Jak probíhal #Digisemestr?

, , ,
 • 20. 03. 2018
 • Autor: Kate?ina Churá | 20. b?ezen 2018

  Vzdělávání je v?onlajnu jedna z?nejd?le?itěj?ích věcí. A? u? se chcete specializovat na jakoukoliv oblast, nutně pot?ebujete alespoň základní rozhled a komplexní náhled na online marketing. ?ím komplexněj?í náhled, tím vět?í mo?nost uva?ovat v?souvislostech a propojovat jednotlivé ?ásti z?digitálu tak, aby tvo?ili opravdu efektivní celek. Proto jsem sepsala svoje pocity, dojmy a post?ehy… T?eba vám pom??ou p?i rozhodování, zda se p?ihlásit právě na digisemestr.

  Rozhodla jsem se, ?e práce v?digitálu je moje budoucnost a rozhodně na ni chci pracovat. Proto to bylo poměrně snadné rozhodnutí. Digisemestr byla jasná volba. T?ináct sobot s?neskute?ně nabitym programem a mnoho zajímavych p?edná?ejících – specialist? jak z?velkych firem, tak i p?ímo z?online agentur.

  T?etí digisemestr je propracovaněj?í ne? kdy p?edtím, ?íká Jindra Fáborsky, zakladatel tohoto jedine?ného vzdělávacího programu. Leto?ní digisemestr probíhal v?Praze na ?VUT a p?ihlásit se mohli i ti, co ji? nějaky pátek nestudují, ale pracují. Vět?ina se v?ak skládala ze student? r?znych obor?, kte?í by rádi získali povědomí a celkovy rozhled o onlajnu. Program zahrnoval také zajímavé úkoly a workshopy.

  Bylo to t?ináct po sobě jdoucích náro?nych celodenních sobot strávenych v p?edná?ecí místnosti s ostatními studenty. Ale to zdaleka není v?e. V pr?běhu digisemestru jsme dostávali domácí úkoly v podobě práce s nejr?zněj?ími marketingovymi nástroji – Bidding Manager, Marketing Miner, PPC Bee, Keboola Connection, Google Analytics. A nesmím zapomenout ani na dva celodenní workshopy – PPC a Facebook reklama. PPC?ka pod vedením známych jmen jako je Karel Rujzl, Petra Větrovská, Matěj Nosál. Zatímco na Facebook nás ?kolil Jan Pátek, Veronika Jozifová nebo t?eba Martina Tuhá. Podrobněj?í informace se dozvíte na www.digisemestr.cz.

   

  Digisemestr harmonogram

   

  Jak to v?echno za?alo a probíhalo?

  První, co musíte udělat je p?ihlásit se a vyplnit krátky dotazník, podle kterého se následně vybírají studenti. Pak u? jen ?ekáte, jestli jste mezi vybranymi a pokud se zada?í p?ijde vám email, zaplatíte ?kolné a jízda m??e za?ít.

  Dostanete p?ihla?ovací údaje do intranetu, kde jsou ve?keré pot?ebné informace plus se p?idáte do facebookové skupiny, kde je to nejaktuálněj?í info a m??ete diskutovat se spolu?áky. Dob?e si nastudujte v?echny pot?ebné termíny pro ?ádné dokon?ení studia. Já jsem to zpo?átku podcenila a p?i?la jsem tak o body z?první domácí úlohy. Letos byla nabídka roz?í?ená i o zajímavé stá?e v?zahrani?í nebo t?eba dobrovolnou vyzvu – zapojit se do správy neziskovych organizací.

  A je to tady, první sobota. V?e bylo nové. Tro?ku jsme vět?ina bojovali s?hledáním fakulty, ale kdyby to bylo moc snadné, nebyla by to taková vyzva. První den znamenal i registraci a kontrolu potvrzení o studiu. Pak u? jen sta?ilo najít správnou u?ebnu, vybrat to nejlep?í místo a digisemestr mohl za?ít!

  úvodní slovo měl samoz?ejmě Jindra Fáborsky, ktery uvedl cely program v?ech sobot a obeznámil nás s?nejd?le?itěj?ími informacemi. A proto?e ka?dá sobota byla nabitá od za?átku a? do konce, nic se neprotahovalo a rovnou se za?alo.

  Musím ?íct, ?e cely den sedět a pozorně poslouchat bylo opravdu náro?né a vy?erpávající. Proto byla obědová pauza v?dy taková odpo?inková hodinka na posilněnou. Po obědě se normálně pokra?ovalo a po vyuce se vět?inou konal sraz v?restauraci na něco dobrého k?jídlu a pití, ale hlavně na pokec a seznámení se. Mohli jste se tam seznámit a pokecat nejen se spolu?áky, organizátory, ale i p?edná?ejícími. Co? znamenalo spoustu novych kontakt?, zajímavych zku?eností, názor? a kupu zábavy.

  Kdy? opomenu, ?e soboty byly opravdu neskute?ně náro?né, vzhledem k?mno?ství informací, a hlavně k jejich náro?nosti. U?ebny byly zastaralé s?hroznou technikou, a taky nebyly dvakrát nejpohodlněj?í pro celodenní sezení. Tak byl digisemestr skvělá zku?enost, kterou mi u? nikdo nikdy nevezme.

  Nejnáro?něj?í byl asi závěr studia. Pro získání certifikátu o absolvování musíte splnit ur?ity po?et bod? nejen ze závěre?ného testu, ale i z?domácích úloh a workshop?, plus body navíc, které m??ete získat za dobrovolnou práci na neziskovych organizacích. I tak si myslím, ?e pokud studium nepodceníte a budete pe?livě docházet a studovat, tak chytry a cílevědomy “student“ m??e digisemestr zdárně dokon?it.

  Tak?e pokud nevíte, jak za?ít v?onlajnu a chcete si udělat uceleny názor nebo pot?ebujete nějak nastartovat svou kariéru v?digitálním marketingu, vě?ím, ?e digisemestr vám s?tím pom??e. Bylo to něco nového, co mě hezky nakoplo v?oblasti digitálního marketingu a odstartovalo mojí novou ?ivotní etapu. A tak jsem odstartovala v?digitální agentu?e Effectix, která se zamě?uje na komplexní online marketing. Nejen, ?e mi v?za?átcích v?ichni kolegové v?ele pomáhali, ale hlavně se mi spoustu zajímavych informací z?digisemestru hodí v?praxi na mé aktuální pozici.

  Na závěr bych chtěla poděkovat Karolu Velebovi, ?éfovi, ktery mě tak nenápadně postr?il, abych v?bec p?ihlá?ku odeslala.

  电影天堂网-官方网站