Nástroje, jak ú?inně ?ídit a kontrolovat chod celé firmy

 • 11. 06. 2018
 • Autor:?Karol Veleba | 11. ?ervna 2018

  Pokud podnikáte ?i jste alespoň někdy v?minulosti podnikali, ur?itě mi dáte za pravdu, ?e jednou z?mála vyhod za?átku na volné noze je administrativní pohoda, kdy si k?uko?írování celé spole?nosti s?p?ehledem vysta?íte s?tabulkou v?Excelu.

  Jenom?e ono se vám to najednou rozjede, za?ne se da?it a ne? se nadějete, vedete spole?nost o 50 zaměstnancích, je? se pot?ebují navzájem ?ídit, komunikovat mezi sebou, sdílet dokumenty ?i mě?it data. Co s?tím?

  Jak to u nás v?Effectixu ?lape

  Problém se vskutku rozsáhlou?administrativou ?e?íme i v?na?í digitální agentu?e. V Effectixu spravujeme dlouhodobé kampaně pro více ne? 150 klient? a ná? tym disponuje 30 konzultanty, kte?í si pot?ebují navzájem sdílet informace. Rovně? je sou?ástí firmy celé obchodní oddělení, které je – jak asi z?vlastních zku?eností sami dob?e víte – vylo?eně ?ivé a do toho je?tě musíme spravovat management mě?ení, proto?e ?kdo nemě?í, ten ne?ídí.“ Zkrátka: organizace firmy je jedna hustá administrativní pavu?ina.

  V?na?í digitální agentu?e tuto správu ?e?íme vlastním mixem volně dostupnych nástroj?. P?i jejich vyběru jsme kontrolovali několik pro nás klí?ovych parametr?, p?edev?ím aby ?lo o cloudové ?e?ení a abychom se zároveň nemuseli zabyvat servery a aktualizacemi. S?těmito po?adavky jsme se dopracovali k?následujícímu vyběru:

  PIPEDRIVE.COM (?ízení obchodu a sledování obchodních nástroj?)

  Skvěly nástroj na ?ízení celého procesu získávání zakázek. D?vod, pro? jsme se pro něj rozhodli, je maximální u?ivatelská jednoduchost. Jako?to v?ichni obchodníci si ani my nijak zvlá?? nepotrpíme na tvorbu slo?itych zápis? z jednání a proto jsme hledali nástroj, jen? bude intuitivní, u?ivatelsky p?ívětivy a moderní. A v?PIPEDRIVE.COM jsme jej na?li.

  BASECAMP.COM (organizace projekt?, spolupráce a historie komunikace)

  Opět extrémně jednoduchy nástroj. Ka?dy projekt disponuje vlastní slo?kou, v?jejím? rámci koleg?m ?p?ipinkáváte“ jednotlivé úkoly v?etně?termín?. Je zde prostor pro dokumenty, vzájemnou interakci i archivaci komunikace s?klienty. Jedinym mínusem Basecampu je ur?itá chaoti?nost u projekt?, u nich? se nakupí vět?í mno?ství zpráv. Ale jinak p?íjemny nástroj.

  COSTLOCKER.COM (sledování ?asu nad projekty a mě?ení vykon? jednotlivych konzultant?)

  Nástroj, jen? nám do financí kone?ně p?inesl tolik pot?ebny po?ádek. Pokud do Costlockeru zadáváte data skute?ně poctivě, budete odměněni perfektním p?ehledem nad vykony své firmy i jednotlivc?. U ka?dého projektu jednodu?e zjistíte, zda je ziskovy ?i ztrátovy, kolik ?asu ?se?ral“ a kolik pracovník? vytě?uje. Costlocker osobně pova?uji za nástroj, jen? nás zpátky vytáhl do ?ernych ?ísel.

  GSUITE.COM (spole?né ulo?i?tě a mailová komunikace)

  Jako firma jsme kompletně p?e?li na ?e?ení od Googlu. Platíme si jejich nástroje a i celá firma funguje na rozhraní Gmail.com. A na sdílení soubor? u?íváme Google Drive. Vyhoda? Jednoduchost! Nástroje od Googlu toti? umí pou?ívat opravdu ka?dy.

  METABASE.COM (mě?ení a vyhodnocování firmy)

  Open source databázovy nástroj na zpracovávání statistik. V?tomto p?ípadě jsme se sice ji? neobe?li bez mírného zásahu programátora, ale díky tomu nyní disponujeme skute?ně perfektním denním p?ehledem fungování firmy. Vyhodou rovně? je, ?e v?Metabase si m??ete nadefinovat jakékoliv vystupy, které jako?to mana?er pot?ebujete – nap?íklad my konkrétně sledujeme obrat firmy, neplati?e, pr?měrné objednávky ?i vykony jednotlivych obchodník?. Vyzkou?ejte sami a uvidíte – za nás rozhodně doporu?ujeme.

  Na?e vlastní CRM na zadávání objednávek a fakturaci

  Poslední nostalgicky st?ípek z?na?í minulosti, jeho? existenci v?dohledné době nemilosrdně utne p?echod na nové ?e?ení. ?CRM nám umo?ňuje zadávat objednávky, párování plateb ?i automatické platby. S?nástroji jsme spokojeni, ale…

  Tak toto jsou na?e základní nástroje. Vyhody zmíněnych nástroj? jsou z?ejmé: díky nim nepracujeme v?chaosu, v?echny úkony jsme schopni mě?it a vykon celé firmy máme doslova pod palcem.

  Jedním dechem ale nutno podotknout, ?e p?esto?e jsme s vy?e zmíněnymi nástroji skute?ně spokojeni, stále nám k úplné dokonalosti něco chybí: konkrétně skute?nost, ?e se nám tyto systémy nepoda?ilo vzájemně propojit, vinou ?eho? se nám některé aspekty práce duplikují – co? samoz?ejmě není úplně optimální.

  Proto aktuálně hledáme ?e?ení, je? by dokázalo integrovat v?echny na?e po?adavky pod jednu st?echu. Aktuálně testujeme nástroj BITRIX24.EU. – tak uvidíme, jak se mu bude v prost?edí?Effectixu da?it. Ale o tom zase někdy p?í?tě.

  Karol Veleba
  CEO

  电影天堂网-官方网站