Jak je nákladná náborová kampaň na Facebooku oproti pracovnímu portálu?

 • 27. 08. 2019
 • Ptáte se, jak snadno sehnat nové zaměstnance do svého podniku? Mnoho firem vyu?ívá pro nábor zaměstnanc? jen inzeráty na pracovních portálech. Mo?ností, jak jednodu?e najít vhodné uchaze?e, je ale daleko více. Dnes si jeden z p?íklad? uká?eme v na?em ?lánku. Jako vzor nám bude náborová kampaň firmy Gabon Brno, kde jsme jednu z mo?ností pou?ili.

  Jak jsme si stáli oproti velkym pracovním portál?m

  Nastavili jsme 4 sady reklam, které byly aktivní necely měsíc. Denní limit jedné byl 30 K? a vydaná ?ástka na celou kampaň byla 798,14 K?, co? je zaru?eně skvělá cena oproti inzerátu na pracovních portálech, které si porovnáme. Odkaz si lidé proklikli 183 krát.

  Oproti pracovním portál?m, kde si cenu m??eme srovnat ní?e, je vidět, ?e kampaň p?es business manager je mnohem levněj?í.

  Nábor zaměstnanc? p?es Facebook
  Jednorázová inzerce se objeví ka?dy tyden na za?átku inzerce po dobu jednoho měsíce. Nevyhoda je, ?e ji uvidí jen ti, kte?í se budou pohybovat na daném pracovním portálu. Neomezujeme se tím zbyte?ně? Kdy? m??eme inzerát na pracovní pozici zobrazovat i na jinych sítích jako je nap?íklad Facebook a Instagram, kde lidé tráví ?as nejvíce.

  Samoz?ejmě pokud chcete více inzerát? musíte zaplatit mnohem více peněz. V kampani firmy Gabon máme reklamy na dvě pozice a cenově je to o ně?em úplně jiném.

  Náborové kampaně na FB

  Vyhody náboru na FB

  Pro? hledat pracovníky p?es Facebook?

  Vyhoda kampaní p?es business manager je právě v tom, kde inzerát m??eme cílit na nové zaměstnance. Jenom Facebook nabízí mnoho promy?lenych metod, díky kterym oslovíte zajímavé kontakty. Facebook umo?ňuje r?zné reklamní formáty (nap?íklad Carousel ?i Slideshow) a díky Lookalike cílení zasáhnete velmi podobné a d?le?ité publikum.?

  Dal?í vyhodou takovych kampaní je vyzkou?ení více kreativ a v ka?dé zd?raznit něco jiného (nap?íklad vyměnit jednotlivé benefity pracovní pozice). Jakmile je otestujete, zjistíte, na co uchaze?i opravdu sly?í, do takové kampaně poté m??ete p?idat vět?í kredit.?

  V?echny kampaně byste p?itom měli p?izp?sobit mobilním za?ízením, na kterych si lidé prohlí?ejí inzeráty a pracovní nabídky nej?astěji. U kampaně Gabon máme sice 4 sady reklam, ale dvě jsou směrovány na Instagram. V této kampani porovnáváme, jestli je lep?í zobrazovat reklamu na Facebooku ?i na Instagramu, kde má lep?í dosah a zobrazení. Dal?í umístění, které m??eme pou?ít díky těmto aplikacím je takzvané “stories”, které je momentálně nejvíce populární. Zde nemusíte vytvá?et jen statickou reklamu, ale m??ete vyu?ít i video, timelapse atd. Na takové reklamy se dají pou?ít i neplacené aplikace na vytvo?ení kreativních videí z fotek a dal?í zajímavé animace, které va?i kampaň posunou zase o level vy?.

  Aby byly va?e HR kampaně úspě?né, měli byste jim věnovat dostatek ?asu. Budovat dobré jméno firmy byste ale měli neustále. Starejte se a sdílejte na sociálních sítích p?íspěvky, které uká?ou, jak se ve va?í firmě pracuje. To neplatí jenom pro Facebook, velmi populární je, aby firma měla ú?et na Instagramu, kam p?echází mnohem více u?ivatel?. Pokud se o své firemní ú?ty za?nete nep?etr?itě starat, získáte konkuren?ní vyhodu a také dosah více u?ivatel?.

  A jaké byly vysledky náborové kampaně na Facebooku

  Pracovníka na pozici stola?e jsme díky facebookové kampani pro Gabon získali za pouhych 7 dn? a to za cenu 399,16 K?. Pracovníka do vyroby jsme sehnali za 398,98 K? a takté? za 7 dn?. V porovnání cen je to velky rozdíl oproti pracovním portál?m. Pokud jste tak Facebook a Instagram do svych náborovych kampaní zatím nezahrnovali, je nejvy??í ?as za?ít. Získáte více potenciálních zaměstnanc? a m??ete u?et?it mnoho peněz.?

  HR nábor na FB

   

  电影天堂网-官方网站