Jak optimalizovat blogovy ?lánek, aby fungoval na lidi i Google roboty

 • 12. 07. 2019
 • P?ivést ?tená?e na ?lánek a následně jej udr?et je docela d?ina. Pokud ov?em víte jak na to, je to docela hra?ka. ?e nevíte? Tak právě proto a pro vás jsme sepsali tento jednoduchy návod jak optimalizovat ?lánky na blog.

  Optimalizace ?lánku není nic slo?itého a je to jak jízda na kole: jakmile se jí jednou nau?íte, budete ji pak vykonávat zcela automaticky.

  Co budete pot?ebovat?

  Pomine-li nezbytné nutnosti, jako po?íta? ?i nainstalovany Word, tak se v??ádném p?ípadě neobejdete bez seznamu klí?ovych slov. V?lep?ím p?ípadě jej dostanete od klienta ?i nad?ízenych, v?tom hor?ím si jej musíte vytvo?it sami. V?takovém p?ípadě doporu?uji pou?ít nástroje typu MarketingMiner nebo Ahrefs. Jsou sice placené, ale ohledně vytipování vhodnych klí?ovych slov to jsou nepostradatelní pomocníci.

  Pokud snídáte i ve?e?íte rohlíky s?vla?ákem a internetové nástroje nejsou zrovna to, do ?eho si m??ete dovolit investovat, nevě?te tu?ku a zkuste t?eba Sklik. Sice jsem někde ?etl ?lánek na téma Jak poznáte, ?e jste internetová lama? a pou?ívání nástroj? od Seznamu bylo jedno z?lamích kritérií, ale faktem je, ?e i tento nástroj ú?inně poslou?í. A je zcela zadarmo – sta?í jen mít na Seznamu zalo?eny mail, p?es něj? se registrujete.

  Jak psát blogovy ?lánek

  P?i psaní dodr?ujte princip obracené pyramidy: to nejd?le?itěj?í naperte do titulku, perexu a prvních odstavc?. A? budete mít pocit, ?e to máte, tak teprve pak zmíněné informace rozepi?te do detail? v?odstavcích následujících.

  Pokud pí?ete o produktu ?i slu?bě a v??lánku pot?ebujete ?tená?e p?imět ke konverzi, m??ete rovně? zkusit psát podle principu AIDA, ktery je na vyprovokování potenciálního zákazníka k akci stavěny a s?postupem obrácené pyramidy není v?zásadním rozporu – minimálně spole?né oba principy mají d?raz?na upoutání pozornosti ?tená?e hned v?úvodu textu.

  Mějte na paměti, ?e sou?asníci obecně moc ne?tou a ?lánky nejd?íve projedou o?ima a teprve a? ve chvíli, kdy zjistí, ?e text by pro ně mohl byt p?ínosny, za?nou ?íst. A o tom, jestli se tak stane, ?asto rozhoduje právě titulek, perex a první dva a? t?i odstavce. Jestli na tomto prostoru ?tená?e nezaujmete, máte sm?lu, proto?e ní? u? scrollovat pravděpodobně nebude.

  A co a jak p?i psaní optimalizovat? Vezměte to hezky popo?ádku, odshora dol?. První na ?adě je titulek, neboli Headline 1, zkráceně H1.

  TIP! Pokud chcete ve Wordu vytvo?it H1 a H2 zp?sobem, aby je i Google roboti rozpoznaly, vlo?te po?adovany text do formátu Nadpis 1 ?i Nadpis 2.

  Jak na titulek: Trefíte se na magickych 70 znak??

  Titulek – z?hlediska HTML kódu jako nadpis, nikoliv jako meta title – je bez nadsázky nejd?le?itěj?ím atributem ?lánku. Skvěly titulek doká?e p?ivést mraky náv?těvník? i na mizerny ?lánek, stejně jako ?patny titulek vám úspě?ně zazdí dílo, nad kterym jste strávili tyden úmorné práce.

  Nepsané a málo známé pravidlo, které ov?em ka?dá kapacita v?oboru dodr?uje, je, ?e titulek by měl mít 70 znak? a zároveň nejpozději páté slovo by mělo byt sloveso kv?li dynami?nosti. A samoz?ejmě by měl titulek obsahovat alespoň jedno klí?ové slovo.

  Nap?íklad: tento ?lánek by t?eba mohl dostat titulek Jak optimalizovat ?lánek na blog: Myslete na klí?ová slova i ?tená?e. A super titulek je na světě: máte sloveso hned na prvním místě v?po?adí, po?adovaná klí?ová slova jsou také p?ítomná a titulek je za 68 znak?. Te? u? by zale?elo jen na vás, zda ?lánek zav?ete a po?lete nad?ízenému ?i klientovi, nebo zda si dop?ejete trochu ?asu a?titulku je?tě věnujete pé?i za cílem natáhnout jeho délku na ideální sedmdesátku. Je to sice náro?né, ale z?vlastní zku?enosti vím, ?e s?trochou hravostí a ?asto i za cenu bolestivych ?krt? a změn to v?dycky nějak jde.

  Enter

  Některé typy ?lánk? – vět?inou r?zné ?íselné vyběry ?i návodné body – nabízí i pest?ej?í titulkové mo?nosti, jak ?tená?e upoutat. Ideálně dejte na za?átek titulku ?íslo, nap?íklad 10 opravdu vybornych tip?, jak upoutat pozornost ?tená?? tohoto ?lánku. Rovně? funguje, kdy? do titulku vlo?íte p?íkaz, nap?íklad podívejte se, p?e?těte si, zjistěte, sdílejte, vyberte a podobně. Mo?ná se vám to zdá jako nesmysl, ale je opravdu dokázáno, ?e internetoví u?ivatelé mají rádi, kdy? jim ?íkáte, co mají dělat.

  Co je kvalitní perex

  První tu?ny odstavec pod titulkem by měl ?tená?i sdělit, co v??lánku najde. Perex by měl obsahovat odpovědi na základní ?ty?i otázky: kdo?, co?, kdy?, kde?, p?ípadně jak?
  a pro?? S?délkou to rozhodně nep?ehánějte – t?i úderné věty, díky kterym si ?tená? udělá obrázek, co v??lánku najde, sta?í.

  A klí?ová slova v?perexu? Ano, i zde je ideální prostor pro jejich zakomponování. Ale dbát na to p?íli? nemusíte, proto?e pokud dodr?íte 4 základní otázky, tak klí?ovky vám do perexu naskákají samy.

  Struktura textu: nebojte se ?lenění ani jinych doplňkovych prvk?

  Celkovy text by měl p?sobit p?ehledně a ?tená?sky p?ívětivě. A jak toho dosáhnout?

  • Odstavce za sebou by neměly mít stejnou délku, aby nep?sobily fádním dojmem.
  • Za ka?dym 2. a? 3. odstavcem by měl byt nějaky rozsekávající prvek (mezititulek, fotka apod.).
  • Tam, kde to téma umo?ňuje, pou?ívejte ?íselné ?i bodové odrá?ky.
  • D?le?itá slova a pojmy ztu?ňujte.

  Do mezititulk? (H2) nezapomínejte vkládat klí?ová slova – z?hlediska SEO je to vedle jejich obsa?ení v?titulku a perexu dal?í existen?ní podmínka.

  TIP! Pokud vám během psaní ?lánku vznikne několik odstavc?, které úplně nezapadají do toku textu, graficky je odli?te od hlavního textu a nazvěte je nap?íklad TIP!, Dobrá rada ?i Víte, ?e…? Nejen, ?e tak nebudete muset mazat zajímavé informace bokem, ale navíc získáte do ?lánku dal?í rozsekávající prvek.

  Pokud dodr?íte v?echny vy?e uvedené postupy, tak nejen?e ?lánek bude fungovat z?pohledu SEO, ale je?tě bude pěkně vypadat a nabídne ?tená??m snadnou orientaci – tak?e i na ně bude p?sobit pozitivně.

  Optimalizovat p?i psaní, nebo a? po něm?

  Pokud jste úplny za?áte?ník, je lep?í mít na paměti pouze jeden optimaliza?ní prvek (nap?íklad klí?ová slova v?nadpisech) a zbytek optimalizovat zpětně. A postupem ?asu, jak se budete vypisovat a zlep?ovat, p?idávat dal?í prvky, na které budete ji? p?i psaní myslet.

  Postupně ?asem, a? se zajedete, budete na optimalizaci myslet nejen p?i psaní, ale u? i p?i hledání klí?ovych slov a studia námětu.

  Ale… pravidla ohledně kdy optimalizovat nejsou ?ádná dogma a mo?ná stejně ?asem zjistíte, ?e nějaky zp?sob, ktery jste si sami na?li, vám vyhovuje nejlépe. Nap?íklad já napí?i v?dy text samotny a a? na závěr se dám do perexu a titulku. Zkuste, jaky p?ístup k?optimalizaci vyhovuje vám nejlépe a toho se dr?te.

  Jak psát závěr: vyhněte se lacinostem i konc?m do prázdna

  Je?tě není úplně od věci něco ?íci k?závěru ?lánku. Proto?e není nic hor?ího, ne? kdy? je ?lánek useknuty nebo kon?í nějakym hr?zostra?nym kli?é (?Tyto mixéry se dozajista stanou chloubou va?í kuchyně, p?esvěd?te se o tom i vy.“ apod.). Zkuste si na chvíli sednout a sna?te se ?tená?i, ktery si dal s?va?ím ?lánkem tu práci a prokousal se a? k?závěru, p?edat nějakou pěknou ?i vtipnou my?lenku. Konec je k?tomu ideální a kdo ví – t?eba originální poselství bude to, co vám získá pravidelné ?tená?e ?i zákazníky.

  Tak?e, prosím, dop?ejte si trochu ?asu p?i psaní a neodbyvejte závěry.

  A pi?te pro lidi! Nebo snad chcete svymi texty někoho zabít?

   

  电影天堂网-官方网站