Restart SEO restartu?

,
 • 20. 06. 2017
 • Autor: Radim Kracík | 20. ?ervna 2017

  Rok se s rokem se?el a opět proběhla konference SEO restart. Musím ?íct, ?e s nákupem vstupenek jsem váhal do poslední chvíle, proto?e loňsky ro?ník nebyl nijak bombasticky. Nebudu vás napínat, jsem moc rád, ?e jsem nakonec ?el. SEO restart 2017 byla skvělá konference, napěchovaná konkrétními radami, p?ístupy a ?ísly a? po okraj.

  SEO restart 2017

  V?echny slidy a doplňující informace naleznete na blogu po?adatele. Já zde jen shrnu věci, které mě zaujaly.

  Celou konferenci zahájil Jan Tichy p?edná?kou o SEO v?multichannelu. Neměl by zapadnout post?eh, ?e vyhledáva?e se mění na odpovída?e a na to by mělo SEO reagovat. Marie ?toura?ová se pěkně prakticky věnovala featuredsnippet?m na Google. Martin ?imko ukázal, jak si dělá rychlé analyzy zahrani?ních trh?. Zjistil jsem, ?e vět?inu toho ?e?íme velmi podobně, nicméně dal i několik dobrych tip?. Jan Kvasni?ka se rozpovídal o tom, pro? je d?le?itá spolupráce UX, SEO specialisty a vyvojá??. Musím ?íct, ?e v?mnoha p?ípadech trefil h?ebí?ek na hlavi?ku a popsal problémy, se kterymi se ?asto také potykáme. Ná? byvaly kolega Martin K?ra se věnoval svému oblíbenému tématu lokalizace web? pro konkrétní trh a nechyběly ani tipy na konkrétní postupy a nástroje. Martin Humpál p?inesl aktuální poznatky o p?echodu na HTTPS, konkrétně se jednalo ho Heureku.cz a sk. Rozhodně mi utkvěla v?hlavě hlá?ka Johna Muellera z?Google, ?e heuréka.cz (cca 31 milion? url) z?pohledu Google není velky web.

  Po obědě David Brenner prezentoval celkem pěknou studii o spolupráci s?klientem. By? samotná p?ípadovka nebyla kdovíjak zajímavá, musím s?ním souhlasit, ?e klient, ktery aktivně spolupracuje, je nad zlato. Dal?í dvě p?edná?ky Vladimíra Sauera a Zdeňka Ne?pora se věnovaly crawl budgetu. Tohle téma je v??eském prost?edí relativně nové a nep?íli? akcentované. Obě p?edná?ky na sebe celkem logicky navazovaly a opět byly velmi prakticky zamě?ené. Prakticky tip, ktery mi utkvěl v?hlavě, je hlídat si .js a .css soubory, které mohou vy?erpat velkou ?ást crawl budgetu. Konkrétní triky a postupy pro lokální optimalizaci ukázal Ond?ej Bělsky z?Alzy. P?esto?e jsem si myslel, ?e se v?Google Business celkem orientuji, tipy, které prezentoval Ond?ej, mi roz?í?ili obzory. Milan Fiala se věnoval SEO v?Německu a také se dr?el velmi linie velmi konkrétních tip? a doporu?ení. Pavel Ungr tematicky navázal na p?edná?ku Jana Kvasni?ky o vztahu SEO x klient x vyvojá?.

  A pro? jsem nazval ?lánek ?Restart SEO restartu?“. Jednodu?e proto, ?e to byla naprosto vyborně poskládaná konference. By? jsem měl po minulém ro?níku pochybnosti, zda se zú?astnit, leto?ní konference mi je vyvrátila. Pokud i dal?í ro?níky budou pokra?ovat v?nastoleném trendu praktickych p?edná?ek, bude z?toho celá ?eská SEO komunita vyznamně tě?it. Tě?ím se na SEO restart 2018, o ú?asti pochybovat nebudu.

  电影天堂网-官方网站