete samopracující studnici, slova a obraty vás budou provázet v?ude a po?ád. A kdy? jste non-stop obklopeni slovy a písmeny… no nezbláznili byste se taky? J Byt copywriterem není povolání, je to ?ivotní styl! A tak k?tomu i p?istupujte. A bavte se p?itom! Jak chcete upoutat pozornost respondent? obsahem, p?i jeho? tvorbě jste málem um?eli?!

  Pokud vás tento ?lánek zaujal p?e?těte si i ostatní ?ásti tohoto seriálu:

  Díl 1.: V?e je v ?e?tině

  Díl 2.: ?erpejte v chaosu

  Díl 3.: TV je sázka na jistotu

  Díl 4.: HR trochu jinak

   

  电影天堂网-官方网站