Nové triggery pro Google Tag Manager

 • 20. 10. 2017
 • Autor: Radim Kracík | 20. ?íjna 2017

  V?poslední době se v?nástroji Google Tag Manager objevily nové mo?nosti. Velká změna se tyká novych trigger?. P?ibyly triggery Scroll Depth (hloubka posunu) a Element Visibility Trigger (viditelnost prvku). Do te? bylo mo?né dostat se k?oběma hodnotám celkem slo?itě p?es javascript. Nové triggery p?edstavují znatelné zjednodu?ení.

  Scroll depth trigger

  Nastavení nového triggeru je v?pravdě triviální. Sta?í vytvo?it novy trigger a vybrat typ ?Hloubka posunu“ v sekci ?Zapojení u?ivatel?“.

  hloubka posunu GTM

   

  V nastavení triggeru s zvolíte, zda chcete sledovat vodorovny nebo svisly posun, nastavíte si, p?i kolika procentech scrollování se má pustit událost, a vyberete, zda chcete mě?it scrollování na v?ech stránkách nebo jen na konkrétních vybranych.
  Scroll depth nastavení

  Trochu skryta je informace, ?e m??ete zadat více hodnot, p?i kterych se má spustit událost. Sta?í zadat hodnoty bu? v procentech, nebo pixelech oddělené ?árkou. Trigger potom spustí událost v?dy p?i dosa?ení zvolené hloubky posunu.
  Abyste v?ak mohli dále pracovat s těmito hodnotami, do Google Tag Manageru p?ibyla i nová proměnná Scroll Depth Threshold. Tu naleznete v bulit-in variables. Tato proměnná vám potom bude p?ená?et namě?ené hodnoty z triggeru p?ímo do va?eho tagu.

  Hloubka posunu GTM

  Vysledny tag pro událost, která má byt poslána do GA m??e vypadat následovně.

  GTM událost v GA

  Do kategorie se posílá procento scrollování nadefinované v triggeru. Do ?títku se posílá URL, kde k dané akci do?lo. Doporu?uji zároveň posílat takovouto událost do GA jako ?Po?adavek bez interakce“, jinak by vám to mohlo poměrně dost zamávat s Bounce rate.

  Kdy se m??e hodit sledování scrollování?

  Takovéto nastavení se bude hodit p?edev?ím pro tvorbu publik nap?íklad pro PPC systémy. Lze odli?it ?dobré“ a ??patné“ okam?ité opu?tění stránky. P?íklad – u?ivatel p?ijde na web, nebude interagovat s ?ádnym prvkem, nechá chvíli otev?enou kartu v prohlí?e?i a potom odejde. Druhy u?ivatel p?ijde na web, nebude interagovat s ?ádnym prvkem, sescrolluje na konec stránky, aby si p?e?etl informace o produktu, a odejde. Oba u?ivatelé budou zapo?teni do bounce rate, nicméně díky sledování scrollování si druhého u?ivatele budete moci za?adit do publika, které projevilo vět?í zájem, p?esto?e s webem nakonec nijak neinteragovalo.

  O druhém zmíněném triggeru – Element Visibility Trigger se rozepí?eme v dal?ím ?lánku.

  电影天堂网-官方网站