NáVOD: Jak zalo?it a ově?it slu?bu Google Search Console

,
 • 13. 12. 2019
 • V ?lánku ní?e naleznete návod, jak získat p?ístup do Google Search Console.?

  V krátkosti o Google Search Console

  Google Search Console je nástroj, ktery slou?í k získávání informací o tom, jak Google interaguje s va?ím webem v rámci organického vyhledávání. SEO specialista pot?ebuje vědět, zda jsou stránky správně indexované, zda robot Google doká?e správně na?íst a interpretovat obsah, zda některé stránky nemají problém s rychlostí, jak se umís?ují jednotlivé stránky ve vyhledávání, na jaká klí?ová slova, jaká míra prokliku a spoustu dal?ích informací. Tato data nalezne právě v Google Search Console, která p?edstavuje jeden ze stě?ejních nástroj? pro úspěch SEO kampaně.

  Zalo?ení ú?tu v Google Search Console

  1. Pro zalo?ení ú?tu ve slu?bě Google Search Console nav?tivte stránku https://search.google.com/search-console/about.

  2. Na této stránce se objeví na vyběr ze dvou typ? slu?by. V tomto návodu se zamě?íme na mo?nost P?edpona adresy URL. Zvolte tuto mo?nost a zadejte URL va?ich internetovych stránek v?etně protokolu http nebo https (http://vaseadresa.cz/ nebo https://vaseadresa.cz/) a klikněte POKRA?OVAT.

  úvodní nastavení Google Search Console

  úvodní okno p?ihlá?ení Google Search Console

   

  Ově?ení vlastnictví domény

  3. V druhém kroku je pot?eba ově?it, ?e jste opravdu vlastníci dané domény. K tomu je na vyběr z několika mo?ností ově?ení vlastnictví.

  Ově?ení vlastnictví domény GSC
  Mo?nosti ově?ení vlastnictví v Google Search Console
  ? Soubor HTML – je vět?inou doporu?ená metoda od Googlu, která vy?aduje nahrání souboru HTML na vá? web. Pokud máte pot?ebné znalosti, m??ete soubor na stránky vlo?it sami, nebo po?ádat svého programátora. V opa?ném p?ípadě vyberte jednu z dal?ích metod.

  ? Zna?ka HTML – u tohoto zp?sobu ově?ení je pot?eba zkopírovat metazna?ku a vlo?it ji do sekce <head> zdrojového kódu va?eho webu. Jako v p?edchozím p?ípadě, je pot?eba mít ur?ité znalosti, p?ípadně po ruce programátora, ktery to za vás udělá. Po vlo?ení klikněte na tla?ítko OVě?IT a je hotovo.

  ? Google Analytics – v tomto p?ípadě ji? musíte mít na svém webu nastavenou slu?bu Google Analytics a mít oprávnění k úpravám této slu?by pro dany web. Poté sta?í pouze kliknout na tla?ítko OVě?IT a po?kat na zprávu, která potvrzení ově?í.

  ? Správce zna?ek Google – v tomto p?ípadě se jedná o ově?ení p?es Google Tag Manager (GTM) a musíte mít na webu umístěn mě?ící kód GTM. Opět se jedná o ově?ení s malym zásahem do HTML kódu.

  ? Poskytovatel názvu domény – u tohoto ově?ení se musíte p?ihlásit k va?emu ú?tu poskytovatele domény a p?idat textovy záznam, ktery Google následně ově?í.

  Ově?ení Google Search Console pro WordPress

  Pokud ho je?tě nemáte, tak si nainstalujte plug-in Yoast SEO. Ově?ení je jednoduché. Vyberte jako metodu ově?ení ZNA?KA HTML a zkopírujte si ?ást zna?ky HTML, která se nachází v uvozovkách metazna?ky za content=.

  Ově?ení GSC WordPress

  ?ást metazna?ky, která slou?í pro ově?ení v administraci WordPessu nebo Shoptetu

  Následně v administraci WordPressu vyberte v levém menu slo?ku SEO, klikněte na zálo?ku Webmaster Tools a do pole Google verification code vlo?te ?ást zkopírované metazna?ky. Změny nezapomeňte ulo?it. Následně na stránce pro ově?ení GSC klikněte na OVě?IT. Pokud v?e proběhlo v po?ádku, tak se objeví zprávo o úspě?ném ově?ení.

  Wordpress GSC Yoast

  Vlo?ení metazna?ky v administraci WordPressu s instalovanym pluginem Yoast SEO

  Ově?ení Google Search Console pro Shoptet

  Ově?ení Google Search Console v Shoptetu je také jednoduché. Vyberte jako metodu ově?ení ZNA?KA HTML a zkopírujte si ?ást zna?ky HTML, která se nachází v úvozovkách metazna?ky za content=.
  Následně v administraci Shoptetu vyberte v levém menu slo?ku PROPOJENí, klikněte na zálo?ku Google, vyberte zálo?ku Search Console a do pole Vá? HTML soubor pro ově?ení vlo?te ?ást zkopírované metazna?ky. Změny nezapomeňte ulo?it. Následně na stránce pro ově?ení GSC klikněte na ově?it. Pokud v?e proběhlo v po?ádku, tak se objeví zprávo o úspě?ném ově?ení.

  Google Search Console pro Shoptet

  Vlo?ení metazna?ky v administraci Shoptetu

  TIP NA ZáVěR: A? u? vyberete jakoukoliv metodu, nezapomeňte kliknout na tla?ítko OVě?IT ??.

  Dokon?ení ově?ení GSC

  Tla?ítko ově?it u metody soubor HTML

   

  电影天堂网-官方网站