Jaké budou dopady koronaviru na podnikání

 • 17. 03. 2020
 • U? pár měsíc? na?e ?ivoty ?ím dál víc ovlivňuje koronavirus Covid-19. Vedle dopadu na na?e zdraví a zdraví na?ich blízkych, se asi nejvíce obáváme negativního vlivu na ekonomiku a mo?nost vypuknutí globální recese. Spole?nost McKinsey & Company sepsala ?lánek, kde shrnuje dosavadní známé informace o koronaviru a popisuje mo?né scéná?e vyvoje globální ekonomiky.

  Dopady koronaviru na ekonomiku

  Co stále nevíme o viru

  Stále nemáme dostatek informací ke t?em klí?ovym proměnám, které ovlivňují pr?běh nemoci a mo?ny ekonomicky scéná?:

  1. Rozsah nezji?těnych mírněj?ích p?ípad?
   ? Víme, ?e infikovaní lidé ?asto vykazují mírné p?íznaky nemoci a proto zdravotnicky systém m??e snadno nezaznamenat tyto p?ípady.
   ? To, co nevíme je, zda na základě této skute?nosti zachytíme 80%, 50% nebo jen 20% ze v?ech p?ípad? naka?ení.
  2. Sezónnost
   ? Zatím neexistuje jasny d?kaz o sezónnosti viru na základě ro?ních období. Naději dává fakt, ?e regiony s vy??ími teplotami (Singapur, Indie, Afrika) nezaznamenaly ?iroké a rychlé ?í?ení choroby.
  3. Asymptoticky p?enos
   ? Není úplně známé, zda lidé, kte?í nemají p?íznaky, mohou p?ená?et vir a jaká je skute?ná inkuba?ní doba. Asymptoti?tí pacienti jsou toti? zpravidla d?vodem rychlého ?í?ení nákazy.

  Hospodá?sky dopad

  Podle analyzy McKinsey & Company by se mohly rozvinout t?i ?iroké ekonomické scéná?e:

  1. Rychlé zotavení
  2. Globální zpomalení
  3. Pandemická recese
  Scéná?e dopadu koronaviru

  Zdroj: McKinsey&Company

  Rychlé zotavení

  Tento model vyvinuty ve spolupráci se spole?ností Oxford Economics p?edpokládá, ?e země získají rychlou kontrolu nad ?í?ením viru, co? zp?sobí, ?e se nijak vyrazně nezmění chování spot?ebitel?.

  P?edpokládá se, ?e r?st globálního HDP pro rok 2020 klesne z p?edchozích odhad? o 2,5% a? 2,0%. Nejvyznamněj?ími faktory poklesu, je pokles r?stu ?ínského HDP z témě? 6% na 4,7%. Dále 1% pokles HDP ve vychodní Asii a poklesy o 0,5% u ostatních velkych ekonomik po celém světě. Americká ekonomika se zotaví do konce prvního ?tvrtletí. Do té doby ?ína obnoví vět?inu své vyroby.

  Zotavení ekonomiky po koronaviru

  Zdroj: McKinsey&Company

  Globální zpomalení

  Scéná? p?edpokládá, ?e vět?ina zemí nedoká?e dostat ?í?ení viru rychle pod kontrolu. To zp?sobí vyrazněj?í změny v chování spot?ebitel?. Poptávkovy ?ok sní?í r?st globálního HDP v roce 2020 na polovinu, tedy na 1 % a? 1,5 % a zpomalí ekonomiku, ale nezp?sobí recesi.

  Největ?í dopad zaznamenají malé a st?ední podniky a méně rozvinuté ekonomiky. V letecké dopravě a cestovním ruchu m??e docházet k ?adě bankrot?.

  Pandemie a recese

  Tento scéná? je velmi podobny globálnímu zpomalení s rozdílem, ?e po?ítá, ?e virus není sezónní a r?st p?ípad? nově naka?enych pokra?uje v Q2 i Q3. Následkem je recese a globální r?st klesne na -1,5% a? 0,5%.

  Problémy v dodavatelském ?etězci

  Pro ?adu spole?ností na celém světě má velmi negativní dopad odstavení vyrobních závod? v ?íně p?edev?ím v prvních 10-ti tydnech nákazy. ?ína je sice v ranych fázích svého zotavení (sni?uje se po?et nově naka?enych), ale z?stává vysoká úmrtnost a také ?ada omezení, která zabrání obnovení normální ?innosti a? do po?átku druhého ?tvrtletí

  Dobrou zprávou je, ?e mnoho velkych ?ínskych spole?ností uvádí, ?e od 1.b?ezna bě?í na více ne? 90% kapacit. Největ?í nejistota pro mana?ery dodavatelskych ?etězc? a vedoucí vyroby je v mo?nosti (ne)dosta?ující logistické kapacity.

  Celá studie je k dispozici ní?e https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business

   

  电影天堂网-官方网站