Pro? pracovat v Effectix.com? T?eba kv?li firemní kultu?e…

 • 12. 06. 2017
 • Autor: Karol Veleba | 12. ?ervna 2017

  Vět?ina on-line agentur se ráda prezentuje jako jedna velká rodina. Témě? jako takoví ?sluní?ká?i“, kte?í se mají rádi a ?ijí spole?ně jeden nádherny sen. Pravda, je to dnes moderní a je to také ?coool“. Napí?u vám ale, jak já (Karol Veleba – CEO) ?ídím svoji firmu a pro? si myslím, ?e spolupracovat se mnou m??e byt taky ?cool“, i kdy? vás nepova?uji za svoji rodinu.

  Jakou máme firemní kulturu?

  Pro Effectix pracuje 35 koleg? v Praze, v Brně a v Bratislavě. V Praze máme krásnou prvorepublikovou vilua v Bratislavě jsme ve starobylé budově v úplném centru města. U? jsem něco za?il a musím p?iznat, ?e tohle jsou první prostory, kde na?i lidé z?stávají i po práci. Jen proto, ?e se tu dob?e cítí. Na balkóně si rádi otev?ou vínko nebo zapálí ?i“ cigaretku. Pro? taky ne, kdy? máme úchvatny vyhled na celou Prahu.

  Na?e firemní kultura

  P?es oběd se hromadně neutíká do restaurací. Raději vytáhneme gril a u?ijeme si během poledne pohodové chvíle spolu. Aby si tuto atmosféru u?ili i kolegové z Bratislavy, pravidelně k nám chodí na náv?těvu. To se potom relaxuje a? do rána. Jinak se ale u nás hodně pracuje. Kdy? se v?ak pracuje efektivně, z?stane nějaky ?as i na vzdělávání.

  Mám kolem sebe jen á?kové hrá?e. Platím jim kávu, ale i ?kolení v Googlu.

  Vzdělávání pat?í k firemní kultur?e

  Proto?e ?tu knihy ?pro mana?ery“, vím, ?e chci dělat jen s á?kovymi hrá?i. Kdy? je ale u? okolo sebe mám, musím se o ně po?ádně starat. Vzdělávání je základ, aby se mohli rozvíjet a posouvat kup?edu. Ka?dy zaměstnanec má u nás 8 000 K? za rok na r?zné externí ?kolení. Kromě toho máme jako Google Premier Partner p?ístup k vybornym Google ?kolením. Skoro ka?dy tyden tam někdo od nás zavítá. A kdo chce r?st je?tě rychleji, m??e ?kolit ostatní. Na?e klienty a partnery. Proto?e právě u?ením ostatních se u?íte i sami. To je známá pravda.

  Nejsme rodina. Jsme efektivní firma. Je mi jasné, ?e má ka?dy sv?j osobní ?ivot. A tak je to správně. Práce má byt pouze prost?edkem k tomu, abyste mohli plnohodnotně vyu?ít sv?j volny ?as s p?áteli a se skute?nou rodinou. Velmi dob?e to chápu. Proto vím, ?e bez finan?ní, ?i nefinan?ní motivace to nep?jde.

  Firemní kultura

  Co tedy moji kolegové kromě mzdy, vzdělávání a super prost?edí je?tě mají? Takovy p?íspěvek na telefonnebo home office je samoz?ejmostí. Pokud se to nezneu?ívá, nemáme ho ani nijak limitovany. V kuchyňce máme skvělou kávu a u? se nám tu poda?ilo vypěstovat pár ?závislák?“, tak?e rad?i ani nepo?ítáme, kolik jich denně vypijeme. Ale vím, ?e ro?ně za kávu platíme asi 18 000 K?. Tak si to p?edstavte.

  Moji kolegové jsou tu pro to, ?e je baví práce. A mě to baví s nimi!

  Ka?dy měsíc po?ádáme velké ?firemní snídaně“, kde ?e?íme vysledky firmy, novinky ?i strategii na dal?í měsíc. Ano, chci, aby ka?dy z Effectixu věděl, kam krá?íme. Pro? děláme to, co děláme. Jinak do po?ádné vily pat?í zví?ata, kromě mravenc? tu běhají psi a plavou rybi?ky. Ve vile máme dokonce vlastního ducha. Je ale hodny. Stra?í jen v noci a p?es den nás nechá pracovat.

  Firemní kultura v Effectixu

  Nejsme rodinná firma. Nejsme ani jedna rodina a nechci, abychom byli. Jsme efektivní firma, slo?ená z lidí, kte?í mají rádi svoji práci, chtějí neustále r?st, podávají ty nejlep?í vykony a p?i tom v?em se chtějí je?tě bavit. A to Effectix umo?ňuje.

  Já mám toti? dvě malé děti. A ty musím neustále kontrolovat, pou?ovat, chránit a vodit za ru?i?ku. Pokud mám v práci strávit 8-10 hodin denně, chci byt obklopeny lidmi, kte?í jsou dospělí. Kte?í jsou samostatní, mají vlastní motivaci a chu? něco dokázat. Jsou tu i proto, ?e je baví práce. A mě to baví s nimi!

  Firemní kultura Effectix

  Jestli právě p?emy?líte o změně, zavolejte mi, nebo mi napi?te. Pro ?ikovné PPC specialisty, SEO konzultanty, Accounty ?i obchodníky ur?itě něco najdu. Vy mi to nevě?íte? Zeptejte se na reference u mych koleg? a uvidíte.

  Karol Veleba
  CEO – Effectix.com

  电影天堂网-官方网站