Jaky byl ?tvrty ro?ník #Digiveletrh?

 • 25. 01. 2018
 • Autor : Alexander Visnyai | 25. ledna 2018

  Krátké ohlédnutí za tím, jaky byl Digiveletrh, ktery se konal u? po ?tvrté v?kině Atlas minuly ?tvrtek 18. ledna.

  Digitální konference

  Na úvod musím podotknout, ?e i kdy? se jednalo o ?tvrty ro?ník Digiveletrhu, tak já jsem se této akce zú?astnil poprvé. Proto nemohu nijak srovnávat akce konané v p?ede?lych letech.

  Samotná my?lenka Digiveletrhu se mi líbí. Na jednom místě se sejdou zadavatelé reklam (klienti) a marketingové agentury. Ka?dá agentura má 10 minut na to, aby se potenciálním klient?m p?edstavila a zkusila je zaujmout natolik, ?e ji následně poptají zadavatelé s nabídkou spolupráce.

  Osobně jsem se akce zú?astnil ze dvou d?vod?. Prvním d?vodem bylo podívat se, jak se ostatní agentury na trhu prezentují a porovnat s tím, jak se prezentujeme u klient? my. Druhy d?vod bylo o?ekávání ohledně nalezení p?ípadné inspirace, kterym směrem se marketing ubírá a zda nám někde neují?dí vlak.

  Jako zástupce agentury, která se zamě?uje primárně na vykon, jsem o?ekával, ?e budou p?edná?ky více směrovány na prezentaci ?ísel a konkrétních p?ípadovych studií, díky kterym agentury pozitivně zaujmou potenciální klienty. Bohu?el pro mě, byly p?edná?ky spí?e o kreativě a pokud mě ně?ím zrovna nezaujal ?e?ník, tak p?edná?ky pro mě splyvaly a neměly ?ádnou p?idanou hodnotu.

  Z celého dne bych vypíchl ?ty?i p?edná?ky:

  1. Triad advertising

  Jeliko? jsme si jako agentura v?roce 2015 pro?li tě?kym obdobím, dovedu si p?edstavit, jak tě?ky rok 2017 musel byt pro Triad. Ale i kdy? se Petra Jankovi?ová sna?ila klienty p?esvěd?it, ?e je krize za?ehnána, chyběl mi v?prezentaci nějaky argument typu: TRIAD JE ZPěT. Závěre?né sdělení, ?e i p?es krizi byl loňsky rok vysledkově historicky nejúspě?něj?í pro mě neměl váhu, jeliko? nebyl podlo?eny ?ádnymi ?ísly.

  2. Taste

  Pro mě velice zajímavy projekt, kdy se spojil Sun marketing s?MedioInteractive. Líbilo se mi, ?e vysvětili d?vod spojení a i vizi, kterou se chtějí vydat. Na základě p?edstavenych plán? je vidět, ?e ambice Tastu nechybí a ur?itě budu jejich vyvoj sledovat a to nejen kv?li tomu, ?e se jedná o na?eho p?ímého konkurenta na trhu.

  3. Red media

  Pokud by nedo?lo k?nedorozumění ze strany po?adatele a p?edná?ejícího ohledně délky prezentace, byla by to ur?itě nejzajímavěj?í p?edná?ka dne. Tématem byl vyvoj marketingu op?eny o informace získané náv?těvou zahrani?ních marketingovych veletrh?. Opravdu ?koda, ?e se p?edná?ející domníval, ?e má prostor 20 minut na místo 10-ti.

  4. Robertnemec.com

  Za mě rozhodně největ?í fail celého dne. Robert Němec chtěl p?edstavit, jak p?es OKR (Objectives and Key Results) plní jeho agentura cíle u klient?. OKR je téma, které za?al komunikovat nedávno Google. Nebudu fabulovat nad tím, zda se Robert Němec neinspiroval právě p?edná?kou z?Googlu. Ale to, jak se sna?il vehementně v?echny v?sále p?esvěd?it, ?e takto pracují u klient? a zp?sob, jak nedostate?ně vysvětloval podstatu OKR, ukazovalo na p?esny opak. Dokonce to chvílemi na mě p?sobilo tak, ?e ani p?esně neví, o ?em mluví. Za mě tedy jasny propadák dne.

  Cely veletrh se odehrával v kině Alfa. Díky tomu bylo ozvu?ení i projekce v po?ádku. Co ov?em bylo nevyhovující, tak prostor pro catering. Nikde nebyla mo?nost, si v klidu sednout, ob?erstvit se, p?ípadně networkovat.

  V závěre?ném shrnutí bych tedy poznamenal, ?e my?lenka po?ádání této akce je za mě super. Pro p?í?tí ro?níky bych zvá?il vyměnu prostoru, kde se akce konala a také bych osvě?il seznam p?edstavujících se agentur, jeliko? velké mno?ství p?edná?ek za?ínalo větou, ?e je zde daná agentura u? pot?etí.

  Alexander Visnyai

  CBDO

  电影天堂网-官方网站