Mezinárodní marketing, aneb jak jsme rozjeli BlueAlliance

,
 • 27. 03. 2018
 • Autor: Karol Veleba | 27.b?ezen 2018

  V?echno za?alo p?ibli?ně p?ed rokem, kdy nás oslovila největ?í polská on-line agentura Bluerank se ?ádostí o nacenění bě?né SEO zakázky. A? později jsme se dozvěděli, ?e to byla sou?ást vyběrového ?ízení na partnera pro ?R v rámci nově vznikající organizace BlueAlliance. V té době také do?lo ke zvlá?tním obchodním setkáním, na kterych jsme měli pocit, ?e nás klient velmi lustruje, pokládá mno?ství neobvyklych do velké hloubky jdoucích otázek. ?lo o tzv. mystery shopping. Ano, i to byla sou?ást několika měsí?ního vyběru vhodného partnera pro ?R. Nevěděli jsme, ?e se něco podobného děje a pracovali jsme tak, jako pracujeme v?dy, tedy se 100% nasazením. A p?ineslo to vysledek. Za ?eskou republiku jsme byli vybráni jako jediny partner právě zalo?ené mezinárodní organizace digitálních agentur BlueAlliance.

  Blue Alliance

  BlueAlliance je neformální sdru?ení agentur zatím z?8 zemí st?ední a vychodní Evropy, jeho? smyslem je vzájemná pomoc s?mezinárodními marketingovymi aktivitami na?ich klient?. Ka?dá agentura musí byt Premier Google Partner, musí byt jednou z?vedoucích spole?ností na místním trhu, musí mít velmi silnou firemní kulturu a vysledky, které nás v?echny posunou dále.

  Pro klienty je tím hlavním benefitem to, ?e ze svého mate?ského trhu doká?í ?ídit expanzi do dal?ích zemí s?minimálním rizikem. Na vybraném trhu dostanou ově?enou agenturu, celou komunikaci p?ebereme za ně, v?echny reporty a práce dostanou v?kvalitě a formě, na kterou jsou zvyklí a kterou o?ekávají.

  P?ibli?ně od léta 2017 se vzájemná spolupráce rozběhla naplno. Proběhlo setkání agentur v polské Lod?i, kde byly nastaveny parametry fungování, vzájemného dotazování na zakázky, sdílení vědomostní báze a zku?eností. Pro na?e klienty jsme schopni získat velmi kvalifikovanou nabídku na expanzi témě? okam?itě. Aktuálně máme v rámci sdru?ení rozběhnutych několik zakázek. A? u? jako Effectix pracujeme pro zahrani?ní klienty, kte?í expandují do ?ech, nebo naopak koordinujeme a realizujeme práce pro klienty, kte?í se rozhodli pro export.

  BlueAlliance spolupraca

  Jako sdru?ení máme stále vět?í sílu a chu?. Rok zku?eností ukázal, ?e takováto spolupráce dává obrovsky smysl nejen nám, ale také na?im klient?m. V?b?eznu 2018 proběhlo v?Budape?ti dal?í setkání, kde jsme spole?ně p?ipravili strategii pro dal?í rok. P?ijali jsme nové ?leny tak, aby v?ka?dé zemi byly dvě agentury, které se budou vzájemně doplňovat, abychom dokázali v?echny klienty obslou?it v?rámci aliance. Za ?R k?Effectixp?ibyla je?tě Fragile media. Aktuálně má sdru?ení 15 ?len? v?8 zemích st?ední a vychodní Evropy. Rok 2018 bude z?velké ?ásti o budování zna?ky a prohlubování proces?, abychom jakémukoliv klientovi mohli poskytnout prvot?ídní servis v?kterékoliv zemi.

  Mo?ná máte pocit, ?e podobná sdru?ení jsou jen na okrasu. Ale to je omyl. Nás jako Effectix a vě?ím, ?e i ostatní agentury, tato spolupráce velmi obohacuje. Sdílíme zku?enosti a postupy, které v??echách nejsou bě?né. Je obrovská vyhoda vystoupit ?out of the box“ a podívat se na své podnikání z?nadhledu. A proto?e nás na?i klienti ?iví, je to p?edev?ím obrovská vyhoda pro ně. Jsme schopni zpracovat analyzy z?vybranych trh?, ukázat jim, jak to dělá jejich konkurence v?zahrani?í, nebo se inspirovat, jak to dělat je?tě lépe.

  Tě?ím se na dal?í posun, ?Exportní strategie“ jsou jedním ze směr?, kterymi se v Effectixu ubíráme. Právě jsme vytvo?ili exportní tym, má 5 specialist?, kte?í v?echny tyto nasbírané zku?enosti p?etavují do vysledk? pro na?e klienty.

  Video z eventu BlueAlliance, ktery se konal 5. – 6. b?ezna v Budape?ti:

  Karol Veleba
  CEO

  电影天堂网-官方网站