Social Restart 2019, co jsme si odnesli?

,
 • 22. 11. 2019
 • Ve ?tvrtek 7. listopadu se v Divadle pod Palmovkou v Praze konala celodenní konference o marketingu na sociálních sítích Social Restart. Program p?edná?ek byl opravdu velmi pestry a tě?ili jsme se, ?e na?erpáme novou inspiraci od specialist? ve svém oboru. Mezi p?edná?ejícími nechyběla známá jména jako Dana Kultová z KINDRED, Eli?ka Kmochová z Fragile Agency, Jan Tichy z Taste, Petr Ludwig za vzdělávací spole?nost GrowJOB a mnoho dal?ích… Pro ty, kte?í se nezú?astnili máme pár cennych post?eh?.

  1. Pracujte s denní dobou u reklam

  Není nic jednodu??ího ne? p?ipravit pár banner? a plo?ně je pustit do celodenní kampaně. Ano, není to ?patně. Algoritmus Facebooku velmi rychle rozpozná, kdy je správná doba pro doru?ování reklamy, ale co takhle u?ivatele trochu p?ekvapit a pohrát si ve správny ?as s originálním reklamním sdělením? M??ete pak ráno vtipně vyu?ít situace, kdy u?ivatel vstává nebo naopak p?ekvapit ho ve ve?erních hodinách s ně?ím neobvyklym.

  2. Kdy vyu?ít FB analytiku?

  My se nej?astěji setkáváme s vyhodnocováním vysledk? v Google Analytics, ale v některych p?ípadech se m??ou hodit ?ikovné nástroje skryvající se v Business Manageru. Nap?íklad takovy FB analytics vlastní funkci Event Source Grouping, která vám umo?ní seskupit více r?znych pixel? do jedné p?ehledné analytiky. To obzvlá?? oceníte pokud máte k webu je?tě dal?í microsity. Dal?í nástroj FB attribution nám také není cizí, sbírá o u?ivatelích ve?keré data v “pozadí” tzv. touchpointy. Ty vám Google Analytics nikdy nedomě?í a m??ou hrát zásadní roli nejen u brandovych kampaní.

  Social Restart Praha

  3. U influencer marketingu se ?i?te selskym rozumem

  Po?et fanou?k?, lajk? nebo míra interakce? Plno na?ich klient? se nás ptá, jak vybrat vhodného influencera. Co je tedy klí?em k úspěchu? Vybírejte selskym rozumem! Sami svoji zna?ku znáte nejlépe a víte, jak se by měla vystupovat. Místo po?tu fanou?k? se zamě?te na osobnost jednotlivych influencer? a zva?te zda v?ichni vybraní mluví stejnym “hlasem” a hlavně k stejnému publiku – va?im zákazník?m. Takové Bonami sází na kvalitu, styl a provedení vyslednych fotografií, které následně vyu?ívá také pro vlastní content (sociální sítě, blogové ?lánky, produktové kolekce).

  4. Jak vyu?ít behaviorálních efekt? p?i na?i práci

  Díky na?emu “rychlému” my?lení si u? známé zna?ky lépe za?adíme a pokud máme na vyběr, vybereme si v okam?iku produkt, ktery dlouhodobě známe (nap?íklad podle obalu). P?i rozhodování nás tedy ovládají na?e emoce, asociace a zvyklosti, tím pádem je d?le?ité v zákazníkovi dané emoce vzbudit! Jak je m??eme vyvolat na?í zna?kou? Zamě?te se na konkrétní asociace – barvy, slova, slogany, maskoty… Spojte si svoji vizuální podobu s barvou a zapi?te se do paměti zákazníka. Nezapomínejte se odli?it, jinak si vás zákazník m??e plést s konkurencí.

  5. TikTok jako dal?í sociální sí? pro vyu?ití kampaní s Influencery

  Chystáte se vyu?ít TikTok k marketingovym kampaním? Ur?itě neváhejte, pokud se jedná o produkty pro mlad?í cílovou skupinu. Na TikToku jsou p?evá?ně náctiletí ve věku 13 – 17 let. Velmi ú?inné je propojit TikTok s dal?í sociální sítí. Nap?íklad uvést za?átek p?íběhu na TikToku a dal?í pokra?ování, ?i soutě?ní otázku zodpovědět a? ve story na Instagramu. P?i vyběru správného TikTok influencera (jeliko? jsou mlad?í) si hlavně zjistěte v?echny podrobné informace, aby poté va?i zna?ku nějak nepo?kodil svym dal?ím p?idanym obsahem. Vyhodou je, ?e na TikToku není doposud tolik ?eskych zna?ek, co? se dá velmi dob?e vyu?ít k propagaci.

  6. Zvy?te produktivitu díky vypnutí notifikací a aplikaci Forest

  Petr Ludwig nám promluvil do du?e a zvy?il na?i produktivitu minimálně o 20 %! Jeho tipy: vypněte si ve?keré notifikace a nainstalujte si aplikaci Forest (Android/iOS). Jedná se o aplikaci, která vám pom??e k soust?edění a produktivitě. Princip je jednoduchy – na herním poli sázíte stromy, ka?dy strom vyroste za vámi zvoleny ?asovy interval, během kterého se aplikace nedá minimalizovat. V p?ípadě, ?e budete chtít za?ít brouzdat kdekoliv jinde tak strom ZABIJETE. A to p?ece nechcete. Postupně si tak m??ete budovat les plny produktivity.

  Forest aplikace

  Na?e hodnocení Social Restartu 2019?

  Leto?ní Social Restart se obsahově velmi povedl, ale jako správní kritice musíme něco vytknout. Prostory Divadla pod Palmovkou byly poměrně stísněné, kdy ne ka?dy měl své místo na sezení v pr?běhu p?edná?ek. Pokud pomineme tuto mali?kost, tak musíme ?íci, ?e se ji? velmi tě?íme na p?í?tí ro?ník!

  Za tym social media specialist? Klára, Jakub a Eli?ka.

   

  电影天堂网-官方网站