?kolení Mergado: Bidding Fox

,
 • 12. 04. 2018
 • Autor: Luká? Bastl | 12. duben 2018

  Brzy ráno, v útery 27.3. jsme se s Kubom Jamrichom vypravili na dlouhou a strastiplnou cestu po D1 s cílem Brno, kde na nás ?ekal workshop na téma automaticky bidding od Bidding Foxu. Workshop se konal v Nekavárně – kavárně slou?ící pouze ke ?kolením, workshop?m a soukromym akcím.

  Mergado pultík

  Workshop probíhal pod vedením Ji?ího Guňky, specialisty pracujícího na Bidding Foxu.

  Na stolech na nás ?ekaly p?edti?těné prezentace, propisky Mergado a samoz?ejmě samolepky s?li?ti?kou Bidding Fox. Zapo?ali jsme s?úvodním p?edstavením Bidding Fox automatu, pro? je dobré biddovat, s??ím pracuje a jaké je základní nastavení.

  Postupně jsme dostali ke slo?itěj?ím témat?m, jako jsou p?ístupy k?biddingu, biddingové strategie, p?ípady, kdy bidding funguje nebo naopak nefunguje i best practices.

  Bidding Fox pultík

  Postupně jsme dostali ke slo?itěj?ím témat?m, jako jsou p?ístupy k biddingu, biddingové strategie, p?ípady, kdy bidding funguje nebo naopak nefunguje i best practices.

  Po obědové pauze (během které, jsme neopustili téma zbo?ovych srovnáva?? a biddingu) jsme se usadili opět v prostorech Nekavárny. Do?lo na praktickou ?ást, kdy nás Ji?í provázel p?ímo rozhraním Bidding Foxu, ukazoval nám mo?nosti pravidel, nastavení v praxi nebo jak vyhodnocovat vysledky a reportovat je klientovi. Po praktické ?ásti byl prostor k diskuzi a doplňujícím dotaz?m (ty jsme v?ak mohli pokládat, a pokládali, během celého workshopu).

  Bidding fox

  Celkově workshop hodnotím, jako velice p?ínosny a nau?ny. Jako?to junior, co se ty?e správy zbo?ovych srovnáva??, jsem dostal p?íle?itost nabyt spoustu novych a u?ite?nych informací. P?edná?ející Ji?í Guňka se své role zhostil na vybornou a ur?itě se mnou bude souhlasit ka?dy, kdo workshop nav?tívil. Se?li jsme se v komorním po?tu a panovala velice p?átelská atmosféra. Odjí?děli jsme s novymi poznatky, kontakty a inspirováni.

  Zápisník Bidding Fox

   

  Luká? Bastl
  PPC konzultant

  电影天堂网-官方网站