Ohlédnutí za Datarestart 2017

,
 • 12. 04. 2017
 • Autor: Radim Kracík | 12. dubna 2017

  Na konferenci DataRestart 2017 jsem nechyběl jako zástupce Effectixu. Jaká byla konference a co mi p?inesla? V?e zajímavé z?mého pohledu naleznete v??lánku.

  Data restart 2017

  Nebudu nikoho napínat, konference se vyda?ila. Témata byla p?íjemně namíchána tak, ?e se st?ídaly teoretické, analytické i byznysově orientované p?edná?ky. Organizace byla ji? tradi?ně velmi dob?e zvládnutá. Ale k?zpět k?tomu nejd?le?itěj?ímu, témat?m a p?ínos?m konference.

  První blok p?edná?ek otevíral Luká? Jirát ze Sun Marketingu. Ve svém vystoupení ukázal, jak v?Sunu ?li na automatizaci report? i s?náhledem do náklad? takovéto akce. U nás v?Effectixu také automatizujeme, ale volíme trochu jiné ?e?ení. Nicméně je t?eba ocenit, ?e Luká? ukázal i r?zná úskalí, na která narazili. Následovala p?edná?ka Martina Matějky, která se hodně věnovala Keboole. Tuto p?edná?ku jsem si za?adil do kategorie spí?e méně p?ínosnych, a to spí?e jen proto, ?e jsem úplně nena?el uplatnění toho, co Martin prezentoval. První blok zakon?oval Pavel Ja?ek z?Google, ktery prezentoval modely pro predikci CLV (Customer Lifetime Value). Pavel to pojal hodně akademicky, nicméně se rozhodl publikum netrápit vzore?ky

  Druhy blok za?al p?edná?kou Jana Matou?ka o pokro?ilé segmentaci. Martin p?edstavil poměrně ortodoxní pohled na data – GA nejsou data, logy ano. Za zmínku stojí i pravidla segmentace – vyu?ívejte co nejméně dimenzí segmentace, jednotlivé prvky segmentu by si měly byt co nejpodobněj?í, ale jednotlivé segmenty by měly byt co nejrozdílněj?í a nakonec, ?e na vyběru segmenta?ního algoritmu v?podstatě nezále?í, pokud ?lověk nezkazí ?adu jinych věcí, které lze zkazit. Následoval Luká? Uhl, ktery p?edstavil, jak pomocí kumulativních graf? po?ítal, kolik se mu vyplatilo investovat do akvizice jednoho zákazníka v?Dáme jídlo. Musím ?íct, ?e jeho ukázky byly hodně praktické a kone?ně mi secvaklo, jak prospě?né mohou byt kumulativní grafy. Následně André Heller ukázal praktické p?íklady a r?zná úskalí stornování transakcí v?Google Analytics. Rozhodně bych to ozna?il jako nejprakti?těji zamě?enou p?edná?ku.

  Po obědě Eva ?korni?ková p?edstavila, co se na nás ?ítí ve formě legislativy GDPR (General Data Protection Regulation) a jaké pokuty jsou p?ichystány. ?árka Ludvíková a Vít Mrňávek z?Media ukázali základy Google Data Studio. Vzhledem k?tomu, ?e tento nástroj u? pou?íváme nějaky ten měsíc, tak osobně jsem nenarazil na nic, co by mě vylo?eně p?ekvapilo, nicméně jako základní prezentace relativně nového nástroje to ú?el splnilo na vybornou. T?etí blok ukon?ila Veronika Miňovská ukázkou toho jak CDN77 strojově klasifikovali leady. Bohu?el pro mě vychozí situace CDN77 byla natolik specifická, ?e informace z?p?edná?ky nelze jednodu?e pou?ít pro jiného klienta.

  Poslední blok zahájil Jan Tichy opět z?Media p?edná?kou o zákaznickych datech v?Google Analytics a dal?ích systémech a jak s?nimi pracovat. Jako obvykle u něho se jednalo s?skvělou p?edná?ku. Následně Radek Dudák ukázal, jak ?li na atribuce ve Slevomatu. Nevím, jestli to bylo tím, ?e byl pátek pět hodin, ale tahle p?edná?ka mě p?íli? nenadchla. Konferenci zakon?il Honza Mayer svou prezentací PowerBI, kdy probudil i ?áste?ně usínající sál.

  Jak jsem ji? napsal na za?átku, konference se vyda?ila, p?edná?ky byly, kdy? ne praktické tak inspirativní. Ve srovnání nap?íklad s?Measure Campem byla témata volena konzervativněji, co? vzhledem ke slo?ení publika rozhodně nebyla vada.

  Seznam p?edná?ek a slid? naleznete na blogu Media – https://blog.medio.cz/data-restart-2017-prezentace-a-odkazy. Co se ty?e analytiky, dal?í ná?up zajímavostí o?ekávám 10. ?ervna v?Brně na Measure Campu.

  电影天堂网-官方网站