Regulace internetu – ve st?edu se rozhodne

 • 10. 09. 2018
 • Autor: Effectix | 10. zá?í 2018

  Na ?ervencovém plenárním zasedání ve ?trasburku Evropsky parlament hlasoval o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018). V?médiích a na sociálních sítích se hodně mluvilo zejména o ?láncích 11 a 13, které vzbudily poměrně silné kontroverze. Tato směrnice v??ervenci p?ekvapivě nepro?la, p?esto?e má vládnoucí koalice lidovc?, socialist? a evropskych liberál? vyraznou vět?inu. Z ?eskych a slovenskych europoslanc? byli proti směrnici: Beňová, Je?ek, Kone?ná, Payne, Sehnalová, Smolková, Sulík, ?kripek, Teli?ka, Zala, Zdechovsky a ?itňanská. Nutno ?íct, ?e byla směrnice za?azena na program hlasování ve ?tvrtek, kdy se obvykle hlasuje o méně vyznamnych rozhodnutích a někte?í europoslanci u? ani na ?tvrte?ní hlasování ve ?trasburku nez?stávají. Neschválení v??ervenci znamená, ?e se bude směrnice detailně projednávat znovu a to ve st?edu 12. zá?í.

  Kontroverze za?átkem léta vyvolal zejména ?lánek 11, z?něho? vyplyvá povinnost pro ?poskytovatele slu?eb informa?ní spole?nosti“ (nap?. Google ?i Facebook) platit vydavatel?m tiskovych publikací odměny za digitální u?ití. To v?praxi znamená, ?e by musel Google platit zpravodajskym server?m za to, ?e odkazuje na jejich ?lánky. ?lánek 13 vytvá?í povinnost pro poskytovatele slu?eb sdílení online obsahu, na základě které by museli automatizovaně kontrolovat nahrávany obsah, zda neobsahuje díla jinych autor?. To by zase mohlo vést nap?íklad ke konci sdílení mem?.

  Rozhodně nejde o nějakou kosmetickou změnu legislativy. Pokud nakonec směrnice bude schválena, zcela jistě to změní prost?edí odkazování a sdílení na internetu. Směrnice se nemusí dotknout jen Googlu, Facebooku ?i Seznamu, ale m??e vyznamně ovlivnit u?ivatele a samoz?ejmě také inzerenty.

  Největ?í vydavatelské domy schválení velmi prosazují. Argumentují tím, ?e Google vydělává na reklamách, které se zobrazují spole?ně s?odkazy na zpravodajství. Slibují si od těchto autorskych odvod? zlep?ení své finan?ní situace. Je v?ak otázkou, jak by na novou regulaci Google a Facebook zareagoval. Kdy? p?ed ?asem ?panělsko zavedlo poplatky z?náhled? ?lánk?, pro Google bylo snaz?í na ?panělském trhu zcela vypnout Google News. Ve vysledku tak na regulaci doplatil jak Google, jeho inzerenti, jeho u?ivatelé, ale také samotné zpravodajské portály, proto?e jim p?estal plynou traffic z?Google News.

  Pokud bude ve h?e celá Evropská unie, je mo?né, ?e se Google zachová jinak. Nic dobrého z?toho v?ak pro u?ivatele a inzerenty nekouká. I v?p?ípadě, ?e by nedo?lo k?úplnému zastavení slu?eb, mohlo by dojít k??áste?nému omezení. Je také dob?e mo?né, ?e Google zvy?ené náklady promítne do cen svych slu?eb, zejména inzerce. Omezení se v?ak netyká jen Googlu, ale i ostatních poskytovatel? – a? u? jde o Facebook ?i lokální vyhledáva?e. To, s??ím se doká?e popasovat Google, m??e byt pro lokální poskytovatele mnohem vět?í problém. Zároveň je otázkou, jak by se ke sdílení zpráv postavil Facebook. Sdílení zajímavého externího obsahu ze zpravodajskych portál? je ?asto nedílnou sou?ástí obsahové komunikace firem i jednotlivc? na sociálních sítích. Je také zdrojem vyznamného trafficu právě na tyto portály. Z?minulosti víme, ?e Facebook není tak snadno p?izp?sobivy lokální legislativě jako Google.

  Jeliko? směrnice v??ervenci nepro?la p?ímym hlasováním v?p?vodním navr?eném znění, bude se ve st?edu hlasovat nejen o samotné směrnici, ale o v?ech pozměňovacích návrzích. Zároveň dostanou europoslanci prostor se ke směrnici vyjád?it. Bude zajímavé sledovat, zda projde a pokud ano, v?jaké podobě. Pro regulaci internetu to ka?dopádně m??e byt zásadní okam?ik.

  Zápis z hlasování: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20180705+RES-RCV+DOC+PDF+V0//CS&language=CS

  Text směrnice a pozměňovacích návrh?: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fCS&language=CS#title1

  电影天堂网-官方网站