P?idání odkaz? do p?ehled? v Google Data Studiu

 • 28. 08. 2017
 • Autor: Radim Kracík | 28. srpna 2017

  Google Data Studio pou?íváme u mnoha na?ich klient? k p?ípravě report? na míru. I kdy? je to stále beta, jedná se o skvěly nástroj. P?ed pár dny p?i?el po?adavek od jednoho na?eho klienta, zda by bylo mo?né do p?ehledu zobrazenych stránek p?idat i odkazy na konkrétní stránky, aby produk?áci klienta měli snaz?í ?ivot a nemuseli kopírovat adresu odkazu do adresního ?ádku a k tomu je?tě p?idávat název domény.

  Rádi se podělíme o postup, jak p?idat odkazy do p?ehled? Data Studia.

  P?vodní stav p?ehled?

  V tomto návodu se budeme bavit pouze o tabulkách v Google Data Studiu. Vychozí stav vypadá nějak takto:

  Google Data Studio page path

  Jedná se i jednoduchy vypis pagePath a po?et zobrazení stránek. Pokud bych se ale chtěl rychle z p?ehledu Google Data Studia podívat na danou stránku, musím nejd?íve zadat doménu do adresního ?ádku a k tomu potom p?ikopírovat konkrétní pagePath k dané stránce.

  Vytvo?ení odkaz? do p?ehledu

  V Google Data Studiu v nastavení p?ipojení lze měnit typ pole. Jednodu?e lze ?íci, ?e se nejedná o text, ale o odkaz.

  P?idání odkazu do Google Data Studio

  Pokud bychom rovnou změnili typ pole, odkaz sice do p?ehledu dostaneme, ale povede na pagePath, která bez domény nikam nevede.

  Google Data Studio

  Pot?ebujeme do p?ehled? dostat tedy celou URL adresu. Existuje několik variant. P?ímo v Google Analytics lze nastavit filtry, které by propisovaly do p?ehled? stránek celou URL adresu. Co? je v tomto p?ípadě poněkud ?humpolácké“ ?e?ení. Zdroj dat pro p?ehledy by neměl byt modifikovany, v?dy se sna?íme jít cestou modifikace dat a? na úrovni p?ehledu nikoliv zdroje.

  Na?těstí Google Data Studio umo?ňuje vytvo?it novou dimenzi ze vzore?ku. Nejjednodu??í je nejd?íve duplikovat dimenzi, se kterou budeme dále pracovat. V tomto p?ípadě Stránka.

  Jakmile máme vytvo?enou kopii dimenze, m??eme ji upravit v nastavení p?ipojení.

  P?ipojení Google Data Studio

  P?ejmenujeme si název nap?íklad na ?Stránka Link“. To nejd?le?itěj?í se v?ak děje ve vzorci. Zde si p?idáme název domény, tak aby prokliknutelné odkazy z tabulky vedly na správnou stránku. Pou?ijeme funkci CONCAT. P?íklad je ní?e:

  CONCAT(‘http://kraaca.cz’, t0.ga:pagePath)

  V p?ehledu potom nesmíme zapomenout vyměnit p?vodní dimenzi ?Stránka“ za novou dimenzi ?Stránka Link“. Jakmile se nám p?ehled refreshne dostaneme krásnou tabulku s funk?ními prokliknutelnymi odkazy.

  Odkazy v Google Data Studio

  Některé věci stále v Google Data Studiu nejdou úplně jednodu?e, p?ípadně v?bec, ale stále p?ibyvá novych mo?ností, jak ?e?it specifické problémy report? na míru.

  Radim Kracík
  Leader SEO CZ tymu

   

  电影天堂网-官方网站