Jak jsme ?kolili a byli ?koleni na konferenci Bluealiance v ?ód?i

 • 16. 03. 2019
 • Ve dnech 14. do 15. května proběhla v polské ?ód?i konference Organic performance meet up, kde si několik on-line marketingovych agentur nap?í? Evropou vyměnilo své zku?enosti z oboru. U toho jsme pochopitelně nemohli chybět a tak jsme na workshop vyslali své dva zástupce – SEO specialistu Martina a PPC specialistu Luká?e. Jaká byla konference a jaké dojmy si z nich na?i vyslanci p?ivezli?

  Spole?ná foto

  Pokud sledujete ná? facebookovy profil ?i jste o nás ?etli nějaké ?lánky, t?eba na Mediá?i, ur?itě vám neuniklo, ?e jsme ?lenem Blualiance – sdru?ení, jeho? ?leny jsou vybrané st?edo a vychodoevropské marketingové agentury. Blualiance pravidelně po?ádá meetingy na p?dě některé vybrané sp?átelené agentury, kam se zástupci jednotlivych spole?ností sjedou, aby pohovo?ili o svych poznatcích z oboru a navzájem se tak inspirovali.

  Tentokrát po?adatelství p?ipadlo na ?ód?skou Bluerank – největ?í marketingovou agenturu v Polsku. Směr ?ód? tak nabrali v?ichni vybraní zástupci agentur, v?etně na?eho Luká?e a Martina, kte?í měli za úkol jednak nás na workshopu reprezentovat – pokud mo?no kladně – a jednak samoz?ejmě p?ivést do Prahy cenné know how na?ich evropskych koleg?.

   

  Vítejte v ?ód?i

  Cesta do ?ód?e autobusem asi nepat?í k těm, které byste rádi absolvovali dobrovolně, ale oba na?i ambasado?i to zvládli, tak?e se úspě?ně dostavili na ?tvrte?ní za?átek konference a mohli tak nasávat první dojmy. První, co ur?itě zaujalo, bylo zji?tění, ?e se nedostavili jen zástupci agentur Bluealiance, ale své vyslance na workshopu měli i spole?nosti ze západní Evropy, nap?íklad z Anglie ?i Itálie.

  Po krátkém uvítání krátce p?ed 10. hodinou za?al oficiální program. Ten byl rozdělen na dvě ?ásti: jedna větev workshopu, ur?ená pro SEO odborníky, byla zamě?ená na organiku, druhá, věnovaná p?edev?ím PPC specialist?m, na vykon. Program odsypal rychle. První p?edná?ka, krátká pauza, druhá p?edná?ka. Oběd a poslední ?tvrte?ní workshop.

   

  Martin pojednal o SEO moderního webu

  Právě ?tvrte?ní program v organice uzavíral ná? Martin se svojí p?edná?kou na téma Top technical recommendations from your SEO audit – what′s crucial for SEO success? Examples.

  Martin se ve své prezentaci zamě?il na nej?astěj?í technické chyby na webech a na doporu?ení, díky kterym lze zrychlit web, vytvo?it vhodné vstupní stránky na základě filtr? a na nezbytné technické nále?itosti, které by měl moderní web z pohledu SEO splňovat. Během prezentace a i po ní do?lo k diskuzi s dal?ími specialisty na probíraná témata, nejlep?í postupy a ?asté chyby, se kterymi se nap?í? agenturami konzultanti setkávají, pou?ívané nástroje a postupy práce.

  Následně byl ?tvrtek ukon?en – ale pouze oficiální ?ást, jeliko? se konala komentovaná prohlídka ?ód?e a oba na?i kolegové si tento program nenechali ujít.

  Sochy

  P?ekvapivé bylo zji?tění, ?e ?ód? je vylo?eně pěkné město s mimo?ádně zajímavou historií: ?ód? toti? je?tě na po?átku 19. století byla nevyznamná vesni?ka, aby se během chvilky stala jedním ze světovych center textilního pr?myslu, co? se samoz?ejmě odrazilo na bou?livém rozvoji města. Zatímco je?tě v roce 1799 měla ?ód? 369 obyvatel, v roce 1905 to bylo u? necelych 344 000! Navíc zde od za?átku vedle sebe p?sobili Poláci, Rusové, ?idé a Němci, díky ?emu? byl ?ód?i vtisknut charakter multikulturního města.

  I dnes je ?ód? na bě?né polské poměry atypické město. Na rozdíl od jinych polskych velkoměst není typicky ?edivá a v centru udivuje strukturou pravoúhlych ulic. Zároveň je toto 3. největ?í město v zemi centrem polského filmu a sídlí zde celá ?ada ?kol.

  Prohlídka města byla zakon?ena v pivnici v byvalé manufaktu?e, kde byla v nabídce celá ?ada pivních speciál?, nad kterymi následně proběhlá volná diskuze, ne? se ?lo po náro?ném dni spát.

  Manufaktura

  Druhy den se ji? od 9 ráno pokra?ovalo. Krátce po poledni se dostalo i na na?eho PPC specialistu Luká?e, aby pojednal na téma Speed up your work with Google Ads – exmaples of remarkable solutions that do not require investment in expansive tools.

  Luká? se ve své prezentaci zamě?il na ?í?ení Effectixího know how o zrychlení a zefektivnění tvorby vyhledávacích kampaní pro Google Ads, a to hlavně za pomoci excelovych tabulek. V první ?ásti p?edstavil excelovy sheet, do kterého se zadá struktura kampaně od názvu p?es reklamní sestavy a? po klí?ová slova a rovnou si v něm i p?ipraví reklamní texty. V druhé ?ásti poté hovo?il o excelové funkci Power Query, pomocí které lze p?etvo?it produktovy feed od klienta v kampaně do ADS. Lze tak vytvo?it desítky reklamních sestav na jedno kliknutí. Pro Luká?e byla p?edná?ka premiérovou (a je?tě v angli?tině). A? na men?í technické patálie se ?patnym rozli?ením projektoru v?e zvládl s úsměvem a uzav?el svou p?edná?kou celou konferenci.

   

  Náv?těva Blueranku a hurá dom?

  Po obědě se Luká? s Martinem je?tě podívali do kancelá?í Blueranku, je? na oba pat?i?ně zap?sobily: pokud jste zvyklí na klasické agentury v ?echách, tak vě?te, ?e zázemí Blueranku vám svou monumentálností vyrazí dech.

  Pak u? oba na?i akté?i vyrazili na no?ní jízdu do Prahy. A jak dopadl jejich druhy úkol – tedy p?edání získaného know how koleg?m? Je?tě nem??eme ?íci, jeliko? nás to teprve ve spole?nosti polské vodky teprve ?eká. A pokud to s popíjendem p?íli? nep?e?eneme, mo?ná o tom bude dal?í ?lánek.

   

  Roman ?elechovsky
  Copywriter

   

  电影天堂网-官方网站