Jak mi Mergado a jeho aplikace usnadňují ?ivot

,
 • 04. 07. 2019
 • Autor: Luká? Bastl | 4. ?ervence 2019

  V?Effectixu se kromě správy PPC kampaní starám klient? i o zbo?ové srovnáva?e, Heurekou po?ínaje, Favi a Bianem kon?e. A právě o práci se ?zbo?áky“ se chci trochu rozepsat. Mám to obrovské ?těstí, ?e hned p?i zau?ení, mi kolega p?edstavil Mergado, platformu, která umo?ňuje p?etvá?et a upravovat xml feedy dle pot?eb. A? u? máte feed jen pro Heureku a pot?ebujete feed Facebookovy, Mergado zvládne feed p?egenerovat se v?emi pot?ebnymi nále?itostmi.

  Dále nám pak umo?ňuje se feedem pracovat. M??eme si vytvo?it skupiny produkt? na základě na?ich pot?eb, kup?íkladu v?echny produkty, které mají v názvu ??idle“, spadají do kategorie ?zahradní nábytek“, ?i se nachází v cenovém rozsahu 1000 – 1500 K?. Na tyto vyběry poté m??eme aplikovat pravidla, ?i s nimi dále pracovat v aplikacích. Kup?íkladu lze takto hromadně p?idávat nové elementy pot?ebné pro feed, změnit kategorii, aby vyhovovala danému srovnáva?i zbo?í, ?i upravit bidding.

  Pro? pou?íváme Mergado

  Samoz?ejmě tak lze jít naproti i spárovanosti produkt?. Kdy? se nějaky z na?ich produkt? neza?lení na produktovou kartu na Heurece, najdeme si danou produktovou kartu, zkontrolujeme, zda máme správně nastavenou kategorii u produktu a název. Tyto elementy poté m??eme upravit, abychom mohli byt za?azeni na danou produktovou kartu. Tedy pokud název produktu nesplňuje po?adavky od Heureky (typicky t?eba rozměry v palcích u ta?ek na notebook atp.), m??eme si p?ímo v Mergadu produkt ve feedu editovat. Takto se vyhneme dlouhé komunikaci s vyvojá?i, kte?í by museli feed upravovat a ve velmi jednoduchém a intuitivním prost?edí Mergada, si v?e sami upravíme.
  Kromě toho, ?e nám tv?rci Mergada p?iná?í skvělou aplikaci, také se starají o osvětu a setkávání marketing specialist?, kte?í s Mergadem pracují, nebo chtějí za?ít. Ka?dy měsíc po?ádají v Brně ?adu ?kolení, a? u? na základní pou?ívání mergada, jeho samostatné aplikace, ?i jiné. Po absolvování p?edná?ek se poté m??ete p?ihlásit k testu, po jeho? slo?ení se stanete certifikovanym Mergado specialistou (Ano jsem jím). A skvěle fungující a ochotná podpora u?ivatel?m, je jen t?e?ni?kou na dortu!

  Mergado store: Aplikace, díky kterym je Mergado je?tě ú?asněj?í

  Kromě v?ech základních funkcí, které Mergado nabízí je tu také ?kála aplikací, které ho roz?i?ují. Kromě aplikací placenych (cenově se pohybují od pár korun za měsíc a? po 1 286 K?/měsíc) nalezneme i aplikace bezplatné.

  Mergado Store

  Nabídka je ?iroká, p?edstavím Vám alespoň své dvě nejoblíbeněj?í aplikace, které mi nejvíce uleh?ují ?ivot.

  Bidding Fox

  ?May the fox be with you“ ?íká samolepka, kterou jsem dostal na workshopu Bidding Foxu. A li?ák se mnou opravdu je a pomáhá mi. Bidding Fox je biddingovy automat pro Mergado a dá se pou?ít na exporty pro Zbo?í a Heureku. Umo?ňuje biddovat Vámi vytvo?ené skupiny produkt? s ohledem na cílení na 1. – 4. pozici v biddingu, po?adované PNO, vy?ku maximálního cpc ?i zohlednění ceny konkurence. V?e je velmi p?ehledné a aplikace nabízí i diagnostiku, která vám uká?e nap?íklad pro? va?e produkty nemohou byt biddovány a v neposlední ?adě nabízí generované reporty.

  Jak na Bidding Fox od Mergada
  Pairing Bear

  Medvěd! Mít na Heurece spárované produkty na správnych produktovych kartách je základ úspěchu. Ob?as v?ak dostanete feed, ktery sice obsahuje EAN kódy, ale kategorie ?i názvy produkt? jsou ?patně. A od toho je tu párovací medvěd. V administraci Heureky si stáhnete report Spárovanosti produkt?. Toto CSV poté nahrajete do aplikace, Pairing Bear pak vyhledá produktové karty, které mají stejny EAN kód a automaticky vám upraví názvy produkt? a kategorii tak, aby se va?e produkty napárovaly na produktové karty. Co bychom d?ív dělali manuálně hodiny a hodiny nám medvěd vy?e?í na pár kliknutí.

  Pairing Bear Mergado

  A co vy? Pou?íváte Mergado? Jaké jsou Va?e oblíbené aplikace, které Vám usnadňují ?ivot?

  电影天堂网-官方网站