Jak vyu?ít Mergado pro sociální sítě

,
 • 13. 01. 2020
 • Mergado je nástroj, ktery vám umo?ní upravovat data o produktech z va?eho e-shopu, ale také je zkracovat, nahrazovat ?i vypo?ítat nové metriky. My ho nej?astěji pou?íváme k úpravě produktového feedu pro zbo?ové srovnáva?e, ale umí toho i mnohem více. Pokud stejně jako já spravujete kampaně na sociálních sítích, tak ho ur?itě vyu?ijete i pro tyto úpravy.

  1. P?eve?te si jakykoliv feed do formátu pro Facebook

  Pokud se vám neda?í v Business Manageru zalo?it katalog produkt? kv?li ?patné podobě produktového feedu, tak si ho v Mergadu m??ete jednodu?e p?evést do formátu vhodného pro Facebook. Tady je několik doporu?enych postup? k tomu, abyste katalogy vyu?ili opravdu na maximum: https://www.facebook.com/business/help/2086567618225367?id=725943027795860

  2. úprava nebo doplnění informací o produktech

  Dal?í funkcí, kterou m??ete v Mergadu vyu?ít je doplnění informací o produktech. Pokud vá? feed neobsahuje nap?íklad popis produktu, kategorii nebo produkty mají ?patné ID, tak díky vlastním pravidel m??ete data hromadně/jednotlivě upravit a mít tak vystup v po?ádku a pracovat s ním v kampaních.

  3. ?títkování

  Neju?ite?něj?í úprava je asi ozna?ení neboli o?títkování vybranych produkt? ve feedu. Tvorbu vlastních produktovych set? umo?ňuje Business Manager sice sám o sobě, ale to jen za p?edpokladu, ?e informace naleznete ve zdroji dat. Jak ale vybrat produkty v p?ípadě, ?e spou?títe vyprodej r?znych produkt? a neposíláte tuto informaci do feedu? V Mergadu najděte parametr shodny u v?ech po?adovanych produkt?. M??e se jednat nap?íklad o ?ást URL adresy, název produktu roz?í?eny o nějaké klí?ové slovo (Vyprodej, sleva apod.), informaci o zlevněné ceně (pokud se posílá do feedu) a následně si je ulo?íte jako vyběr produkt?. Následně si v Mergadu vytvo?íte vlastní Element nap?íklad: G:CUSTOM_LABEL_0 a opět ho pomocí pravidel naplníte. Pak u? u? jen feed p?egenerujete a data najdete v Business manageru. Dal?í z mo?ností je o?títkovat si produkty podle mar?ovosti – postup z?stává stejny.

  Mergado pro sociální sítě

  4. úprava obrázk? pro Dynamic Product Ads

  Sou?ástí Mergada je i plno u?ite?nych aplikací jako nap?íklad Feed Image Editor. Ten vám umo?ní upravovat produktové fotky v katalogu. Vysledná reklama pak m??e obsahovat nap?íklad odpo?et dní do Vánoc nebo jiné dynamické prvky zvy?ující CTR va?ich reklam.

  TIP na závěr: Mergado nabízí bezplatné ?kolení, které vás provedou celym nástrojem i jeho aplikacemi. Více informací najdete na oficiálním webu https://www.mergado.cz/skoleni

   

  电影天堂网-官方网站