Jak správně omezit marketingovy rozpo?et v době koronavirové krize

 • 19. 03. 2020
 • Témě? ze dne na den jsme se dostali do situace, kdy se ve spole?nosti objevují nová slova jako panika, koronavirus nebo karanténa. Ve firmách se ?e?í pokles poptávek, rozpo?ty, cash flow, propou?tění. Jsme v situaci, na kterou nebyl nikdo z nás posledních 10 let zvykly a nyní se musíme rychle zorientovat a realizovat správná rozhodnutí.

  Jak omezit rozpo?et v době krize

  V p?ípadě ?krtání rozpo?t? se postupuje od toho nejméně d?le?itého/bolestného a? po p?ípadná krizová opat?ení. Marketingové rozpo?ty byvají z pohledu rychlych úspor první na ?adě. Ov?em p?i neuvá?ené redukci rozpo?tu si majitelé firem a CMO neuvědomují ?adu následnych negativních konsekvencí, které tento krok m??e p?inést (pokles: poptávek, konverzí, brand awareness atd.)

  Krize jednou skon?í a vy nyní m??ete ovlivnit, v jaké kondici budete do nové konjunktury vstupovat.

  Jak tedy postupovat p?i sni?ování marketingového rozpo?tu?

  1. Touchpointy

  • Měli byste mít vydefinované touchpointy, kde se potkáváte se svymi zákazníky a fanou?ky.
  • Vydefinovat si, které jsou pro vás prioritní, které budete dále finan?ně podporovat a které necháte pouze na p?ípadném organickém r?stu

  2. Brandové kampaně

  • Kampaně podporující brand awareness byvají ?asto vyznamnou ?ástí marketingového rozpo?tu.
  • Zva?te, zda opravdu musíte mít v době krize spu?těné akvizi?ní RTB kampaně, video kampaně, TV spoty apod. Na nějakou dobu lze nahradit p?ípadně jen remarketingovymi kampaněmi, které jsou mnohem levněj?í ne? akvizi?ní kampaně a pomohou udr?et povědomí o brandu mezi va?imi zákazníky.

  3. Vykonnostní kampaně

  • V době krize vám mohou PPC kampaně p?inést pot?ebné konverze. Dokonce se zde m??e objevit i potenciál na r?st na úkor konkurence, která m??e své investice do PPC omezit. Proto m??ete otestovat i p?ípadné navy?ení kreditu.
  • Pokud pot?ebujete nutně ?krtat i v této oblasti, kampaně jen utlumte, nevypínejte. Strojové u?ení vypnutím reklamních systém? p?ichází o pot?ebná data a p?i obnovení kampaní za?íná sběr dat odznovu.

  4. Sociální sítě

  • Sociální sítě jsou dnes u? standardním komunika?ním kanálem ve vztahu firem ke svym zákazník?m.
  • Spo?ítejte si, kolik financí dáváte do r?zného boostování p?íspěvk? a akvizi?ních kampaní.
  • V rámci zvy?ování dosahu p?íspěvk? m??ete zapracovat na kvalitě publikovanych p?íspěvk?, ?ím? m??ete získat r?zná sdílení a dosáhnout organického dosahu.
  • U akvizi?ních kampaní si zkontrolujte cílení kampaní a zkuste p?ípadně více definovat své publikum a tím omezit ?iroké cílení.

  5. ú?ast na konferencích

  • Pop?emy?lejte nad nutností ú?astí na konferencích, kde máte objednany stánek nebo jinou expozici.
  • V?echny konference se p?esouvají na nové termíny, proto m??ete po?ádat o storno a tím získat zpět u? zaplacené finance.

   

  电影天堂网-官方网站