On-line marketingovy poradce = poji??ovák?

 • 16. 08. 2017
 • Autor:?Karol Veleba | 16. srpna 2017

  P?ed pár dny jsem narazil někde na sociálních sítích na status, kde někdo p?irovnával ?On-line marketingové poradce a agentury“ k ?Poji??ovacím poradc?m“. Pry to dnes u? dělá ka?dy, pou?ívají slova, kterym nikdo nerozumí a lákají nebohé klienty do sítí on-line marketingové pavu?iny.

  No, nemám v?úmyslu to nijak rozporovat, ani se zastávat jedné ?i druhé profese. Zamy?lím se spí? nad tím, jak se internetovy marketing změnil za těch 15 let, co se v?jeho prost?edí pohybuji.

  Na za?átku, někdy okolo roku 2000, byla internetová reklama je?tě v plenkách. Nikdo jí po?ádně nerozuměl, p?íli? se nevědělo, jak ji mě?it, klienti nechápali, pro? by na tom internetu v?bec měli byt. Zkratky jako CPM, CTR, PV, 300x300px byly jako tajemny jazyk, ktery si marke?áci off-line světa a majitelé firem velmi tě?ko osvojovali. (Nap?íklad za?il jsem situaci, kdy jeden nejmenovany off-line ?editel vydavatelství na mě vyběhl s tím, ?e jsem klienta oklamal, proto?e banner 300x300px si p?emě?il na monitoru pravítkem a ur?itě nemá 30×30 cm).

  A to byla doba, kdy zde portály jako Seznam.cz, Centrum.cz, nebo spole?nost Internet Trading za?aly dělat vybornou práci. Vyslali do terénu stovky vy?kolenych obchodník? a kromě toho, ?e se samoz?ejmě za ka?dou cenu sna?ili klienta zobchodovat, vedlej?ím produktem bylo také vzdělávání podnikatelské ve?ejnosti právě v?on-line marketingu. Nau?ili klienty, ?e si mohou koupit banner (co? je něco jiného, ne? fotka v??asopisu), anebo ?GPS“ (Garanci první strany), nebo konkrétní pozici ve vyhledáva?i. No a firmy, které se chytily hned na za?átku, pochopily a vyzkou?ely to, jsou dnes úspě?né, proto?e získaly náskok oproti konkurenci.

  Postupně, jak se internet stával bě?nym médiem, i mo?nosti, jak dostat sv?j inzerát na internet, se za?aly zjednodu?ovat. Mohli jste poslat sv?j banner do bannerové sítě Internet Billboard, spustily se PPC systémy jako Etarget, Adfox, Sklik a nakonec i Google AdWords. Reklama na internetu za?ala byt dostupná i pro bě?né u?ivatele bez znalosti problematiky do hloubky. Firmy si za?aly budovat svá on-line marketingová oddělení, nebo u?ily své off-line marke?áky, jak zalo?it kampaň na Facebooku, Skliku nebo na Google.

  A on-line marketingové kole?ko se za?alo naplno roztá?et. Ze za?átku extrémně levná a efektivní on-line reklama za?ala lákat stále více klient?. A tak jak p?icházeli noví klienti se svymi rozpo?ty, tak majitelé reklamních systém? vymy?leli stále nové a nové ?fí?ury“, jak reklamu lépe a p?esněji cílit. S?r?stem konkurence mezi firmami za?ala vyznamně r?st i ?ástka, kterou firma pot?ebovala na on-line reklamu, aby dosáhla vysledku, na ktery byla zvyklá poslední roky. Tak?e více konkurent?, vy??í cena za reklamu a stále více a více mo?ností, jak správně reklamu nastavit. Bannery vás za?aly nahánět po internetu, v?ka?dém městě jste viděli jinou, lokalizovanou reklamu a p?ibyvaly nové formáty jako nap?íklad video.

  A to jsme se p?enesli témě? do sou?asnosti. Na trhu je více ne? 1000 on-line agentur, které nabízejí své slu?by firmám. Ka?dy den na trh p?icházejí noví freelance?i, kte?í si také chtějí urvat z?tohoto marketingového kolá?e.

  A potom jsou tu firmy, které pot?ebují inzerovat, vydělávat … Ale jak? Mají si najít svého internetového marke?áka, nebo se upsat agentu?e? A jaké? Malé (a levné) nebo velké (s drahou hodinovkou)?

  Jsem p?esvěd?eny, ?e není v?silách a mo?nostech (hlavně ?asovych), aby jeden ?lověk dokázal na profesionální úrovni obsáhnout reklamní systémy Google, Seznamu, Heureky, r?zné RTB(Real TimeBidding) platformy, anebo do hloubky proniknout do SEO problematiky. Dne?ní on-line marketingovy svět je neuvě?itelně komplikovany. Jen Google AdWords měsí?ně spou?tí několik novinek a ty je nutné vst?ebat. A to chce ?as. ?as na vzdělávání se, zkou?ení a testování.

  A to je také moje odpově? na otázku, zda si dělat marketing sami vedle dal?ích ?inností v?práci, nebo to dát na starosti profík?m. Pokud chcete mít pr?měrné kampaně a pr?měrné vysledky, dělejte si online marketing sami. Ale pokud chcete byt o krok p?ed konkurencí, získat náskok, najděte si na ka?dou ?ást on-line marketingu specialistu. A? u? prově?eného a ově?eného freelancera nebo dobrou agenturu, která má za sebou vysledky a spokojené klienty.

  A zda je nás mo?né porovnat s?finan?ními poradci? Nevím, ale někde jsem ?etl, ?e 90 % malych investor?, kte?í investují na akciovych trzích, jsou ve ztrátě, proto?e nemají ?as sledovat trhy a nerozumějí tomu. V?tomto je to mo?ná s?on-line marketingem víc ne? podobné.

  Karol Veleba
  CEO

  电影天堂网-官方网站