Poohlédnutí za ContentFirst2017 v Praze

 • 26. 06. 2017
 • Autor: Jakub Jamrich | 26. ?ervna 2017

  ContentFirst je název konference, která se konala 7.6. v Praze a já se vám nyní pokusím zprost?edkovat alespoň několik dojm? a pocit?, které ve mně zanechala. Je d?le?ité poznamenat, ?e i kdy? jsem Social media specialist, tak mě to v?dy táhlo více k dat?m a k reklamám ne? k tvorbě obsahu. Aktuální trendy a zji?tění z ContentFirst mě v?ak p?esvěd?ili, ?e content jde s vykonem ruku v ruce.

  V pr?běhu skvěle zorganizované konference vystoupilo několik ?e?ník?. To základní, co jsem si z celé konference odnesl, by se dalo shrnout p?ibli?ně takto:

  1. Content je t?eba ?e?it koncep?ně – jako p?i v?em je pot?eba mít plán a dodr?ovat ho. Ke contentové strategii toti? nepat?í jenom obsah produkovany na va?em blogu. Měl by celkově p?edcházet celou va?i marketingovou komunikaci – od webu, p?es texty automatizovanych e-mail?, a? po p?íspěvky na sociálních sítích.
  2. Youtube je silněj?í, ne? klasická TV – to platí v?eobecně v segmentu ve věku 15-24 let. A? 90 % populace je v ?R v daném věku na YT, ale aktivní jsou i star?í věkové kategorie.
  3. Dodávejte pravidelny obsah – lidé mají rádi pravidelnost a stejné formáty obsahu. Tak pro? to nevyu?ít ve sv?j prospěch? Vytvá?ejte pravidelné videoformáty a m??ete tak jednodu?e získávat nové sledující i fanou?ky.
  4. Nebojte se jít za hranu – právě kontroverzní témata jsou to, co doká?e zaujmout. Proto se není t?eba obávat také trochu kontroverze. D?le?ité je upoutat a zvy?it povědomí o va?í zna?ce.
  5. Content musí jít ruku v ruce s business plánem – business plán je základem ka?dého podnikání a neměli bychom na to zapomínat ani p?i tvorbě obsahu.
  6. Kvalitní content vám doká?e vybudovat podnikání – tento posun krásně ukazuje segment fitness trenér?, kte?í si takovymto zp?sobem vytvo?ili doslova vlastní segment a trh.
  7. Messenger boti– není se jich t?eba obávat, doká?í aktivně a relevantně komunikovat za zna?ku. Jsou jednozna?nou budoucností v komunikaci se zákazníky.
  8. Rozdělení náklad? na vyrobu a propagaci by mělo byt 1:1 – právě náklady na vyrobu kvalitního contentu jsou to, co mnohé marketéry odrazuje. Pokud v?ak nejste ochotní do tvorby contentu investovat alespoň stejnou sumu, jako do jeho propagace, tak je asi někde chyba.

  A co na závěr? Jednozna?né konstatování, ?e kvalitní a originální content znamená budoucnost nejen v social media světě. Tak neusněte na vav?ínech a za?něte pracovat na kvalitním contentu u? te?. Jinak vás konkurence p?eválcuje.

  Jakub Jamrich
  Socila Media Specialist

  电影天堂网-官方网站