NáVOD: Jak p?idat dal?ího u?ivatele do ú?tu Google Analytics

, ,
 • 13. 12. 2019
 • V ?lánku ní?e naleznete návod jak p?idat nového u?ivatele do Google Analytics.

  Pro p?idání nového u?ivatele do ú?tu Google Analytics je t?eba se do svého ú?tu nejd?íve p?ihlásit pomocí e-mailu (p?ípadně telefonního ?ísla) a va?eho hesla. Je nutné upozornit, ?e v?echny Google slu?by vy?adují mít i Google ú?et. Ten m??ete mít jak na obecném @gmail.com, tak i na vlastní adrese. Ale poj?me zpět k samotnému návodu na p?idání u?ivatele.

  1. Po p?ihlá?ení se objeví domovská stránka va?eho Google Analytics ú?tu, která bude vypadat podobně, jak je vidět na obrázku 1.

  Pozn.: Pokud spravujete více ú?tu, nezapomeňte v levém horním rohu zkontrolovat, ?e jste p?ihlá?eni k tomu správnému.

  Google Analytics úvodní stránka

  2. Pro p?idání u?ivatele klikněte v levém dolním rohu domovské stránky na zálo?ku Správce.

  3. Ve sloupci ú?et, Slu?ba nebo Vyběr dat (podle toho, jestli chcete p?idat u?ivatele na úrovni ú?tu, slu?by, nebo vyběru dat) klikněte na mo?nost Správa u?ivatel?.

  Google Analytics správce

  4. V seznamu U?ivatelé ú?tu klikněte na tla?ítko + a poté na mo?nost P?idávání u?ivatel?.

  P?idání u?ivatele GA

  5. Zadejte e-mailovou adresu ú?tu Google p?íslu?ného u?ivatele. Je mo?né p?idat více u?ivatel? (e-mailovych adres) najednou.

  Správa u?ivatel? Google Analytics

  6. Chcete-li u?ivateli odeslat zprávu, vyberte mo?nost Upozornit nové u?ivatele e-mailem. (Doporu?ujeme tuto mo?nost zvolit.)

  7. Vyberte po?adovanou úroveň oprávnění. P?i spolupráci s na?imi klienty po?adujeme nej?astěji úroveň p?ístupu Upravit, abychom mohli propojit Google Ads a nastavit správně cíle, filtry a obecně za?ít správně mě?it.

  8. Nakonec v pravém horním rohu klikněte na mo?nost P?idat. V p?ípadě, ?e jste zvolili mo?nost upozornit u?ivatele e-mailem, se e-mail ode?le a novy u?ivatel ji? m??e ú?et spravovat.

  úrovně jednotlivych oprávnění Google Analytics

  Upravit – Umo?ňuje vykonávat administrativní funkce a funkce související s p?ehledy (nap?. p?idat, upravit ?i smazat ú?et, slu?bu, vyběr dat, filtr, cíl atd., ale ne spravovat u?ivatele) a zobrazovat údaje p?ehled?.

  Spolupracovat – Umo?ňuje vytvá?et, editovat, odstraňovat a sdílet osobní podklady. Umo?ňuje spolupracovat na sdílenych podkladech. Zahrnuje oprávnění ?íst a analyzovat.
  ? Atribu?ní modely
  ? Seskupení kanál?
  ? Segmenty konverzí a cíl?
  ? Vlastní p?ehledy
  ? a dal?í

  ?íst a analyzovat – Umo?ňuje zobrazovat p?ehledy a konfigura?ní údaje, pracovat s údaji v p?ehledech (nap?. filtrovat tabulku, p?idat sekundární dimenzi, vytvo?it segment), vytvá?et a sdílet osobní podklady a sdílené podklady zobrazovat. Neumo?ňuje v?ak na sdílenych podkladech spolupracovat.

  Správa u?ivatel? – Umo?ňuje spravovat u?ivatelské ú?ty (p?idávat a odstraňovat u?ivatele, udělovat oprávnění). Nezahrnuje oprávnění k úpravě ani spolupráci. M??e udělit plné oprávnění jakémukoli u?ivateli, v?etně sebe, pro kterykoli ú?et, slu?bu nebo vyběr dat, pro které má toto oprávnění.

   

  电影天堂网-官方网站