Pro? si vybrat Effectix.com namísto konkurence?

 • 03. 07. 2017
 • Autor: Karol Veleba | 3. ?ervence 2017

  O ka?dou zakázku témě? v?dy soutě?í více agentur. Jak se má tedy klient rozhodnout, která je ta správná? V?echny agentury nabízejí skoro to samé a cena by neměla byt jediné kritérium, které rozhodne. Podstatny by měl byt pocit, ktery ve vás agentura zanechá. P?ístup ke klientovi, anebo celkové hodnoty, které agentura nabízí.

  P?e?těte si, jak pracujeme my v Effectix.com. V?dy jsme o kousek lep?í ne? na?e konkurence a pro na?e klienty děláme víc, ne? se od nás o?ekává.

  Na?e hodnoty

  Jsme féroví v??i sobě i v??i na?im partner?m. Ka?dého, s kym spolupracujeme, pova?ujeme za partnera a na?ím cílem je v?dy vzájemny prospěch a respekt.

  Má pro nás smysl jedině win-win spolupráce. Nebojíme se ji odmítnout v p?ípadě, ?e bychom měli pocit, ?e klientovi nep?inese splnění jeho p?ání. Neustále vysvětlujeme, u?íme, porovnáváme a mě?íme. Klient?v cíl je pro nás na prvním místě.

  Jsme hladoví. Hladoví po informacích, po vzdělání. A jako parta á?kovych lidí se na sebe v?dy m??eme spolehnout, proto?e ka?dy z nás neustále pracuje na svém vzdělávání, publikuje ?lánky, nebo někoho dal?ího ?kolí.

  Rádi si hrajeme. Vě?íme, ?e jedině v p?ípadě, kdy? je práce p?íjemná a ob?as dokonce zábavná, m??eme p?inést nadstandartní vykony, které ná? klient o?ekává. A my nepracujeme jen kv?li odměně, ale hlavně proto, ?e nás to baví.

  Klient je na prvním místě. Víme, ?e bez dobrych klient? bychom neměli práci a bez dobrych koleg? bychom nebyli tak dob?í, jako jsme te?. Proto je priorita majitel? jasná: KLIENT, ZAMěSTNANEC, MAJITEL.

  Na?e expertíza

  Byt Google Premier Partner a zároveň ?len Agency Leader Ship od Googlu nám p?iná?í obrovské vyhody oproti konkurenci. P?ednostní slu?by od Googlu, p?ístup k BETA produkt?m (které dávají na?im klient?m náskok p?ed konkurencí) a neustálé ?kolení a vzdělávání.

  7 PPC specialist?, 2 FB odborníci, 6 SEO expert?, 1 grafik, 4 projektoví mana?e?i a tym vybornych Account?, je ?dream team“, ktery se stará o vá? úspěch. Jsme plně zastupitelní a vzájemně se doplňujeme. Kolektivní vědomí pracuje v tomto p?ípadě ve vá? prospěch.

  9 let zku?eností s více ne? 8 000 klienty. Obrovská studnice znalostí jednotlivych obor? podnikání, reálné zku?enosti nap?í? celym trhem. Aktuálně s námi spolupracuje 200 klient? a spolupracují s námi rádi.

  Máme 92 % úspě?nost opětovného objednání slu?eb za posledních 12 měsíc?. A i kdy? nám to někdy nevy?lo, pou?ili jsme se z toho.

  Ná? klient

  V?dy pracujeme v klientskych ú?tech. Ná? zákazník má 100% p?ístup k na?í práci a kampaně plně pod kontrolou. A jestli s námi nebude spokojeny, odpojí nás a funguje dále.

  Nikdy od nás nedostanete pouze to, co jste si objednali. V?dy dostanete více. A? u? vyrobu banner? v ceně kampaně, nebo ?kolení pro va?e lidi. Děláme v?e pro vás a víme, ?e pokud budete spokojení, z?stanete s námi podobně jako 9 z 10 na?ich stávajících zákazník?.

  Pou?íváme Costlocker na trackování ?asu a Base Camp na projektové ?ízení. M??ete mít on-line p?ístup do na?ich systém?, v?dy víte, na ?em pracujeme, pro? to děláme a pro? to stojí právě tolik.

  Budete mít svého Accounta, ktery se stará o to, abyste měli v?dy p?ehled, na ?em pracujeme a splnil v?echna va?e o?ekávání. A je jedno, jestli jste maly, nebo velky klient. U nás máte V?DY VIP p?ístup. Je to ná? standart.

  Pokud chcete vědět více, máte p?ímé spojení na své konzultanty. A to nejen proto, abyste byli informovaní, ale také vás rádi budeme pr?bě?ně ?kolit a vzdělávat, aby mohly r?st va?e odborné zku?enosti v on-line marketingu.

  Vá? zisk

  Jsme Effectix, efektivitu máme v názvu. Od prvního kontaktu pracujeme s daty. Ka?dy cíl analyzujeme a mě?íme. Experimenty a A/B testování pokládáme za samoz?ejmost. Efektivní ?e?ení a va?e spokojenost je ná? nejvy??í cíl.

  Zkratky ROI, PNO pou?íváme velmi rádi a hned ze za?átku vám nalejeme ?istého vína. Pokud by kampaň neměla vyjít, dozvíte se to od nás hned na za?átku spolupráce. My nedoufáme, jestli to vyjde. My víme, jestli kampaň bude, nebo nebude fungovat.

  Nejsme malá agentura a nejsme levná agentura. Nebojíme se odmítnout zakázku, kdy? to finan?ně nedává smysl pro nás, nebo pro klienta. Nahradit klienta m??eme lehko, ale poka?ená pověst by se napravovala mnohonásobně déle. Vá? úspěch je i ná? úspěch.

  Kdy? klient po?aduje ?e?ení, které nám nedává smysl, rad?i ho odmítneme. Nechceme slibovat vzdu?né zámky, chceme dělat na věcech, které dávají smysl nám i klientovi.

  Díváme se na va?e podnikání, jako by to byla na?e vlastní firma. Hledáme efektivní strategie a p?eléváme rozpo?ty na místa, kde to právě funguje. V?dy se na zakázku díváme komplexně, v rámci nastavení strategie ve frameworku SEE-THINK-DO-CARE.

  Jsme podnikatelé a podnikáme kv?li zisku. Proto víme, ?e vám musíme p?iná?et zisk, jinak nemá spolupráce smysl. Máme rádi peníze a vy budete mít rádi nás, proto?e vám p?ineseme vět?í zisk, více objednávek, více peněz na ú?tu.

  Karol Veleba CEO

  电影天堂网-官方网站